miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > BEKKIS

BEKKIS

BEKKIS (Bekker i skolen) er et nasjonalt miljølæreprogram på rennende vann for grunnskolen. Programmets hovedmål er å bygge opp kompetanse om ferskvannsøkologi og vannressursforvaltning i skoler og lokalmiljø. Programmet skal gi støtte til tverrfaglig miljøundervisning på alle klassetrinn, og samtidig bidra til overvåking av lokale vannressurser. Deltagere i programmet undersøker miljøtilstanden i en vannforekomst i nærmiljøet. Plante- og dyreliv, fysiske og kjemiske forhold, inngrep, vannkvalitet, brukerinteresser, forurensning, arealbruk, og kulturminner er aktuelle emner som kan registreres. Resultatene rapporteres inn til Nettverk for miljølæres database som er åpen for alle.

Mer informasjon om BEKKIS-prosjektet

BEKKIS har sammen med VANDA, Hovis og Kystprogrammet dannet utgangspunkt for det nye Vannprogrammet. Alle BEKKIS-skoler er automatisk også deltakere i Vannprogrammet.

Registreringer

Nye registreringer

Skoler som deltar i BEKKIS-prosjektet kan nå selv registrere dataeene over Internett.

For å få passord til å legge inn data, send en e-post til database@nml.uib.no.

Skolene kan selv velge om de ønsker å fortsette med BEKKIS-registreringer, eller om de gjøre registreringer i Vannprogrammet. Det er også mulig å kombinere BEKKIS-registreringer med registreringer i vannprogrammet i samme bekken.

Vis tidligere registreringer

Aktiviteter

Tabellen viser en oversikt over aktiviteter i BEKKIS, og hvilke aktiviteter i Vannprogrammet som tilsvarer gammel BEKKIS-aktivitet. Deltakerregistrering (A) og Bekkens navn og beliggenhet (B) er erstattet av tilsvarende registreringer i Vannprogrammet, gir mulighet til å utføre BEKKIS-aktiviteter i samme bekk.

BEKKIS Vannprogrammet
A - Deltakerregistrering Deltakerregistrering
B - Bekkens navn og beliggenhet Områderegistrering
C - Bekkens nedslagsfelt VA7 - Arealtyper langs sjø/vassdrag
D - Beliggenhet og størrelse VN6 - Form og storleik
E - Nærområde ved målestasjonen VA7 - Arealtyper langs sjø/vassdrag
F - Bunnforhold VA6 - Strandtyper
G - Merker etter tidligere bruk Flere aktiviteter under Vannprogrammet: Kulturminner og kulturlandskap
H - Mennskelige inngrep langs bekken VA9 - Fysiske inngrep i strandsona
I - Bruk av bekken VR1 - Bruk av vannmiljøet/tiltak
VA13 - Bruk og brukerkonflikter
VR13 - Fritidsbruk av vannmiljøet
J - Forurensningstilførsler VR3 - Hvem forurenser vannet?
VR5 - Påvirkning fra bosetning
VR8 - Påvirkning fra landbruk
VR10 - Påvirkning fra industri
VR12 - Påvirkning fra transport
K - Fysiske og kjemiske observasjoner VN20 - Undersøkje utsjånad og lukt
L - Fysiske, kjemiske og bakteriologiske analyser VN21 - Kor næringsrikt er vatnet?
VN23 - Er vatnet vårt surt?
VN7 - Vassføring, straum og erosjon
VN24 -Kor salt er vatnet?
M - Biologiske analyser og observasjoner
M1 - Begroing og kantvegetasjon
M2 - Bunndyr
M3 - Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
M4 - Forhold for fisk
VN17 - Påvekstorganismar i ferskvatn
VN16 - Planter i og ved ferskvatn
VN14 - Smådyr i ferskvatn
VN12 - Fisk i ferskvatn
VN10 - Amfibium og krypdyr
N - Vannkvalitet VR2 - Vannkvaliteten
O - Søppel i og langs bekken VR4 - Forsøpling av vannmiljøet
P - Tiltak VR1 - Bruk av vannmiljøet/tiltak
Q - Oppfølging av bekken  
R - Vi har fått hjelp av  

Skjema og veiledning