miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Miljølære fra A til Å


Miljølære fra A til Å

Denne vegiseren er en alfabetisk emneordliste som hjelper deg til å finne frem til de ulike tema, aktiviteter, fagstoffartikler og data på miljolare.no. Ordene fører deg enten direkte til læringsressursene eller til en side med henvisning til flere ressuser relatert til emneordet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Akershusarealplanleggingavfall
algeoppblomstringarkeologiAvfall og gjenvinning
algerArtstreet
amfibierAust-Agder

B

bakterierBiologisk mangfoldbunndyr
barnearbeidbioteknologiBuskerud
barnerepresentantbiotopbyggeskikk
barnetråkkboligbygningsvern
berggrunnenbreerbærekraftig utvikling
bevaringBrundtland-kommisjonen
billedkunstBruttonasjonalprodukt - BNP

C

CO2

D

dateringdrivhuseffektdyreplankton
Deltakelse og demokratidrivhusgasser
drikkevanndyreforedling

E

edderkoppdyrenergiET-kurve
edellauvskogenergiforbruketikk
ekstremværENØKeutrofiering
elevdemokratierosjonevertebrater

F

fartøyvernfjærmyggforurensning
fattigdomflaggermusforvitring
faunaflorafoto
fenologiforbrukfotosyntese
ferdselForbruk, ressurser og fordelingfredning
ferskvannforsuringfriluftsliv
FinnmarkforsøplingFriluftsliv og naturopplevelser
fiskfortettingfugler
fjærafortidsminnerfunksjonshemning

G

generalisterglobaliseringgruvedrift
genmodifiseringgravstøttergrøntarealer
genteknologigrevling
gjennvinninggrunnvann

H

hagemarkhelseHuman Development Index - HDI
havstrømmerHelse, inneklima og skolemiljøhummer
HedmarkHordalandhundremetersbeltet

I

industrialiseringinngrepinternasjonale konvensjoner
inneklimainsekteris
innføring av arterInteressekonflikterIsopoda

J

jordas kornstørrelsejordbrukjordtyper

K

kalkingklimagasserkulturlandskap
kalsiumkommuneplankulturmiljø
karbonkompostkulturminneloven
kildesorteringkonsumenterkulturminner
kjemikalierkrepsdyrkystsonen
klimakrypdyr
Klima og luftkvalitetkulturlag

L

lavledningsevnelungekreft
leddyrluftkvalitetlynghei

M

magasinmeteorologimineraler
matproduksjonmiddelalderenmuggsopp
mattransportmiljøgifterMøre og Romsdal
meitemarkmiljømerking

N

NaturområdernedbrytereNordland
naturtypernedbørNOx
naturvandringNord-Trøndelagnår kommer våren?

O

oksygenornitologioverbeskatning
oksymeterOsloozonlaget
Opplandotolitter

P

pattedyrplanktonplanter
pHplanteforedlingplanter og dyr
piggsvinplantenæringsstofferprimærprodusenter
Plan- og bygningslovenplanteplanktonpåvekstorganismer

R

radioaktivitetreklamerullestol
radonRiksantikvarenrødlisten
regnRogaland
Regnsjekkenrovvilt

S

saltinnholdskoleveienstilhistorie
saltvannskrukketrollstrandeng
samiske kulturminnerSlåttengstrandsonen
satelittbilderSogn og Fjordanestrandtyper
SEFRAK-registeretsoppstrøm
siktedypspesialavfallstråling
sjøpattedyrspesialistersur nedbør
skiltingsporfilmsvevestøv
skolegårdensportegnsystematikk
skolemiljøstedsnavnSør-Trøndelag
skolemiljøetsteinalderen

T

taksonomitemperaturtrafikksikkerhet
tangtettstedtrivsel
taretorskTroms
Telemarktrafikktrær

U

universell utformingutslipp
utgravningerUV-stråling

V

vanndyrvassdragvideo
vannforsyningvassdragsreguleringvind
vannkraftvassføringvær
vannkvalitetveibyggingværstasjon
vannrakettverneverdivårtegn
VannressurserVest-Agdervåtmark
varmepumpeVestfold

økofilosofiøkosystemårringer
økologisk kvoteørekyte
økoprofilØstfold