miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Tema: Helse, inneklima og skolemiljø

Helse, inneklima og skolemiljø

Opplæringsloven § 9a slår fast at alle elever skal engasjeres i arbeidet med skolemiljøet. Aktivitetene under dette temaet er en støtte for å oppfylle kravene i § 9a. Elevene får mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og bruke kunnskapen for å gjennomføre tiltak som vil ha betydning både for dem selv og for samfunnet.

§ 9a i opplæringsloven, også kalt elevenes arbeidsmiljølov, omhandler elevenes skolemiljø og trådte i kraft 1. april 2003. Det slås fast at hver enkelt elev i grunnskoler og videregående skoler har rett til et fysisk og psykososialt miljø som sørger for helse, trivsel og læring. Hvis elevene mener at de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan de selv eller foreldrene be skolen rette opp mulige brudd på loven.

Aktivitetene er rettet mot både det fysiske og det psykososiale skolemiljøet. Det fysiske skolemiljøet omfatter både inne- og utemiljø. Med psykososialt miljø menes det sosiale miljøet, hvordan elevene og personalet opplever dette og hvordan elevene opplever læringssituasjonen.


Lenker

Opplæringsloven kapittel 9a
Hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Hvis elevene mener at de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan de be skolen rette opp mulige brudd på loven.

Veileder om opplæringsloven kap. 9a

Kommunehelsetjenestelovens: "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv."
Helsemyndightenes krav til det fysiske og psykososialte miljøet i skolen.

Rådgivningstjenesten for skoleanlegg
Nasjonal rådgivingstjeneste for skoleanlegg utviklet av Utdanningsdirektoratet.