miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Kartlegg planter i utvalgte naturtyper > Veiledning

Kartlegg planter i utvalgte naturtyper

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

 • Foreta registreringer av spesielle naturtyper
 • Bidra til kommunenes kartlegging av biologisk mangfold
 • Bidra med opplysninger om verdifulle naturtyper til forskningsmiljøet
 • Undersøke om enkelte plantearter øker eller avtar fra år til år

Aktuelle samarbeidspartnere

Miljøvernleder i kommunen, landbrukskontoret i kommunen, fylkesmannens miljøvernavdeling, Direktoratet for naturforvaltning, grunneiere, Botaniske avdelinger ved universitetene, Botanisk forening.

Utstyr

 • Skrivesaker
 • Flora
 • Kart over området (Norge 1:50 000, økonomisk kartverk)
 • Eventuelt vannfast papir
 • Papirlapper til merking av planter
 • Målbånd
 • Plastposer
 • Plantepresse
 • Aviser (til pressing av planter)
 • Materialer til å lage beitebur (aktuelt for naturbeitemark og strandeng)
 • Fotoapparat

Bakgrunn

Ulike naturtyper har sine spesifikke plantesammensetninger. På grunn av endringer i drift og skjøtsel er en del naturtyper i ferd med å reduseres i antall og omfang. Det er en uttalt nasjonal målsetning å opprettholde det biologiske mangfoldet, og å ta vare på naturtyper som gjenspeiler levesett og driftsformer til tidligere generasjoner i vår kultur- og naturhistorie. I denne aktiviteten settes søkelyset på sju slike naturtyper.

Gjennomføring

Hver av de sju naturtypene har en egen metodebeskrivelse:

Hvis kommunen er grunneier, kan dere prøve å finne ut hvilke planer kommunen har for området. Dersom dere finner mange sjeldne eller sårbare arter, kan det bli aktuelt å prøve å endre eventuelle arealplaner slik at området blir bevart som kultur-/naturområde.


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Velg skjema for den naturtypen dere skal undersøke:

Naturbeitemark
Slåtteng
Rik edellauvskog
Kystlynghei
Kystfuruskog
Hagemark
Strandeng

Vis bare skjema