miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Kartlegg planter i utvalgte naturtyper > Bakgrunnsstoff

Kartlegg planter i utvalgte naturtyper

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Kulturlandskapet
Med kulturlandskap mener vi landskap som er formet av menneskers liv og virke opp gjennom tidene, eller landskap som på forskjellig vis bærer i seg forestillinger som påvirker mennesket.

Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap
Kulturminneloven definerer kulturminner slik: Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter som det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Naturens mangfold er jordas rikdom
Naturens mangfold er nesten uten grenser. Fra encellede vesener til hvaler på flere hundre tonn. Her finnes fugler og fisker i alle fasonger. Duftende, fargerike blomster, summende, stikkende insekter og en hærskare av bakterier, sopp og mikroorganismer.

Lenker

Miljøstatus i Norge: Truete arter i kulturlandskapet
otalt regner vi at ca. 30 prosent av artene på den norske rødlista fra 1998 er knyttet til i jordbrukets kulturlandskap, både innmark og utmark.

Miljøstatus i Norge: Kulturlandskap
ange kulturlandskap og naturtyper er i ferd med å forsvinne. Det skyldes at jordbruket er svært endret i forhold til for 50 - 100 år siden. Gjengroing på grunn av opphørt og endret bruk er en stor trussel mot det biologiske mangfoldet i kulturlandskapet.

Den virtualla floran
Søkbar internettflora som dekker skandinaviske planter. Den er på svensk, men har også norske plantenavn.

Norsk Botanisk Forenings nettflora
Flora over trær om vinteren.

Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold
Håndboka beskriver 57 naturtyper som er antatt å være spesielt viktig i biologisk mangfold-sammenheng.

Litteratur

Lid: Norsk Flora.
Det norske samlaget, 1994.

Norderhaug, Austad og Kvamme: Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker.
Landbruksforlaget, 1999.

Ekstam & Forshed: Äldre fodermarker. Betydelsen av hävdregimen i det förgangna. Målstyrning. Mätning och uppføljning.
Naturvårdsverket Förlag, 1996.

Berg : Floraen i farger.
Aschehoug & Co, 1970.

Gundersen og Rolstad: Nøkkelbiotoper i skog. En vurdering av nøkkelbiotoper som forvaltningstiltak for bevaring av biologisk mangfold i skog.
NISK Oppdragsrapport nr. 5/98:1-61, 1998.

Haugset, T., Alfredsen, G., Lie, M.: Nøkkelbiotoper og artsmangfold i skog. Siste sjanse.
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, 110s, 1996.

Fremstad, Aarrestad og Skogen: Kystlynghei på Vestlandet og i Trøndelag.
NINA utredning: 29, 1991.

Sandved, Andersen og Batta: Vinterdendrologi: trær og busker om vinteren.
Landbruksforlaget, 1998.