miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Kystfuruskog

Kystfuruskog

Kystfuruskog har stor biologisk verdi

Kystfuruskogene inneholder en spesiell kystflora med innslag av rødlistearter. Flere av utformingene er sjeldne nasjonalt. Vi vet ikke nok om hvilke planter som vokser i skogene. Det er nødvendig å samle inn data fra mange lokaliteter, og å samle inn planter for pressing og innlevering til Universitetenes herbarier. Der blir de brukt til forskning og undervisning. Dersom en lager et skoleherbarium og/eller tar bilder av planter, kan det lette arbeidet med plantebestemmelser senere. Man finner ulike typer av kystfuruskog i Norge. Furuskog med purpurlyng (ytterst på kysten av Rogaland og Hordaland), furuskog med eføy og kristtorn (langs kysten og i ytre fjordstrøk), serpentinfuruskog (Kjent fra Møre og Romsdal) og fuktige furu-hasselskoger med mye lav på furutrærne.

Valg av studieområde

Alle kystfuruskogstypene er vanligst på Vestlandet, men finnes også på Sørlandet og nordover til Troms. Velg en furuskog som skal undersøkes. Området bør være minst 1 da (1000 m2) og må inneholde furu.

Gjennomføring

  • Lag et intervju med den som eier skogen (se spørsmål på registreringsskjemaet).
  • Studér de utvalgte typiske artene i furuskogen (se tabell under) ved hjelp av floraer og figurer. Dere kan finne mer informasjon om de ulike artene på de svenske sidene "Den virtuella floran" (databasen er søkbar med norske navn).
  • Tegn en skisse over undersøkelsesområdet med Økonomisk kartverk som grunnlag, og tegn inn faste punkter som store steinblokker, stier, veger, elver/bekker, små steinrøyser og ekstra store trær. Da blir det lettere å orientere seg på kartskissen.
  • Gjennomsøk skogen for å finne hvilke trær og planter som vokser der. Bruk flora til å bestemme de ulike plantene. Noter hvor de vokser, og finn ut om de er vanlige i hele undersøkelsesområdet, middels vanlige eller om det er lite av dem.
  • Ta med et eksemplar av hver planteart i plastpose til skolen, press dem og lag herbarium. Finn navn ved å se på kjennetegn i floraer.
  • Lag liste over plantearter, se skjema. Ta vare på listen til senere år for å registrere forandringer i artssammensetningen fra år til år.
  • Ta bilder av studieområdet og planter dere finner der og legg inn fotoene i databasen.
  • Plantemateriale kan sendes inn etter nærmere avtale.
Typiske plantearter i kystfuruskog
Trær og busker Urter Sopp og lav
BarlindBjønnkamRurlav
KristtornBlåknappKyststry
HasselTepperotFurustokkjuke
EføyKusymre 
VivendelSanikkel 
EinerMaiblom 
BlåbærMarimjelle 
PurpurlyngSkogstjerne 
Røsslyng  

Registreringsskjema.