miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > Foreta trafikktelling > Veiledning

Aktivitet:

Foreta trafikktelling

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnstoff  Læreplanmål

Formål

 • Få data for å beregne trafikktall på veger i nærområdet ved å telle type kjøretøyer
 • Foreslå tiltak for å redusere biltrafikken

Denne aktiviteten passer veldig godt å gjennomføre samtidig med aktiviteten Støv fra veitrafikk (BR15) for å se sammenheng mellom støv- og trafikkmegnde.

Aktuelle samarbeidspartnere

Statens vegvesen sitt vegkontor i fylket, helse- og miljøetaten i kommunen, lokal velforening og Trygg Trafikk.

Bakgrunn

Biltrafikken er et stort nærmiljøproblem mange steder, og den rammer i særlig grad barn og unge. I tillegg til å være en fare for liv og helse er biltrafikken en viktig kilde til lokal forurensning og støy. Både antall biler og hva slags type kjøretøyer som kjører på vegen, har betydning for hvor mye forurensning som kommer fra trafikken. Biler som bruker piggdekk om vinteren, gir mye mer vegstøv enn biler uten piggdekk. Oversikt over trafikken i skolens nærmiljø kan være et viktig grunnlag for å få satt i gang tiltak for å bedre forholdene.

Gjennomføring

Gjennomføring i felt
Mest interessant er det å gjøre undersøkelsen om morgenen eller ettermiddagen. Da er det oftest mest trafikk og det er samme periode skolebarn bruker veien. Tellingen foregår minst en time.

Klassen velger en av veiene elevene bruker til skolen og gjennomfører undersøkelsen på stedet der det er mest trafikk.

Elevene skal registrere trafikkmengden og kjøretøytyper. Trafikken registreres i to tellepunkter, et tellepunkt på hver side av veien. Elevene teller antall kjøretøy og hvilke kjøretøy som passerer i hver sin kjøreretning, samt andelen kjøretøyer med piggdekk.

Del klassen inn i grupper som teller forskjellige typer kjøretøyer i hver sin kjøreretning. Alle registrerer kjøretøy og om det har piggdekk eller ikke ved å lytte til lyden fra dekkene mot underlaget. Sammenlign tellingene innad i gruppa når telleperioden er over, og regn ut gjennomsnittet dersom det er avvik i telleresultatene. Før inn resultatene i registreringsskjemaet.

NB! Husk at dere skal registrere den total trafikken i databasen. Summen av kjøretøy fra de to tellestedene (som teller hver sin retning) må inn i ett skjema til slutt og beregningene gjøres basert på totalen.

Bruk denne inndelingen av kjøretøyer:

 • personbiler
 • varebiler («kassebiler») og små lastebiler
 • lastebiler og trailere
 • busser
 • andre kjøretøyer (traktorer, anleggsmaskiner og lignende)
Motorsykler, mopeder og sykler skal ikke telles.

Registrering på nettsidene og vurdering
Ved å velge «Legg inn Data» under aktiviteten på nettsiden kan dere registrere alle resultatene. I tillegg til resultatene dere har funnet er det også felter for å gi kommentarer/vurderinger av resultatene. Alle dataene dere legger inn vil straks dukke opp på resultatsiden og kan sammenlignes med andre resultater fra andre skoler.

Nå er det opp til dere om dere vil gjøre ytterligere vurderinger og arbeide med det dere fant.

På resultatsidene kan dere studere enkeltresultater eller vurdere skolenes resultater statistisk. På nettsidene er også resultatene fra trafikktellinge og måling av støv fra veitrafikk sammenholdt for de steder der begge oppgavene er utført samtidig.

Videre arbeid med aktiviteten

Beregninger
Ut fra trafikktellingene kan du regne ut timetrafikk og årsdøgnstrafikk, som er den gjennomsnittlige trafikkmengden for vegen for et døgn.

Når du har registrert telleresultatene i databasen, kan du også finne disse ferdig utregnet på resultatsidene. Du kan også gjøre beregningene selv.

Hvordan regner jeg ut årsdøgnstrafikken?

Lag en forskningsrapport
På forsiden til aktiviteten ligger det lenke til et nyutviklet verktøy for å lage en rapport for disse undersøkelsene. Da kan dere legge inn egen bilder, figurer, lenker og vurderinger og får frem en spennende rapport i PDF format. Her er det tips til vurderinger og en lærer å bearbeide resultater slik forskere gjør det.

Visste du at...
Dersom årsdøgntrafikken er over 30 000, kan forurensning over luftkvalitetskriteriene forekomme mer enn 80 m fra vegen?

Tips, mer spennende resultater
Skolens telleresultater kan sammenlignes med de offisielle trafikkdataene for veien, der slike finnes. Vegdirektoratet har data for trafikktall for de aller fleste riks- og fylkesveiene. Ta kontakt med Statens vegvesen i din region.

Noen større kommuner har dessuten trafikkdata for de største kommunale veiene. De offisielle tallene er basert på en kombinasjon av trafikkmodeller og tellinger.

NB! Husk at telleresultatene kan være riktige selv om de avviker fra det offisielle tallet.

Piggdekksesong
Piggdekk eller vinterdekk kan i Norge brukes av alle kjøretøyer fra 1 november til og med påsken (Nord-Norge fra 15 oktober til 30 April). Utover det er det forbudt å bruke piggdekk, men lov til å bruke vinterdekk uten pigger.

Aktuelle diskusjonspunkter

Som grunnlag for vurderinger eller oppfølging kan følgende spørsmål være aktuelle:

 • Er det aktuelt å innføre restriksjoner på trafikken, for eksempel stenge veien for gjennomfartstrafikk eller redusere antall kjørefelt?
 • Hva med å lage fartsdumper i veien for å redusere farten?
 • Vil forurensningen minke hvis bilene slutter med piggdekk?
 • Vil problemet bare forflytte seg dersom man leder trafikken over på andre veier?
 • Er det mulig å få bilførerne til å velge andre transportformer og redusere bilbruken?

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Tid og sted trafikktellingen foregikk
Måletidspunkt Starttid Minutter tellingen varte
   
Vegnavn/gatenummer  
Fartsgrense på målestedet  

 

Type kjøretøyer Antall i telleperioden
Ikke piggdekk Med piggdekk
Personbiler    
Varebiler og små lastebiler    
Lastebiler, trailere, vogntog o.l.    
Busser    
Andre (traktorer, anleggmaskiner o.l.)    

 

Kommentarer/vurderinger  
 
 

 

Vis bare skjema