miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > CO2 på skoleveien > Veiledning

CO2 på skoleveien

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

  • Bli bevisst at utslipp av klimagassen CO2 fører til klimaendringer
  • Lære om hvordan man kan måle Co2-utslipp på skoleveien
  • Få innsikt i hvordan CO2-utslipp kan reduseres
  • Bli kjent med lokale myndigheter og hvilke klimatiltak kommunene har satt på dagsorden
  • Få innsikt i den demokratiske prosessen ved å innlede et samarbeid med beslutningstakere i kommunen for å redusere utslipp av klimagasser
  • Utvikle forståelse for sammenhengene mellom menneskelige aktivteter, klimautfordringer og bærekraftig utvikling

Samarbeidsparter

Lokale beslutningstakere, forskning

Utstyr

Lokale kart

Bakgrunn

I den fjerde hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCC) fra 2007 sier forskerne at menneskelige aktiviteter siden 1750 har ført til oppvarming av atmosfæren.

Rapporten konkluderer blant annet med at: Verdens temperatur vil stige med et sted mellom 1,1 og 2,9°C for det mest optimistiske utviklingsløp, og mellom 2,4 og 6,4°C for det mest pessimistiske utviklingsløp for dette århundret.

Les oppsummeringen av den nye klimarapporten på SFT sine nettsider.

Gjennomføring

Kartlegging av CO2-utslipp på skoleveien

Finn fram et kart som dekker skolen og bostedet til elevene. Tegn opp skoleveien på kartet. La elevene finne ut hvor lang vei de har til skolen (registrer bare lengden i en retning for en dag i skjemaet, ikke sammenlagt distanse til og fra skolen eller summert over uken). Dette kan gjøres på mange måter: Man kan estimere den ved å måle distansen på kartet og gange opp i henhold til kartets målestokk, man kan måle med bilens kilometerteller, skritteller, sykkelspeedometer/avstandsmåler montert på sykkelhjul, GPS, eller man kan finne det ut på kartmotorer på internett som Kart i skolen.

I denne aktiviteten oppretter du som lærer en klassekode som du gir ut til elevgruppen din. Ved å bruke dette passordet kommer elevene til et elektronisk skjema der de selv kan registrere sine resultater. Disse skjemaene blir da koblet opp mot din lærertilgang, slik at neste gang du logger deg inn kan du se over og godkjenne elevenes rapporteringer. Resultatene blir synlige på resultatvisningssiden når du godkjenner de utfylte elevskjemaene.

Det fine med denne registreringsmetoden er at elevene selv kan jobbe med å registrere resultatene uten å måtte bruke lærerens brukertilgang. Siden dette er en ny registreringsmetode og nytt for de fleste av våre brukere, har vi laget en kort veiledning for selve registreringsprosedyren.

I denne aktiviteten fokuserer vi på CO2-utslipp i forbindelse med transport til skoleveien. I forlengelsen av dette kan det kanskje være naturlig for lærere å utvide sitt prosjekt til å omfatte transport til og fra fritidsaktiviteter. Hvor store blir utslippene i løpet av et år? Se ellers bakgrunnsstoffet for ideer til videre fordypning.

I resultatvisningene er elevene anonymisert.

Svaret på det siste spørsmålet i skjemaet under, videresendes (klassevis) fra miljolare.no til skolenes lokale kommunekontor.

Diskusjon og refleksjon i gruppene

Hensikten her er å drøfte sammenhenger mellom klimaspørsmål og samfunnsutvikling. Hva en tar opp vil være avhenig av aldersgruppe og hva media fokuserer på.

Forslag til problemstillinger

  • Hvorfor er det viktig å redusere utslipp av klimagasser?
  • Hvem er ansvarlig for å redusere klimagassutslipp?
  • Hvem er ansvarlig for transportsystemet?
  • Har kommunen en miljø og klimaplan? Hvis det foreligger en slik plan, bør den studeres.

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Dette skjemaet besvares av hver elev. Når dere poster resultatet til miljolare.no vil CO2-utslippene regnes ut automatisk basert på tallene elevene har lagt inn. Hvis en elev bruker flere transportmidler på skoleveien sin, fører eleven opp antall km under flere kategorier. Kilde til utregninger av CO2-utslipp for transportmidler drevet av fossile brennstoff er tabell 1.1 i SSB-rapporten Direkte energibruk og utslipp til luft fra transport i Norge 1994 og 1998 (av Sigurd Holdskog). Kilde til omregning av CO2-utslipp per forbrukt kWh (*): klimaloftet.no.

DEL 1

Navn:  
Hvordan kom du deg til skolen i dag? Sett kryss Hvor lang er skoleveien din i km? (en vei)
til fots    
med sykkel    
med moped    
med motorsykkel/snøskuter    
med personbil    
med drosje    
med buss    
med dieseltog    
bilferge    
lokal rutebåt    
med elbil *    
med sporvei/elektrisk tog *    
på annet vis (spesifiser)
     

DEL2

Jeg følger skoleskyssordningen Ja   Nei  

Jeg tenker sjelden på at utslipp fra biltrafikk kan forurense miljøet
Helt enig   Litt enig   Litt uenig   Helt uenig  

Skoleveien min er trafikksikker
Helt enig   Litt enig   Vet ikke   Litt uenig   Helt uenig  

Norge fører en god og bærekraftig klimapolitikk
Helt enig   Litt enig   Vet ikke   Litt uenig   Helt uenig  

Hva kan gjøres for å redusere CO2-utslippene i din hjemkommune?
(Ditt svar på dette spørsmålet vil bli sendt til din kommune)

Vis bare skjema