miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > CO2 på skoleveien > Bakgrunnsstoff

CO2 på skoleveien

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Kalsium - viktig i karbonsyklusen
Kalsium er et metall i jordalkaliegruppen som inngår i karbonsyklusen på jorden og påvirker CO2 innholdet i luften. Kalsium og magnesiumholdige bergarter er de største lagrene for karbon på jorden. I diskusjonene om luftens CO2 innhold er det meste av oppmerksomheten vært rettet mot organisk bundet karbon.

Kvalitetskriterier for ESD-skoler
Denne publikasjonen retter seg mot skoler og utdanningsmyndigheter involverte i utdanning for bærekraftig utvikling, på engelsk ”Education for Sustainable Development” (ESD). Den presenterer et sett ”kvalitetskriterier” som kan brukes som et startpunkt for refleksjoner, debatter og videreutvikling av ideer og arbeid relatert til ESD blant utdanningsplanleggere, lærere, rektorer, foreldre og studenter.

Meispermen
Meispermen inneholder bakgrunnsstoff som er aktuelt for energidelen av Nettverk for miljølære.

Mennesket forstyrrer nitrogenkretsløpet
Menneskelig aktivitet gir alvorlige forurensningsproblemer som klimaendringer, overgjødsling, forsuring og ozon ved bakken. En bærekraftig bruk av nitrogenkretsløpet krever reduksjoner av NOx -utslippene og resirkulering av nitrogen som næringsstoff.

Miljø og verdi
Ein diskusjon om miljøproblem vil vere tent med at vi peikar på ulike typar av verdiar som vi er uroa for.

Skolen kan bidra i den kommunale planprosessen
Plan- og bygningsloven gir barn og unge rett til å delta når planer skal legges. Skolen kan gjennom sin miljøundervisning legge til rette for medvirkning slik at elevenes synspunkter på utformingen av eget nærmiljø kommer fram i planleggingen.

Youth Xchange
Heftet "YouthXchange - Veiledning mot en bærekraftig livsstil" bygger på den engelske hovedutgaven fra FNs miljøprogram (UNEP) og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO). YouthXchange inngår i FNs utdanningstiår for undervisning for bærekraftig 2005 - 2014.

Artikler

Miljøstatus i Norge:
Miljøstatus i Norge: Drivkrefter i Norge
Reisemåte og trafikkmengde er de viktigste faktorene som påvirker klimagassutslippene på kort sikt.

FNs klimapanel (IPCC):
IPCCs fjerde klimarapport - sammendrag for beslutningstakere (på engelsk)
Her finner du et sammendrag av den fjerde klimarapporten til FNs klimapanel (IPCC) som sto ferdig i februar 2007. Dette er et sammendrag av forskningsresultater, konklusjoner og spådommer myntet på verdens politikere og bestemmende myndigheter. Artikkelen er på engelsk.

NTNU:
En miniguide til Kyoto-protokollen (pdf-fil)
Spørsmål og svar i forhold til viktige momenter i Kyoto-protokollen.

Lenker

Klima- og forurensningsdirektoratet om FNs klimapanel (IPCC)
Statens Forurensningstilsyn (SFT) koordinerer Norges arbeid med FNs klimapanel. SFT har her lagt ut en del informasjon om FNs klimapanel med blant annet presentasjon av og pekere til FNs fjerde klimarapport.

CICERO - senter for klimaforskning
CICERO er en uavhengig forskningsstiftelse tilknyttet Universitetet i Oslo. Global oppvarming er et av de største problemene menneskeheten står overfor. CICEROs oppgave er å gi pålitelig helhetskunnskap om klimaspørsmål.

Arctic Climate Impact Assessment (ACIA)
Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) er en utredning der de åtte arktiske landene - Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA - har gjennomført en omfattende vurdering og analyse av hvilke konsekvenser klimaendringer vil kunne ha for miljø og samfunn i Arktis. Her finner du faktaark på effekter av klimaendringer i arktisk miljø.

Klimaleksikonet ESPERE
ESPERE er forkortelsen for Environmental Science Published for Everybody Round the Earth - miljøvitenskap publisert for hele verden. Målet med ESPERE er å tilby oppdatert, lettfattelig og korrekt vitenskapelig informasjon i et online klimaleksikon. ESPERE egner seg også godt til bruk i skolen.

Miljøstatus i Norge: Konsekvenser av klimaendringer
Her finner du en presentasjon og sammenfatning av noen viktige momenter den siste klimarapporten til FNs klimapanel (IPCC).

Nettsidene til FNs klimapanel, IPCC (engelske sider)
The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation.

Klimaløftet
Miljøverndepartementet og en rekke andre aktører, setter i gang en større klimasatsing som vil bidra til å skape forståelse, engasjement og virkelig lyst til å være med på et større klimaløft. Kampanjen har fått navnet Klimaløftet. På dette nettstedet er det samlet en mengde informasjon om klimaressurser og klimaproblematikk.

Regjeringen.no: Ofte stilte spørsmål om klima
Spørsmål og svar på temaet klima og årsaker til klimaendringer.

Bjerknessenteret for klimaforskning
Ulike ressurser på klima og klimaforskning inkludert en norsk oversettelse av det tekniske sammendraget av FNs klimapanels fjerde hovedrapport 2007 (96 sider).

Grønn hverdag om transport og klimaforurensing
Tips, spørsmål og svar, bakgrunnsstoff og nyheter i forhold til transport og klimagassutslipp.

yr.no: Klimalæring på internett
Elever og lærere! Her er Ekstremværukas guide til spill, video, aktiviterer og vitenskap om vær, klima og miljø.

Klimatiltak: Samling av ressurser på klimaproblematikk
Dette nettstedet er opprettet av ForUM for utvikling og miljø, et nettverk av mer enn 50 frivillige organisasjoner engasjert i miljø- og utviklingsspørsmål.

Nettsidene til 'International Walk To School' (engelske sider)
International Walk to School Month gives children, parents, school teachers and community leaders an opportunity to be part of a global event as they celebrate the many benefits of walking.

Med følgevenn på skoleveien
"Med følgevenn på skoleveien" er utarbeidet av Oslo kommune ved Samferdselsetaten, Utdanningsetaten og Trafikketaten i samarbeid med Trygg Trafikk og Kommunalt foreldreutvalg i Oslo.

Aktive skolebarn
Aktive skolebarn er et samarbeidsprogram mellom Sosial- og helsedirektoratet, Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og politiet. Prosjektets hovedmål er å få flere barn til å bruke skoleveien aktivt.