Skjema

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Dette skjemaet besvares av hver elev. Når dere poster resultatet til miljolare.no vil CO2-utslippene regnes ut automatisk basert på tallene elevene har lagt inn. Hvis en elev bruker flere transportmidler på skoleveien sin, fører eleven opp antall km under flere kategorier. Kilde til utregninger av CO2-utslipp for transportmidler drevet av fossile brennstoff er tabell 1.1 i SSB-rapporten Direkte energibruk og utslipp til luft fra transport i Norge 1994 og 1998 (av Sigurd Holdskog). Kilde til omregning av CO2-utslipp per forbrukt kWh (*): klimaloftet.no.

DEL 1

Navn:  
Hvordan kom du deg til skolen i dag? Sett kryss Hvor lang er skoleveien din i km? (en vei)
til fots    
med sykkel    
med moped    
med motorsykkel/snøskuter    
med personbil    
med drosje    
med buss    
med dieseltog    
bilferge    
lokal rutebåt    
med elbil *    
med sporvei/elektrisk tog *    
på annet vis (spesifiser)
     

DEL2

Jeg følger skoleskyssordningen Ja   Nei  

Jeg tenker sjelden på at utslipp fra biltrafikk kan forurense miljøet
Helt enig   Litt enig   Litt uenig   Helt uenig  

Skoleveien min er trafikksikker
Helt enig   Litt enig   Vet ikke   Litt uenig   Helt uenig  

Norge fører en god og bærekraftig klimapolitikk
Helt enig   Litt enig   Vet ikke   Litt uenig   Helt uenig  

Hva kan gjøres for å redusere CO2-utslippene i din hjemkommune?
(Ditt svar på dette spørsmålet vil bli sendt til din kommune)