miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Helse, inneklima og skolemiljø > Trivsel og helse > Trivsel og helse: Gjennomføring og evaluering > Veiledning

Aktivitet:

Trivsel og helse: Gjennomføring og evaluering

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnstoff  Læreplanmål

Fase 4: Sett tiltakene ut i livet!

Etter at dere har planlagt gjennomføringen av tiltakene i fase 4 er det tid for å sette tiltakene ut i livet. Arbeidet i gjennomføringsfasen vil være avhengig av hvilke tiltak dere har valgt å satse på. Sett av god tid til denne fasen av arbeidet med Trivsel og helse.
Aktiv deltakelse
Tiltakene bør gjennomføres som et samarbeid mellom de ulike parter knyttet til skolen og det bør legges vekt på aktiv deltakelse både av elever, lærere, foreldre, skolehelsetjenesten og andre.


Fase 5: Evaluering og videreføring

Det er ikke nok å bare sette i gang et tiltak. Dere må også evaluere om tiltaket har den effekten/virkningen som dere ønsker at det skal ha. Det er viktig at tiltakene dokumenteres og evalueres. Dette gjør det enklere å videreføre og justere tiltakene neste gang de settes i gang.

Skolen bør videre sørge for at tiltak som har fungert legges inn i et forpliktende dokument - en virksomhetsplan. Planen viser at det er hele skolens ansvar og sikrer at tiltak blir fulgt opp over tid.


Registreringer

Dere kan bruke skjemaet når dere diskuterer og evaluerer hvordan gjennomføringen av tiltakene har gått og hvordan arbeidet med Trivsel og helse generelt har fungert og om det har gått slik dere hadde tenkt. Dere legger til slutt inn en felles registrering for hele skolen.


Arbeidet videre

Når dere har vært gjennom alle de fem fasene av Trivsel og helse, er det viktig å sørge for at tiltak som har fungert blir fulgt opp videre ved å legge dem inn i skolens virksomhetsplan. Kanskje dere ut fra kartleggingen i fase 1 fant flere områder som dere mener er viktige å jobbe med. Dere kan da gå tilbake til fase 2 og 3 og aktiviteten Trivsel og helse: Planlegging av tiltak for å prioritere de gjenstående områdene og planlegge nye tiltak som dere vil satse på. Det er også viktig å fortsette med de tiltakene dere allerede har jobbet med og gjennomført.


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.


Fase 5: Evaluering og videreføring


  Ja, vi har ikke hatt noen problemer Vi har hatt noe problemer Nei, planleggingen har ikke vært bra

Har alt gått som planlagt?

     

 

Hvilke konkrete tiltak har vi gjennomført? Beskriv kort tiltaket(ene) med noen få ord, maks en setning.
Tiltak: 

 

  Ja Nei

Har dere oppnådd det dere ønsket med tiltakene?

   

 

  Nei, vi trengte mer tid Nei, vi trengte mindre tid Ja, vi trengte omtrent den tiden vi hadde beregnet
Beregnet dere nok tid til gjennomføring av tiltakene?      

 

Nedenfor følger noen påstander om hvordan samarbeidet har fungert. Sett et kryss for hver påstand.

  Svært bra Bra Sånn passe Dårlig Svært dårlig Har ikke hatt samarbeid
Samarbeidet mellom elever og lærere har fungert:            
Samarbeidet i ansvarsgruppen har fungert:            
Samarbeidet mellom skolen og foreldre/nærmiljø/andre har fungert:            

 

Hvem har vært med og jobbet med Trivsel og helse? (Sett ett eller flere kryss)
  Elevene
  Elevrådet
  Lærere/andre ansatte
  Ledelsen/rektor/undervisningsinspektør
  Skolehelsetjenesten
  Foreldre/foresatte
  Andre....

 

Hvem har bestemt mest når dere har arbeidet med Trivsel og helse? (Sett ett eller flere kryss)
  Elevene
  Elevrådet
  Lærere/andre ansatte
  Ledelsen/rektor/undervisningsinspektør
  Skolehelsetjenesten
  Foreldre/foresatte
  Andre....

 

Har ansvarsgruppen fungert under arbeidet med Trivsel og helse?
  Ja
  Nei, hvorfor ikke:  
  Har ikke hatt en ansvarsgruppe

 

Hva kan gjøres bedre neste gang?

  Planleggingen
  Samarbeidet mellom lærere og elever
  Samarbeidet i ansvarsgruppen
  Samarbeidet med foreldre/nærmiljø
  Ansvarsfordelingen. Spesifiser:
   

 

Hvilke råd vil dere gi til andre skoler som ønsker å gjennomføre det samme som dere?

 


 

Vis bare skjema