miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Helse, inneklima og skolemiljø > Trivsel og helse > Trivsel og helse: Gjennomføring og evaluering > Bakgrunnstoff

Aktivitet:

Trivsel og helse: Gjennomføring og evaluering

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnstoff  Læreplanmål

Lenker

Elevinspektørene
Resultatene fra Elevinspektørene kan være et utgangspunkt for skolens arbeid med Trivsel og helse.

Helse og trivsel i skolen
er en IKT-basert lærepakkeserie om elevenes skolemiljø.

HEFRES-skolene
gir tips og råd til hvordan en kan komme igang med det trivsels- og miljøfremmende arbeidet på skolen.

Forebygging.no
Dette nettstedet har mange tips og råd til helsefremmende arbeid, og kan brukes som en idé- og møteplass for diskusjoner.

Opplæringsloven kapittel 9a
Hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Hvis elevene mener at de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan de be skolen rette opp mulige brudd på loven.

Arbeidsmiljøloven
Krav og lover som arbeidsmiljøet må tilfredsstille.

Læreplanverket for grunnskolen (Kunnskapsløftet)
På denne siden finner du læreplanverket for Kunnskapsløftet, som består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag, fagkoder og fag- og timefordeling.

St.melding nr. 37 (1992-93)
Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid.

St.melding nr. 30 (2003-2004)
Kultur for læring.

Det er mitt valg
Trening bl.a. i å ta ansvar, å fatte beslutninger, å kommunisere, å øke selvtilliten og å sette seg mål.

Rådet for psykisk helse
Alle opplever vanskelige perioder i løpet av livet. Press fra samfunnet, venner, familie, kjæreste og skolen kan oppleves som problematisk. Hva skjer når presset blir for stort, når kroppen og hodet ikke takler mer?

Rådet for psykisk helse
Alle opplever vanskelige perioder i løpet av livet. Press fra samfunnet, venner, familie, kjæreste og skolen kan oppleves som problematisk. Hva skjer når presset blir for stort, når kroppen og hodet ikke takler mer?

Avdeling for tobakk, Sosial- og helsedirektoratet (tidligere Statens Tobakkskaderåd)
Er et kompetanse- og forvaltningsorgan under Helsedepartementet i spørsmål som angår tobakk og helse.

Barneombudet
Barneombudet ivaretar og representerer barn og unges lovbestemte interesser. På barneombudets nettsider finner dere mange spennede ting som angår barn og unge både i skolen og på fritiden.

Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (SEF)
SEF er et kompetanse- og forvaltningsorgan under Sosial- og helsedepartementet i spørsmål som angår ernæring, fysisk aktivitet og helse.

Verdens Helseorganisasjon
Verdens Helse Organisasjon (WHO) ble dannet i 1948 for å etablere internasjonale helsestandarder og å arbeide for sosial rettferdighet. Betydningen av skole og skolemiljø er et av mange områder det arbeides med.