miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Plankton i ferskvatn > Bakgrunnsstoff

Plankton i ferskvatn

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Bestemmelsestabell for virvelløse dyr i ferskvann
Bestemmelsesnøkler for evertebrater i ferskvann.

Dyreplankton i ferskvatn
Dyreplankton er smådyr som lever i dei frie vassmassane. Desse dyra er eit viktig ledd i næringskjeda i vatn, der dei et planteplankton og sjølve blir etne av smådyr eller fisk.

Planteplankton i ferskvatn
Planteplankton er mikroskopiske eincella algar som svevar fritt i vatnet. Som hos andre planter fangar planteplanktonet det sollyset som trengst til fotosyntesen, ved hjelp av det grøne pigmentet klorofyll a.

Planter i og ved ferskvatn
Sump- og vassvegetasjonen er ein viktig del av det biologiske mangfaldet i innsjøar og elvar og tener som tilhaldsstad og skjul for smådyr og fiskeyngel. Vassplantene er også mat for fleire vassfuglartar, og fleire fuglar byggjer reir inne i sumpvegetasjonen.

Smådyr i ferskvatn
Botndyr er alle små dyr som lever på sjølve botnen, i vegetasjonen eller nedgravne i botnsubstratet. Dette er ei stor og variert dyregruppe som omfattar mellom anna insektlarvar, krepsdyr, sniglar, skjel, igler og makk.

Lenker

Miljøstatus i Norge: Overgjødsling
Tiltak for å redusere utslippene av nitrogen og fosfor har ført til at målsettingen om 50 prosents reduksjon av de menneskeskapte utslippene til Skagerrakkysten er oppnådd for fosfor.

Miljøstatus i Norge: Sur nedbør
Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere utslippene av svovel, både i Norge og i Europa. Dette har ført til at belastningen har avtatt betydelig. Likevel er det fortsatt store områder i Sør-Norge som er utsatt for og skadet av sur nedbør.

Litteratur

Pål Brettum: Alger som indikator på vannkvalitet
NIVA-rapport nr. 2344, 1989.