miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Planter i og ved ferskvatn

Planter i og ved ferskvatn

Sump- og vassvegetasjonen er ein viktig del av det biologiske mangfaldet i innsjøar (elvar) og tener som tilhaldsstad og skjul for smådyr og fiskeyngel. Vassplantene er også mat for fleire vassfuglartar, og fleire fuglar byggjer reir inne i sumpvegetasjonen. Vatn med mykje sump- og vassvegetasjon er difor svært rike og spennande fugleområde. Vassvegetasjonen gjev også skjul for dyreplankton som er viktige algebeitarar, men som ofte blir etne av fisk. Innsjøar med velutvikla vassvegetasjon har difor ofte meir dyreplankton og betre beitekontroll av planktonalgar enn innsjøar med lite vassvegetasjon. Store belte med sumpplanter og vassplanter kan, på same måte som kantvegetasjonen, ta opp mykje av den plantenæringa som elles ville ha runne ut i vatnet frå områda omkring. Vegetasjonsbeltet hindrar også erosjon og nedslamming av botnen i rennande vatn ved å binde jordsmonnet langs elvebreidda. Innsjøar med mykje vassplanter har difor klarare vatn og mindre algeoppblomstringar enn innsjøar utan vassplanter.

Mykje vassplanter er ikkje alltid nyttig, og det kan i somme tilfelle vere eit stort miljøproblem. Eit døme på det er utviklinga av vasspest i mange innsjøar på Austlandet sidan 1970-åra. Denne vassplanta formeirar seg raskt og spreier seg lett til nye område, der ho kan kvele all annan vegetasjon og danne tette, ugjennomtrengjelege bestandar, som er til hinder for bading, fiske og båttrafikk. I Steinsfjorden på Ringerike vart dette eit stort problem i 1980-åra, og mykje ressursar gjekk med for å finne løysingar i form av hausting og tildekking av botnområda med fiberduk. Også andre vassplanter kan skape problem med gjengroing av dammar og mindre innsjøar.

Vassplanter og sumpplanter veks stort sett på sand, silt eller leire, og dei finst difor helst i innsjøar, tjern og dammar, men kan også finnast i store, stilleflytande elvar. I bekker og elvar med mykje stein og grus og der vatnet strøymer fort, får ikkje vassplantene skikkeleg feste. Ein bør difor helst undersøkje vassvegetasjon i ein innsjø (eventuelt i eit tjern eller ein dam). Sumpplanter (helofyttar) er ofte høge planter ("siv") som veks langs breidda av innsjøar og elvar. Dei kan vekse frå strandkanten og ut til ca. to meters djupn. Dei plantene som lever i sjølve vatnet (innsjøen eller elva), kallar vi vassplanter.

Kunnskapen om vassplantene er framleis for dårleg, slik at registreringar av vassvegetasjon kan gje nyttig informasjon om livet i innsjøar (og elvar). Dersom de er heldige, kan de finne artar som tidlegare ikkje er funne i området.

Vassvegetasjonen kan brukast som indikator på vasskvalitet, og ut frå vassvegetasjonen kan vi dele innsjøane inn i fem hovudtypar: næringsfattige innsjøar, næringsrike innsjøar, dysjøar eller humussjøar, kalkrike innsjøar og forsura innsjøar.

Næringsfattige innsjøar (Lobelia-sjøar) har ofte klart vatn og kan ha teppe med kortskottsplanter på botnen (til dømes botngras (Lobelia), brasmegras og tjørngras). På djupt vatn kan brasmegras danne tette enger. Langskottsplanter (til dømes tusenblad, rusttjønnaks og klovasshår) og flytebladsplanter (vanleg tjønnaks, flotgras og mindre førekomstar av nykkeroser) finst også. Sumpvegetasjon (til dømes elvesnelle og storr, men også takrør) finst, men ofte berre som små og glisne belte. Dette er den vanlegaste innsjøtypen i Noreg.

Næringsrike innsjøar (Potamogeton-sjøar) har ofte grumsete vatn på grunn av planktonalgar, men kan også ha mykje vassvegetasjon. Langskottsplanter (til dømes hjartetjønnaks og vasspest) og flytebladsplanter (til dømes vanleg tjønnaks (Potamogeton), kvit nykkerose og gul nykkerose) kan finnast i store mengder. Dersom innsjøen er liten og grunn, kan denne vegetasjonen dekkje heile botnen og vassoverflata. Flyteplanter (til dømes vanleg andemat) kan også finnast i store mengder, særleg inne i sumpbelta eller utanfor dersom innsjøen er liten og ligg verna for vind. Ofte er innsjøen omkransa av store belte med sumpvegetasjon (til dømes takrør, sjøsivaks, dunkjevle og elvesnelle). Somme innsjøar kan vere så ureina at det berre finst planktonalgar der, og undervassvegetasjonen manglar heilt. Næringsrike innsjøar finst særleg i jordbruksområde og i eller ved tettbygde strøk.

Dysjøar eller humussjøar finst ofte i myrområde. Vatnet har brun farge, botnen er svært laus, og ein kan ikkje vade der (ver varsam!). Vassvegetasjonen i slike innsjøar er ofte sparsam, dominert av nokre få flytebladsplanter. Dei einaste langskottsplantene er ofte blærerotartar. Store såter med vassmosar (klomose og torvmose) kan vi finne. Sumpvegetasjonen er først og fremst av storrartar. Dette er ofte mindre skogstjern og myrsjøar.

Kalkrike innsjøar (Chara-sjøar) er tjern eller innsjøar som kan ha svært rik vegetasjon av kransalgar (Chara) og lite med andre vassplanter. Vatnet har ofte ein blågrøn farge, og botnen kan ha eit grått eller grågult kalkbelegg (kalkmergel og kalkgytje). Dei reine kalksjøane er ikkje så utbreidde og finst først og fremst i Oslo-området (Hadeland, Ringerike og Kongsberg) og på kalkrik berggrunn (marmor og dolomitt) i Nord-Noreg.

Forsura innsjøar har tidlegare vore næringsfattige Lobelia-sjøar, og vassvegetasjonen består av kortskottsplanter (botngras, brasmegras og tjørngras) som kan danne teppe på botnen. I somme innsjøar kan det finnast store såter med krypsiv og torvmosar. Langskottsartar, som til dømes tusenblad, er forsvunne, medan blærerotartar kan vere svært vanlege. Forsura innsjøar er stort sett avgrensa til Sørlandet og sørlege delar av Vestlandet.

Kantvegetasjon eller sumpskog er buskar, tre og mindre planter som står rett ved vasskanten med røtene i vatn. Typiske treslag og buskar som hører til kantvegetasjonen, er gråor og svartor, selje, vier og pil. Gran, furu, bjørk, osp, rogn og andre lauvtre hører ikkje til den såkalla kantvegetasjonen, men kan likevel finnast i nærleiken av vatnet.

Kantvegetasjonen er viktig for å ta vare på ein god vasskvalitet i bekker og mindre elvar, for kantvegetasjonen kan binde mykje av slammet og plantenæringa som elles ville ha runne ut i vatnet frå områda omkring. Frodig sumpskog kan difor vere viktig for å hindre ureining av vatnet frå landbruksområde. Tett sumpskog langs elvar og bekker gjev skjul for fisk og botndyr og hindrar at vatnet blir for varmt om sommaren. Sumpskogen er også ein veleigna stad for mange fugleartar, og han har gjerne eit rikt fugleliv. Sumpskogen kan også føre til at det blir lite lys i vatnet, og dermed kan han avgjere kva slags vassplanter vi finn ute i vatnet. Dessverre har ein mange stader fjerna kantvegetasjonen for å auke jordbruksarealet, for å byggje demningar og vegar eller for å gjere det lettare å komme fram til vassdraget.

Kva for sump- og vassplanter kan de rekne med å finne?

Sumpplanter Innsjø Dam Elv Bekk
Takrør

x

x

(x)

-

Brei dunkjevle

x**

x**

(x)

-

Sverdlilje

x**

x**

(x)

-

Elvesnelle

x

x

x

(x)

Sjøsivaks

x

x

x

-

Flaskestorr

x

x

 

(x)

Selsnepe

x**

x**

 

-

Kortskottsartar Innsjø Dam Elv Bekk

Stivt brasmegras

x

(x)

-

-

Botngras

x

(x)

(x)

-

Sylblad

x

x

x

-

Evjesoleie

x

x

x

-

Tjørngras

x

(x)

-

-

Krypsiv

x

x

x

-

Langskottsartar Innsjø Dam Elv Bekk

Rusttjønnaks

x*

x*

(x*)

-

Grastjønnaks

x*

x*

x*

-

Hjartetjønnaks

x*

x*

x*

-

Vasspest

x*

x*

x*

-

Tusenblad

x*

x*

x*

-

Hesterumpe

x*

x*

(x*)

-

Klovasshår

x*

x*

x*

-

Blærerot

x

x

x

-

Flytebladplanter Innsjø Dam Elv Bekk

Flotgras

x

x

x

-

Gul nykkerose

x

x

-

-

Kvit nykkerose

x

x

-

-

Vanleg tjønnaks

x*

x*

(x)

-

Flyteplanter Innsjø Dam Elv Bekk

Vanleg andemat

x**

x**

-

-

Kransalgar Innsjø Dam Elv Bekk

Nitella-artar

x*

x*

x

-

Chara-artar

x*

x*

-

-

Mosar Innsjø Dam Elv Bekk

Bladmosar

x*

x*

x*

x*

Levermosar

?

-

x

x

Torvmosar

x

x

x

?

(x) i kolonnen for elv viser at arten kan finnast dersom elva er stor og sakteflytande og inneheld parti med svært roleg vatn.
** : berre i næringsrike innsjøar
* : finst ikkje i forsura innsjøar

Sump- og vassvegetasjon - Artskarakteristikkar

Sumpplanter

Takrør (Phragmites australis)

Takrør er det største graset vårt, og det kan bli 1 - 3 m høgt med kraftige 10 - 50 cm lange og 2 - 3 cm breie tilspissa grågrøne blad. På toppen av stengelen dannar småaksa ein stor svartfiolett topp. Arten finst i dei fleste innsjøtypane over heile landet. Belta kan bli særleg store, tette og kraftige ved næringsrike innsjøar. Tørka takrør vart brukt til taktekking av hus i gamle dagar.

Brei dunkjevle (Typha latifolia)

Planta kan bli 1 - 2 m lang og har kraftige 1 - 2 cm breie blad. Blomsterstandane er kjevleforma med det tynne hannakset øvst og det kompakte, brune hoakset nedst. Hann- og hoaksa sit tett samla. Planta kan vekse ut til ca. 0,5 m djupn. Arten veks i næringsrikt vatn og finst nord til Nordland. Det finst ein dunkjevleart til, smal dunkjevle (T. angustifolia), som har smalare blad og der hann- og hoaksa sit åtskilde (det vil seie at det er mellomrom på 1 - 2 cm mellom dei to aksa). Smal dunkjevle er meir sjeldan. Biletet viser aksa til begge desse artane.

Sverdlilje (Iris pseudacorus)

Sverdlilja er i blomstrande tilstand lett kjenneleg på dei store gule blomstrane som sit ein og ein eller i kvast. Blada er sverdforma, 0,5 - 1 m lange og 2 - 3 cm breie, grågrøne med tydeleg V-form ved basis. Går ut til ca. 0,3 m djupn. Planta finst ved næringsrikt vatn nord til Nordland.

Elvesnelle (Equisetum fluviatile)

Planta kan kjennast på hole opprette stenglar (40 - 100 cm) med eller utan kransstilte sidegreiner. Elvesnelle blir skild frå andre sneller ved at dei grøne stenglane er hole med ein tynn glatt vegg. Stengelen kan lett brytast av ved kransane. Sporehuset sit i toppen av stengelen. Elvesnelle veks i alle typar vatn over heile landet, men store bestandar finst særleg i innsjøar og dammar, som er verna for vind, og i stilleflytande elvar.

Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)

Sjøsivaks er ein opptil fleire meter høg plante med glatte, trinne og bladlause mørkegrøne strå. I spissen sit eit stort duskforma aks. Småaksa har raudbrune og glatte dekkskjel. Planta kan gå ut til 2 - 2,5 m djupn. Sjøsivaks finst nord til Nordland, helst ved noko næringsrikt vatn.

Flaskestorr (Carex rostrata)

Alle storrartane har trekanta stengel. Flaskestorr har 30 - 80 cm lange og 2 - 3,5 mm breie opprette, blågrøne blad. Akssamling av 2 - 3 lyse hannaks øvst og 2 - 4 hoaks nedst. Hoaksa er 1 - 6 cm lange, og frukta er omgjeven av eit gulgrønt, oppblåse og glatt fruktgøyme (frukthylster) med todelt nebb. Planta kan gå ut til ca. 0,5 m djupn. Ho finst i myrar og ved innsjøar og elvar over heile landet. Saman med elvesnelle kan flaskestorr vere den einaste helofyttvegetasjonen i næringsfattige innsjøar eller innsjøar på fjellet. Flaskestorr kan forvekslast med sennegras (Carex vesicaria), som har klart gulare bladfarge (er best å sjå på avstand). Sennegras veks ofte i det same området som flaskestorr. Mellom dei storrartane som hører til sumpplantene, er det berre desse to som har oppsvulma fruktgøyme.

Selsnepe (Cicuta virosa)

Planta kan bli 50 - 120 cm høg og har kvite blomstrar som sit i store skjermar. Blada er 2 - 3 gonger delte med avlange sagtanna småblad. Ein kjenner planta best på den kraftige jordstengelen (rota) som er hol og tverrdelt med mange rom (skjer lengdesnitt). Planta er svært giftig, så hugs å vaske fingrane etter at de har teke i henne! Selsnepa finst i Sør-Noreg og i Finnmark (Kautokeino) og veks ved næringsrikt vatn.

 

Kortskottsplanter

Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris)

Planta har ein knollforma jordstengel, og dei sylforma blada som sit i ein rosett, har tverrnervar og fire luftekanalar. Blada er vanlegvis 5 - 10 cm lange (kan bli 15 - 20 cm lange), mørkegrøne, stive og med ein kort tilspissa spiss. Planta finst over heile landet og er svært vanleg på botnen av næringsfattige innsjøar ut til fleire meters djupn. Også i fjellet. Ho finst ikkje i svært næringsrike innsjøar. Planta kan forvekslast med den noko meir sjeldne arten mjukt brasmegras (I. echinospora), som har lysare og meir langspisse blad. Blada er mindre stive og ligg difor meir utover.

Botngras (Lobelia dortmanna)

Når botngras blomstrar, er planta lett å kjenne igjen på den lange stengelen med kvite eller svakt lyseblå blomstrar like over overflata. Blada, som er 5 - 6 cm lange og sit i ein rosett, er butte, svakt flattrykte og noko nedbøygde. Botngras er vanleg nord til Nordland. Planta står på grunt vatn i næringsfattige, klare og svakt sure innsjøar og stille elvar, også i fjellet. I forsura innsjøar kan botngras finnast i store mengder.

Sylblad (Subularia aquatica)

Sylblad hører til dei såkalla pusleplantene og er ofte ikkje meir enn 2 - 5 cm store. Planta har tynne sylspisse blad i rosett. Blomstrane er ørsmå, kvite og sit oppover ein tynn blomsterstengel. Sylblad finst over heile landet på grunt vatn eller i strandkanten, helst ved næringsfattige innsjøar.

Evjesoleie (Ranunculus reptans)

Evjesoleie hører også til pusleplantene. Dei små blada dannar små rosettar (ofte berre 2 - 3 blad i kvar rosett) med ein krypande, bogeforma stengel med røter ved ledda. Blomstrane er små og gule (ser ut som ein liten smørblomster). Evjesoleie finst over heile landet på grunt vatn eller i strandkanten ved næringsfattige, svakt sure innsjøar.

Tjørngras (Littorella uniflora)

Blada er stive, korte (2 - 10 cm) og tjukke (tjukkare enn hos brasmegras) og dannar enkle rosettar med utlauparar. Planta har små blomstrar som berre er der når planta er tørrlagd. Tjørngras finst på grunt vatn eller i strandkanten ved næringsfattige og noko næringsrike innsjøar. I forsura innsjøar på Sørlandet kan planta danne store teppe på botnen. Arten finst nord til Nordland.

Krypsiv (Juncus bulbosus)

Krypsiv har lange (3 - 20 cm) og trådsmale blad som dannar ein stor, uryddig rosett. Dette er den av vassplantene som minner mest om eit "vanleg" gras. Vassforma, som oftast er utan blomstrar, kan bli fleire meter lang og utvikle kjedeforma skott, særleg i forsura og kalka innsjøar, der dei til slutt kan danne overflatematter. Krypsiv finst nord til Troms, helst i næringsfattige, sure innsjøar.

Langskottsplanter

Rusttjønnaks (Potamogeton alpinus)

Rusttjønnaks (0,3 - 1 m) finst ofte berre med undervassblad, men kan også ha flyteblad. Planta greinar seg noko mot toppen. Undervassblada er sitjande og har ein rustbrun farge. Dei er avlange (6 - 15 cm lange) med butt spiss. Flyteblada (3 - 8 cm lange) er noko skinande og lysegrøne. Jordstenglane er lyse (kvite) og slanke, med nokså mange ledd. Rusttjønnaks finst i både innsjøar og elvar i dei fleste vasstypane over heile landet, men ikkje i forsura vatn.

Grastjønnaks (Potamogeton gramineus)

Grastjønnaks finst ofte berre med undervassblad, men flyteblad er også vanlege. Undervassplantene er forgreina, og det gjer at planta ser buskete ut. Blada er avlange (2 - 8 cm lange) og uskafta, alltid tilspissa i bladspissen og mot basis, og noko bakoverbøygde. Flyteblada er små og langstilka. Arten finst både med små, tette planter på grunt vatn og med svært langvaksne planter på djupare vatn. Grastjønnaks finst i både elvar og innsjøar i heile landet og i alle vasstypar, men ikkje i forsura vatn. Rusttjønnaks og grastjønnaks kan vere svært like, og dei blir skilde først og fremst på bladspissane: spisse hos grastjønnaks og butte hos rusttjønnaks. Blada hos grastjønnaks er også fint tanna i bladkanten, medan blada hos rusttjønnaks er glatte. Desse små tennene må sjåast i lupe og helst på yngre blad.

Hjartetjønnaks (Potamogeton perfoliatus)

Hjartetjønnaks finst som regel berre med undervassblad. Bladbasis er alltid hjarteforma og avrunda og går rundt stengelen. Blada er heilt utan stilk og svært fint og uregelbunde tanna langs bladranda. Bladspissen er som regel butt. Bladstorleiken varierer ein del, 2 - 8 cm lange og 1 - 4 cm breie. Slirehinna er lita (1 cm lang), butt og utan kjøl, og ho fell ofte av tidleg i vekstperioden. Røtene er forgreina med varierande tjukkleik. Hjartetjønnaks finst i både innsjøar og elvar, i både næringsfattige og næringsrike innsjøar, men ikkje i forsura vatn. Dei lange rotkjedene utover botnen gjer at arten kan stå imot stor næringsbelastning (dårlege lystilhøve) i og med at det heile tida blir produsert unge, friske skott i dei indre delane. Planta finst i det meste av landet, men er svært sjeldan på Vestlandet.

Vasspest (Elodea canadensis)

Vasspest har sitjande blad i kransar med tre og tre blad. Blada er ca. 1 cm lange og ca. 2 mm breie, med eit nesten ovalt omriss. Planta er mørkegrøn. Dei små blomstrane (berre hoplanter i Noreg) er lyseraude og sit på lange, tynne stenglar like over overflata. Vasspesten har hovudutbreiinga si på Austlandet, med einskildførekomstar i Telemark og Agder, og planta er nyleg funnen i fire innsjøar ved Haugesund. Ho finst i alle vasstypar, men store bestandar finst helst i meir næringsrike innsjøar. Planta finst ikkje i forsura vatn. Vasspesten kan danne svært store bestandar i somme innsjøar og elvar, der han kan konkurrere ut andre artar. Han blir lett spreidd ved stengelbitar, og utstyr som har vore brukt i ein innsjø med vasspest, bør difor vaskast og tørkast før det blir brukt i andre vatn. Ingen bitar av vasspest må henge igjen! Funn av planta bør rapporterast til Vannprogrammet/ NIVA.

Tusenblad (Myriophyllum alterniflorum)

Tusenblad har berre undervassblad. Blada er kransstilte, fjørdelte blad med heilt smale linjetrådforma flikar. Blada er 7 - 15 mm lange, lysegrøne, brunlege eller raudbrune og sit i kransar på fire og fire blad. Stengelen er ofte bleikgrøn, raudleg eller brunleg og kan vere sterkt forgreina. Dei små blomstrane sit i aks, som kjem opp over vassoverflata ved blomstring. Både blada og stengelen er svært mjuke, og planta fell heilt saman når ein tek henne opp av vatnet. Tusenblad er den vanlegaste langskottsplanta og veks i alle vasstypar over heile landet, helst i næringsfattige innsjøar og elvar, også i svakt surt vatn. Tusenblad kan forvekslast med dei andre artane i den same slekta, akstusenblad, kamtusenblad og kranstusenblad. Desse artane er etter måten sjeldne og er som regel større og stivare (dei fell ikkje heilt saman når ein tek dei opp av vatnet). Ikkje i forsura vatn.

Hesterumpe (Hippuris vulgaris)

Hesterumpe kjenner ein på dei tettsitjande kransane med fine, ustilka blad, som går ut frå den tjukke hole eller nesten massive og ugreina stengelen. Luftblada er korte (0,5 - 2 cm), stive og oftast mørkegrøne (8 - 12 i kransen), medan undervassblada er lange (2 - 4 cm), slappe og bleikgrøne eller grågrøne i fargen. Blomstrane er små og sit i kransar ved basis av luftblada. Undervassblada har ikkje blomstrar. Hesterumpe finst til dels i ei rein vassform med svært slappe undervassblad (fell heilt saman rundt stengelen når ein tek henne opp av vatnet), til dels i ei rein sumpform med berre luftblad, og til dels i ei mellomform der den nedre delen av stengelen ber undervassblad, medan den øvre delen (luftskottet) har luftblad og blomstrar. Jordstengelen er lys og tjukk. Hesterumpe finst i heile Noreg, i alle vasstypar og i innsjøar og elvar, men ikkje i forsura vatn.

Klovasshår (Callitriche hamulata)

I Noreg finst seks vasshårartar, med klovasshår som den vanlegaste. Plantene er lysegrøne og spinkle, men kan danne store såter i innsjøar og elvar. Klovasshår er først og fremst ei undervassplante som kan bli ca. 1 m lang, ofte lite forgreina med 10 - 30 mm lange, smale motsette blad. Bladendane er forma som ei klo. Fruktene sit ved bladbasis, ofte berre ei ved kvart bladpar. Klovasshår kan forvekslast med andre artar i slekta, først og fremst småvasshår, dikevasshår og sprikevasshår. Klovasshår er relativt vanleg i heile landet, helst i næringsfattige innsjøar og elvar. Ikkje i forsura vatn.

Blærerot (Utricularia spp.)

I Noreg finst det seks artar av blærerot. Alle er rotlause planter som flyt fritt nede i vatnet eller ligg på botnen. Blada er spede og findelte. Den minste arten, lita blærerot, manglar tornar eller hår langs bladranda, medan dei andre har det. Smådyr blir fanga av blærer på bladflikane. Alle blærerot-artane kan klare seg utan desse smådyra, men det er vist at dei klarer seg langt betre dersom dei har tilgang på store mengder smådyr. Blomstrane er gule og sit på lange blomsterstenglar som stikk opp av vatnet. Men blomstrane blir utvikla berre hos planter som veks under rolege tilhøve, oftast på grunt vatn. Dei fleste blærerotartane er knytte til næringsfattige og ofte sure vatn, gjerne i myrtjern. Kan finnast i store mengder i forsura innsjøar. Den største blærerotarten (som kan ha meterlange skott) kan også finnast i næringsrikt vatn. Blærerotartane finst i heile landet.

Flytebladsplanter

Flotgras (Sparganium angustifolium)

Flotgras kjenner ein best på dei smale, opptil meterlange og berre 2 - 4 mm breie og flate blada, som flyt på vatnet. Bladbasis er oppblåsen. Både blada og dei blomstrande stenglane er lysegrøne eller gulgrøne i fargen. Blomsterakset sit like over vassflata og har to - fire hoaks nedst og eitt - tre tettsitjande hannaks øvst. Flotgras kan forvekslast med andre artar i den same slekta, og særleg sterile planter er vanskelege å skilje. Flotgras finst over heile landet i alle vasstypar, men helst i næringsfattig, surt eller nøytralt vatn. Finst også i humussjøar og elvar.

Gul nykkerose (Nuphar lutea)

Planta er lett å kjenne på dei store, litt avlange flyteblada, som er grøne både på oversida og undersida, og dei gule blomstrane. Det kan også finnast kortstilka, tynne og lysgrøne undervassblad med bølgjete rand. Gul nykkerose finst i dei fleste vasstypane i Sør-Noreg og Finnmark (Sør-Varanger). Store bestandar tyder på næringsrikt vatn.

Kvit nykkerose (Nymphaea alba coll.)

Planta er lett å kjenne på store, runde flyteblad, som er noko raude eller raudbrune særleg på undersida, og store kvite blomstrar. Planta finst nord til Troms i dei fleste typar vatn. Store bestandar tyder på næringsrikt vatn.

Vanleg tjønnaks (Potamogeton natans)

Vanleg tjønnaks har berre flyteblad som går ut frå ein opptil fleire meter lang, grov og greina stengel. Flyteblada er brune eller raudbrune (somme gonger brungrøne) og avlange. Akset med mange brunlege småaks sit like over vassoverflata. Planta finst over heile landet i alle typar vatn.

Flyteplanter

Vanleg andemat (Lemna minor)

Små runde, ovale blad som flyt på vatnet, eitt eller få blad saman. Blada har lysegrøn overside og berre ein rottråd frå kvart blad. Arten finst nord til Nordland i dei fleste vasstypane, men særleg i næringsrike vatn, helst pyttar og tjern. I og med at dei er frittflytande, finst dei stort sett berre i stilleståande vatn.

 

Kransalgar

Nitella flexilis

Kransalgane hører eigentleg til grønalgane, men er like store som karplantene. Høgda kan variere frå nokre centimeter til godt over ein meter. Kransalgane er svært karakteristiske med åtskilde kransar av relativt korte sideskott på ofte nokså lange hovudskott (kan minne litt om snelle). Dei er festa til underlaget med lange fargelause, eincella trådar. Kransalgane er ei lita og lite kjend gruppe. For å bestemme arten må ein ofte ha lupe og spesiallitteratur.

I Noreg har vi tre slekter i ferskvatn: Chara, Nitella og Tolypella. Chara-artane finst berre i kalkrike, først og fremst næringsfattige innsjøar. I grunne kalksjøar kan dei danne tette matter over store delar av botnen. Dei fleste artane har bork på stengel og greiner. Dei er som oftast innsette med kalk og er difor stive og har ei heilt særmerkt lukt. Chara-artane finst i kalkrike område i heile landet. Dei fleste av artane er sjeldne og sårbare for ureiningar, og Chara-sjøane blir rekna som særleg verneverdige. Nitella-artane finst i både kalkrike og kalkfattige innsjøar med svært ulikt næringsinnhald. Dei vanlegaste artane er N. opaca og N. flexilis, som ikkje kan skiljast dersom dei ikkje har frukter. Desse artane er dei vanlegaste av alle kransalgane, og dei finst i både elvar og innsjøar over heile landet.

Tolypella-slekta er berre representert med ein art i ferskvatn i Noreg (Tolypella canadensis). Arten er svært sjeldan (færre enn ti innsjøar i Noreg) og er berre funnen i næringsfattige kaldvassinnsjøar i Nord-Noreg. Han er vanskeleg å skilje frå dei vanlege Nitella-artane og kan difor vere vanskeleg å oppdage.