Hopp til hovedinnhold

Forskningskampanjen 2013

Smådyr i fisketomme dammer er tema for Forskningskampanjen 2013. Dyrelivet i slike dammer er lite kartlagt, og norske elever blir invitert til å være med på en forskningsinnsats for å finne utbredelse av spesielt de minste dyrene.

Dafnier

Dafnier er millimeter store vannlopper som gjerne finnes i fersk- og brakkvannsdammer.
I forskningskampanjen vil vi finne dafniene, og hvilken art de tilhører

Ingen dam? Lag en!

Å følge med på hvordan smådyrene koloniserer en ny dam, er et spennende forskningsprosjekt i seg selv. Slik lager du en dam

Finn en fisketom dam

Fisketomme dammer kan være små tjern, pytter i utmarken, grøftedammer eller dammer på svaberget ned mot sjøen. Der det ikke er fisk, vil flere smådyr klare seg og rovinsektene har mindre konkurranse.

Dersom det under arbeidet skulle vise seg at det likevel er fisk i dammen, går det bra likevel – men artsutvalget blir kanskje et annet.

Fang smådyr

Dra en planktonhåv gjennom vannet for å fange små og store dyr. Dra håven så langt ut fra bredden som mulig, langsomt gjennom vannet frem og tilbake et par ganger. Vannet nederst i oppsamlingsglasset på håven helles over i et prøveglass. For å få med dafnier som sitter fast på duken inne i håven, er det lurt å skylle med litt vann som du heller på fra utsiden, med hånden. Prøveglasset med planktonprøve skal sendes inn til forskeren, i konvolutten som følger med. Gjenta håving og siling en gang eller to for å få et godt utvalg av smådyr. Planktonduken som følger med i konvolutten, kan brukes for å konsentrere opp prøven. Før innsending må det tilsettes Lugols løsning, som følger med i et lite eppendorf-rør.

Ta også en prøve fra håven med tilbake på skolen i et eget glass. Bruk en kraftig lupe på en dråpe av vannet. Du drar opp dråpen med en pipette eller et rør. Pass på å få med dyrene, som gjerne har sunket til bunns i glasset. Ta gjerne bilder av de største dyrene slik at de kan lastes opp sammen med registrering av artsfunn.

Planktonhåv er nødvendig for å få gode prøver med utvalg av de smådyrene som faktisk finnes i vannet. Mange skoler har slike håver, med plamktonduk og prøveglass med kran i bunnen. Naturfag.no har en oversikt over læremiddelfirma. En håv med maskevidde 100 mikrometer vil typisk koste 4-500 kroner, og leveres fra lager.

Ta vannprøve

Det andre prøveglasset fylles med vann fra dammen. Unngå å få med organisk materiale i vannprøven, om det er mulig. Forekomst eller fravær av dafnier i ferskvannsdammer kan være indikasjon på forskjellige typer forurensning. Det skal ikke være Lugol eller andre tilsetninger i vannprøven.

Registrer funnene på Miljolare.no

Fakta om dammen og hvilke artsgrupper som er funnet, registreres på nettsidene. Alle dyregrupper skal registreres, store og små.

Send inn prøver

Prøveglassene med planktontrekk og vannprøve legges ned i ziplock-posen, og sendes i returkonvolutten som inngår i utstyrspakken.

Gi navn til tre dafniearter

De tre dafnieartene vi jakter på, har ikke norske navn. Elever som deltar i forskningskampanjen får anledning til å være med på å bestemme hva de skal hete på norsk. Dette gjøres også på nettsidene.

Se på resultatene

Resultatene fra skolenes registreringer blir tilgjengelig umiddelbart, slik at alle kan se hva som er funnet til enhver tid.

Forskeren ser på funnene

Prøvene blir mottatt av forsker Bjørn Walseng ved Norsk institutt for naturforskning. Han vil avgjøre hvilke arter som er i prøven, og eventuelt korrigere skolens registrering på Milølære.no. Slik får vi validerte, sikre funn av dafniearter, og mer kunnskap om hvor disse små dyrene egentlig finnes i landet. Forskeren vil også skrive en rapport basert på resultatene. I de innsendte prøvene vil det også følge med andre arter enn dafnier, og dette er svært positivt for kartlegging av smådyrene i ferskvann i Norge.

Nye utbredelseskart

De validerte funnene overføres til Arsdatabankens Artskart og gir nye utbredelseskart for artene som er funnet. Til sammen håper vi å tegne Norgeskartet på nytt – i alle fall når det gjelder utbredelse av dafnier!

Kampanjeperioden er i september – det vil si at det går an å registrere smådyr, og sende inn planktonprøver til bestemming, hele september måned 2013.

Meld klassen på nå!