miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > Hvor kommer luftforurensningen fra? > Veiledning

Hvor kommer luftforurensningen fra?

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

 • Bli bevisst hvordan luftforurensning oppstår
 • Få oversikt over mulige kilder til luftforurensning i lokalmiljøet

Aktuelle samarbeidspartnere

Helse- og miljøavdelingen i kommunen, vegkontor, lokale bedrifter

Utstyr

Tegne- og skrivesaker
Kart over lokalmiljøet (økonomisk kartverk eller annet kart i passende målestokk (1:5000)

Luftkvaliteten påvirker helse og miljø

Luftforurensning i byer og tettsteder kan komme fra flere kilder og ha ulike effekter på helse og miljø. Enkelte stoffer øker faren for luftvegslidelser, mens andre virker inn på den globale drivhuseffekten. Mens forurensningen fra industrien er mindre enn for 30 år siden, har utslipp fra vegtrafikken økt. Hovedkildene til luftforurensning i Norge er:
 • vegtrafikk
 • industriutslipp
 • oppvarming og forbrenning
 • fly- og sjøtransport

Gjennomføring

Velg et område i skolens nærmiljø som dere undersøker nærmere. Størrelsen på området er avhengig av klassetrinn og hvor lang tid dere har avsatt til undersøkelsen. Få tak i et kart over området og tegn inn yttergrensene. Kartet bør være detaljert nok til å vise alle bygninger og veger i området.

Et økonomisk kart/plankart i målestokk (1:5000) fra Statens kartverk viser de fleste slike detaljer. Kartene kan dere få tak i hos Kommunens oppmålingsavdeling (karttjenesten / teknisk kontor) og Fylkeskartkontoret. Noen kommuner har egen hjemmeside der dere kan laste ned kart. Se også xymap.com, der en del kommuner har kart. Her kan man velge både målestokk, område og detaljer som skal vises.

Etter hvert som dere finner kilder til luftforurensning i området, tegner dere kildene inn på kartet. Bruk ulike farger for ulike typer kilder.

 1. Vegtrafikk - (grønn, gul, rød)
 2. Oppvarming - oransje
 3. Industriutslipp - brun
 4. Kysttrafikk (sjøtransport og fiske) - blå
 5. Annet (landbruk, fiskeforedling mm.) - lilla

Dersom dere velger å bruke digitale kart kan dere bruke et tegneprogram som for eksempel MS Paint eller tegnemulighetene i MS Word til å merke kildene. Kart som er fargelagt manuelt kan digitaliseres med en scanner.

Kartlegg og beskriv kilder
Undersøk hvilke kilder til luftforurensning som kan finnes i området. Siden en stor del av luftforurensningen kommer av at vi bruker brensel, kan dere starte med å tenke etter hvor det skjer forbrenninger. Forbrenning av ved i vedovner og bensin i bilmotorer er to eksempler.

Velg om dere vil undersøke alle typer kilder som er nevnt nedenfor, eller konsentrere arbeidet om en eller to av kildetypene. Enkelte kilder, slik som industriutslipp og kysttrafikk, kan være uaktuelle i mange lokalmiljøer.

Ta også kontakt med kommunen for å høre hva de kan hjelpe dere med når det gjelder informasjon.

Noter resultatene av kartleggingen av de ulike kildene i registreringsskjemaet sammen med dato og klokkeslett for registreringen. Kartbladets referansenummer må registreres sammen med kartkoordinatene slik at koordinatene kan kontrolleres

a) Vegtrafikk
I byer og tettsteder er vegtrafikk en hovedkilde til luftforurensning. Forurensningen øker med økt trafikkmengde. Vurder hvor stor trafikken er på de vegene eller gatene som finnes i området. Noter resultatene i registreingsskjemaet og marker med farger på kartet hvilke veger som har mye, middels eller lite trafikk. Vurderingen bygger på skjønn. Disse stikkordene kan være til hjelp:

 • Lite trafikk (grønn farge i kartet):
  veg med begrenset lokaltrafikk, først og fremst personbiler, ingen gjennomgangstrafikk, ingen køkjøring og 6 biler i minuttet eller mindre.
 • Middels trafikk (gul farge i kartet):
  veg med en god del personbiltrafikk i tillegg til enkelte større kjøretøyer (lastebiler og busser), noe gjennomgangstrafikk og 7-20 biler i minuttet.
 • Mye trafikk (rød farge i kartet):
  veg med svært mange personbiler og mange større kjøretøyer, stor gjennomgangstrafikk, køkjøring i rushtidene og over 20 biler i minuttet

Visste du at...


...i de største byene her i landet står vegtrafikken for minst halvparten av luftforurensningen? (Kilde: NILU).

Vil klassen gå grundigere til verks, kan dere gjennomføre trafikktellinger (Se aktivitet BR14) eller kartlegge mengden av vegstøv (Se aktivitet BR15).

b) Industriutslipp
Undersøk hvilke industrianlegg i området som kan være kilde til luftforurensning. Forurensende utslipp til luft kan også komme fra andre typer bedrifter, for eksempel trykkerier, renserier, bilverksteder, kloakkrenseanlegg og forbrenningsanlegg for avfall.
Dra på befaring og se etter utslipp av røyk fra bedrifter. Finn ut hvor mange og hvor høye pipene er, og se om det ryker på andre steder enn gjennom pipene. Kommer utslippene fra høye piper, fra lave piper eller direkte ut av bygningen?

 • Utslipp fra høye piper: Pipene er minst dobbelt så høye som industribygningen.
 • Utslipp fra lave piper: Pipene er ikke dobbelt så høye som industribygningen.
 • Utslipp fra bygning: Røyken kommer ut av selve bygget gjennom ventiler og lignende.
Er det få eller mange utslipp av røyk i området, og hva slags type bedrifter er det utslipp fra? Noter de utslippene av røyk som dere ser i registreringskjemaet. Beskriv hva dere har funnet, og marker stedene på kartet. For nærmere undersøkelser av industriutslipp, se eget aktivitetsark (BR 12).

c) Oppvarming
Selv om elektrisitet er den vanligste oppvarmingskilden i norske husholdninger, blir også ved, oljeparafin og gass brukt. Dette er brenseltyper som kan gi betydelig lokal luftforurensning. For å få et anslag over hvor mange som kan benytte andre oppvarmingskilder enn elektrisitet, kan dere telle hvor mange boliger som totalt finnes i området, og hvor mange av dem som har pipe(r) det ryker fra. Sett en prikk på kartet for hver bolig med pipe(r) det ryker fra.
Noter resultatene i registreringsskjemaet.
For nærmere kartlegging av luftforurensning fra boligoppvarming, se eget aktivitetsark (BR 13).

d) Kysttrafikk
Innenriks sjøtransport og fiske gir også betydelige bidrag til luftforurensningen. Dersom det er kaianlegg i området, oppsøk området og se om det er båter ved kai som kan være kilde til luftforurensning. Tell antall båter som har skorstein. Se også etter om det er annen virksomhet i kaiområdet som kan gi luftforurensning, for eksempel lastetrucker. Noter i registreringskjemaet og marker eventuelle kilder på kartet.

e) Annet
Dersom dere har funnet andre kilder til luftforurensning i området, kan dere også registrere disse og tegne dem inn på kartet. Andre forurensningskilder kan blant annet være skoler, sykehus, institusjoner som sykehjem og gamlehjem samt landbruk og fiskeforedling.

Legg inn data
Overfør data fra registreringsskjemaet til databasen i nettverket så snart dere har tilgang til PC. Når dere har lagt inn dataene i databasen, blir de automatisk presentert under Resultater på internettsidene.

Oppsummering og diskusjon
Oppsummer undersøkelsen og se på kartet hvilke forurensningskilder som er inntegnet.

 • Hvilke kilder til luftforurensning finnes i området?
 • Hva tror dere kan være den viktigste kilden til luftforurensning i skolens nærområde?
 • Tror dere at forurensningen kan gi noen problemer for helse og miljø?
 • Hvem er mest sårbare for forurensning?

Kontakt
Har dere spørsmål om oppgaven eller resultatene, kan dere kontakte NILU (Norsk institutt for luftforskning):
e-post: service@nilu.no
servicetelefon: 63 89 80 40
telefaks 63 89 80 50.
På nettverkets internettsider finnes det mer utfyllende informasjon om dette. For å få generell informasjon om luftforurensninger kan dere også besøke NILUs internettsider.


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

a) Vegtrafikk

Navn på vegKartkoordinater (registreringssted)DatoTidspunktTrafikkmengde
    Mye  Middels  Lite  
    Mye  Middels  Lite  
    Mye  Middels  Lite  

 

b) Industriutslipp *)

IndustrianleggKartkoordinaterDatoTidspunktType industri/bedrift **)Beskrivelse av utslippspunkt
    Nærings- og nytelsesmiddelindustrien
Tekstil og bekledningsindustri
Trelast- og trevareindustrien
Treforedling
Forlag og grafisk industri
Oljeraffinering
Kjemiske råvarer
Annen kjemisk industri og mineralsk industri
Metallindustri
Verkstedindustrien
Bygging av skip og oljeplattformer
Møbelindustri og annen industri
Høy pipe
Lav pipe
Direkte fra bygning
    Nærings- og nytelsesmiddelindustrien
Tekstil og bekledningsindustri
Trelast- og trevareindustrien
Treforedling
Forlag og grafisk industri
Oljeraffinering
Kjemiske råvarer
Annen kjemisk industri og mineralsk industri
Metallindustri
Verkstedindustrien
Bygging av skip og oljeplattformer
Møbelindustri og annen industri
Høy pipe
Lav pipe
Direkte fra bygning
    Nærings- og nytelsesmiddelindustrien
Tekstil og bekledningsindustri
Trelast- og trevareindustrien
Treforedling
Forlag og grafisk industri
Oljeraffinering
Kjemiske råvarer
Annen kjemisk industri og mineralsk industri
Metallindustri
Verkstedindustrien
Bygging av skip og oljeplattformer
Møbelindustri og annen industri
Høy pipe
Lav pipe
Direkte fra bygning

*) En rad per pipe hvis flere pipeutslipp fra samme fabrikk.
**) Gruppering av hovednæringer i nasjonalregnskapet (SSB)


c) Oppvarming

Totalt antall bolighus i området 
Antall bolighus med pipe(r) 
Andel bolighus med pipe (%) 

 

d) Kysttrafikk

Navn på kaiområdeKartkoordinaterDatoTidUtslippskilde Type virksomhet
    Skorstein båt
Annen virksomhet
Fiske
Frakt
Annet
    Skorstein båt
Annen virksomhet
Fiske
Frakt
Annet
    Skorstein båt
Annen virksomhet
Fiske
Frakt
Annet

 

e) Annet

NavnKartkoordinaterDatoTidType virksomhetBeskrivelse av utslippspunkt
    Avfallsforbrenning
Renseanlegg
Bilverksted
Renseri
Trykkeri
Skoler
Sykehus, syke -og gamlehjem
Landbruk
Fiskeforedling
Annet
Høy pipe
Lav pipe
Direkte fra bygning
    Avfallsforbrenning
Renseanlegg
Bilverksted
Renseri
Trykkeri
Skoler
Sykehus, syke -og gamlehjem
Landbruk
Fiskeforedling
Annet
Høy pipe
Lav pipe
Direkte fra bygning
    Avfallsforbrenning
Renseanlegg
Bilverksted
Renseri
Trykkeri
Skoler
Sykehus, syke -og gamlehjem
Landbruk
Fiskeforedling
Annet
Høy pipe
Lav pipe
Direkte fra bygning

 

Vis bare skjema