miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Kulturminner > Kor mange gamle bygningar forsvinn? > Bakgrunnsstoff

Kor mange gamle bygningar forsvinn?

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Arkeologi i mellomalderbyar
Den viktigaste kjelda til kunnskap er ofte dei arkeologiske utgravingane av kulturlaga – det underjordiske arkivet til mellomalderbyane.

Arkeologiske kulturminner
Ved å tolke funn fra fortiden kan arkeologene bokstavelig talt hente fram i lyset kunnskap om menneskenes liv og samfunn fra de begynte å innta landet. Nye og ofte overraskende funn kan bidra til å styrke de oppfatningene vi allerede har av historien, eller korrigere dem.

Bygningsarven
Behovet for å gi landets verneverdige bygninger og bygningsanlegg et sikkert vern var opprinnelig hovedgrunnlaget for at Riksantikvarembetet ble opprettet i 1912. I dag er virkefeltet sterkt utvidet, men bygningsvernet er fremdeles en prioritert oppgave i kulturminnevernet.

Bygningsvern
Bygningane er ein viktig del av kulturarven vår. Gamle hus vitnar om samfunnstilhøve, liv og gjeremål i tidlegare tider, om godt handverk og materialkunnskap.

Det er framsynt å se bakover
For alle mennesker er det viktig å vite at vi har en kulturell bakgrunn med røtter langt tilbake i tid, og at vi er ledd i en tidskjede som strekker seg fra fortiden og inn i en ukjent framtid.

Kulturminner langs elver og innsjøer
Vann er en forutsetning for alt liv, også for at mennesker skal kunne bosette og livnære seg. Elver, fossefall, tjern og innsjøer er også berikende innslag i kulturlandskapet. I Norge har den rikelige tilgangen på vann hatt stor betydning for utviklingen av industrisamfunnet.

Kulturminner tilknyttet vannmiljø
Utnyttelsen av vann som energikilde har lange tradisjoner. De mange store og små fossefallene i elver og bekker har skapt grunnlag for håndverks- og industribedrifter i hundrevis av år.

Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap
Kulturminneloven definerer kulturminner slik: Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter som det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Stilhistorie
Jamvel dei enklaste husa har detaljar som plasserer dei i tid. Ei utskoren taklist, eit vindauge med sprosser eller eit dørhandtak – alt er med på å fortelje ei historie.

Vern av kulturminne i byar og tettstader
I byar og tettstader finn vi stort sett dei same hovudgruppene av kulturminne som elles i landet, men førekomsten av dei bygde kulturminna er naturleg nok større i byar og tettstader. Typiske kulturminne i byar og tettstader er bygningsmiljø frå ulike epokar.

Lenker

Miljøstatus i Norge: Fredete byggverk
Fredningsregister: søkbar database med informasjon om alle freda bygg og anlegg i Norge.

Riksantikvaren
Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.

Miljøstatus i Norge: Kulturminner
En rekke verdifulle kulturminner er vedtatt fredet, og mange lokalsamfunn viser økende interesse for vern. Likevel forsvinner rundt en prosent av kulturminnene årlig.