miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Kulturminner tilknyttet vannmiljø

Kulturminner tilknyttet vannmiljø

Landet vårt er begunstiget med mange innsjøer, elver og fossefall. Den lange kystlinjen og de dype fjordene bringer oss i nær kontakt med havet. Til alle tider har vi utnyttet vannet til forskjellige formål, som natur- og matressurs. På havet, elvene og innsjøene har det vært livlig trafikk, og de mange små og store fossefallene har vært utnyttet som energikilder.

Kystens kulturminner

De eldste boplassene i landet ligger langs kysten, der isen først trakk seg tilbake. Kulturminner knyttet til livet langs kysten kan være:

 • Boplasser, gravrøyser, bergkunst og andre arkeologiske kulturminner
 • Arkeologiske kulturminner under vann: rester etter boplasser, skipsvrak og skipslast
 • Kulturminner tilknyttet fiskerbondens dagligliv- på land og fiske på havet
 • Kulturminner tilknyttet samisk næringsvirksomhet som fjordfiske, gårds- og reindrift
 • Fiskeværene med væreierens eiendommer og rorbuene
 • Handelssteder og gjestgiverier
 • Fartøyene som trafikkerte kysten
 • Fyrstasjoner og sjømerker. Losstasjoner
 • Minner etter spesielle aktiviteter, som egg og dunsanking
 • Kulturlandskap som viser spesiell utnyttelse av ressurser, eksempelvis lyngheilandskapet langs kysten
 • Anlegg for produksjon av fiskeredskaper og andre varer til bruk i fiskeriet
 • Anlegg og steder for foredling av rikdommene fra havet
 • Brygger, kaier, moloer, naust og båtstøer
 • Anlegg for sommerturisme: badehus, badeanlegg, restauranter, pensjonater.

Kulturminner langs elver og innsjøer

Utnyttelsen av vann som energikilde har lange tradisjoner. De mange store og små fossefallene i elver og bekker har skapt grunnlag for håndverks- og industribedrifter i hundrevis av år. «Det hvite kull» er stadig vår viktigste energileverandør. Vassdragene ble brukt til fløting av tømmer. I likhet med havet har fjellvann, innsjøer og elver gitt rikelig med fisk. Kulturminner knyttet til elver og innsjøer kan være:

 • Boplasser, bergkunst og andre arkeologiske kulturminner
 • Kverner, møller og sager
 • Gårdsdammer, isdammer, kanaler
 • Industriforetak som ligger nær energikilden – fossefallet
 • Vassrenner, demninger, forbygninger
 • Innretninger for fiske, for eksempel laksetrapper
 • Bruer og klopper
 • Fløtingsanlegg
 • Stokkebåter, båter og større fartøyer
 • Brygger, kaier, naust og båtstøer
 • Kraftstasjoner

Vern av kulturminner knyttet til vann

I det følgende skal vi gå nærmere inn på de forskjellige typene av kulturminner og kulturmiljøer knyttet til vann. De fleste kulturminnene fra nyere tid hører inn under kategorien tekniske og industrielle kulturminner. Det er ikke så merkelig, ettersom vannet i så stort omfang er blitt utnyttet som kraftkilde.

Kulturminnene det er snakk om, varierer i størrelse fra en liten bekkekvern til store energi- og industrianlegg. Kostnaden ved restaureringsarbeider varierer tilsvarende. For en bekkekvern vil omkostningene være overkommelige, og det er gjerne stor lokal interesse for å ta vare på den. Mange av de mindre kulturminnene blir reddet takket være eiernes innsats og bistand fra lokale krefter som kommunen, bonde- og bondekvinnelag, kystlag, historielag og andre organisasjoner.

Annerledes er det med de større anleggene, der omkostningene kan komme opp i millionbeløp. Her må vernemyndighetene gripe inn og ta ansvar for et visst antall. Myndighetene kan imidlertid ikke greie forpliktelsene alene. Bransjer som vil ta vare på sin opprinnelse og fortid, må tre støttende til, og det ser vi eksempler på at de gjør.

Fredning er et virkemiddel som blir brukt, men ordningen løser ikke de økonomiske problemene forbundet med bevaringsarbeidet. Den beste løsningen – og ofte forutsetningen for å kunne gå inn for et restaureringsarbeid – er mange ganger å finne ny bruk for bygninger og anlegg der det overhodet lar seg gjøre.