Hopp til hovedinnhold

Læreplanmål

Fremmede arter egner seg godt for tverrfaglig arbeid om bærekraftig utvikling. I naturfag både på barne- og ungdomsskole og videregående finnes læreplanmål hvor fremmede arter passer inn.

Naturfag etter 7. trinn

  • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
  • foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning

Naturfag etter 10. trinn

  • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger
  • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
  • Beskrive hvordan forskere har kommet fram til evolusjonsteorien og bruke denne til å forklare utvikling av biologisk mangfold
  • Utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp

Naturfag etter vg1

  • utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder
  • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte
  • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
  • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold