miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Tema: Forbruk, ressurser og fordeling

Forbruk, ressurser og fordeling

Urettferdig fordeling av globale ressurser gir et liv i fattigdom for millioner av mennesker verden over, mens overforbruk i Nord og for lavt forbruk i Sør er en stor utfordring for en bærekraftig framtid. De fleste aktivitetene under dette temaet tar for seg ulike sider ved vårt eget forbruk – for eksempel av klær, mat, bensin og vann. Elevene inviteres blant annet til å kartlegge sitt eget forbruk og sammenlikne dette med hva som er bærekraftig akseptabelt om vi ønsker at alle verdens borgere skal få «sin del av kaka». Og vi spør hva det vil si å være fattig. Hvilke dimensjoner har fattigdommen utover det materielle? Her får elevene anledning til å reflektere over egne og andres muligheter for ”det gode liv”, og til å finne ut hvem som mener hva om den globale fattigdommen.


Artikler

Internasjonale utviklingsspørsmål.
Ressurshefte om fattigdom fra RORG-samarbeidet

Nettverk for miljølære:
Bærekraftig produksjon og forbruk
Vår velferd er basert på stadig økende produksjon og forbruk. Utviklingen tar ikke hensyn til at det er våre felles ressurser og vårt felles miljø vi forbruker, dels i et tempo som ikke kan fortsette. Derfor bærer vår rike del av verden et særskilt ansvar for å bringe vårt forbruksmønster og nivå i en retning som gjør at vi kan overlevere jordas ressurser og miljø i god stand til våre etterkommere.

Nettverk for miljølære:
Skort på ressursar - Vatn
Ferskvatn er nødvendig for å halde oppe alt liv. Klimatiske tilhøve gir ulik tilgang på vatn, og vassforbruk og annan menneskeleg aktivitet eller bruk kan ureine eller øydeleggje ferskvatn. Vassmangel har vorte eit globalt miljøproblem.

Youth Xchange
Last ned heftet "YouthXchange - Veiledning mot en bærekraftig livsstil" bygger på den engelske hovedutgaven fra FNs miljøprogram (UNEP) og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO). YouthXchange inngår i FNs utdanningstiår for undervisning for bærekraftig 2005 - 2014.

John Hille:
Rettferdig handel / Bytteringen
Stiftelsen Idébanken bidrar med bakgrunnstoff, drøfting av fordeler og ulemper, lenker til Nordiske aktører og praktiske tips om hvordan du kan komme i gang.

Stiftelsen Idébankens database
Her finner du 250 eksempel på nyskapende tiltak for miljø, global rettferdighet, lokalt demokrati og samhørighet.

Nettverk for miljølære:
Klimaendringer
Drivhuseffekten har alltid eksistert og er avgjørende for alt liv. Menneskelige aktiviteter har imidlertid forsterket drivhuseffekten, og det vil kunne gi endringer i klimaet på jorda. Utslipp av CO2 er årsak til mer enn halvparten av den menneskeskapte drivhuseffekten.

Nettverk for miljølære:
Mennesket forstyrrer nitrogenkretsløpet
Forstyrrelsen av nitrogenkretsløpet er nært knyttet til produksjon og forbruksmønstre. Menneskelig aktivitet gir alvorlige forurensningsproblemer som klimaendringer, overgjødsling, forsuring og ozon ved bakken. Industrielt storskalajordbruk og bilbruk er viktige årsaker til problemene.

Nettverk for miljølære:
Helse- og miljøfarlege kjemikal
Forbruket av kjemikal aukar, og det kjem stadig nye kjemiske stoff og produkt på marknaden. I Noreg finst det 8 000-10 000 kjemiske stoff i om lag 50 000 produkt. Utslepp av helse- og miljøskadelege kjemikal kan skje på alle stadium av produktstraumen i samfunnet. Utslepp frå diffuse kjelder og tidlegare industriverksemd og deponi nær sjøen er store ureiningskjelder, og vi får nye miljøgifter via hav- og luftstraumar.

Nettverk for miljølære:
Skort på ressursar - Jordsmonn og produktivt land
Den totale delen av jordsmonn og produktive landareal på jorda har vorte ein kritisk ressurs, og den biologiske bereevna til jorda er nådd. Dei produktive landområda er truga av erosjon, nedbygging og ureining. 20 prosent av folket på jorda lever utan matvaresikring. I utviklingslanda er oppdyrking av jord årsak til 60 prosent av avskoginga.

Statistisk Sentralbyrås Forbrukerundersøkelser
Gir flere tall om sammensetningen av forbruket i Norge

Ragnhild Brusdal:
Den kommersielle ungdomstiden
En studie i forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående

Anders Barstad, Dag Ellingsen og Ottar Hellevik:
Rikere og hva så?
Hvordan har økningen i levestandard påvirket livskvaliteten vår? Basert på Statistisk sentralbyrås undersøkelser av levekår og miljøtilstand, og MMIs løpende verdiundersøkelse.

Lenker

Klimakolonialism: Denne nye kolonialismen rettferdiggjøres med viktigheten av å bekjempe de globale klimaendringene."
Artikkel i dagbladet av forskere om hvordan planting av trær karbonbindingog produksjon av biodrivstof kan påvirke mennesker på landsbyen der det skjer.

Faktaark, (u)rettferdig fordeling
Fakta om fordeling av inntekter og ressurser. Av Framtiden i våre hender.

Statens institutt for forbruksforskning
Informasjon om forbrukerøkonomi, mat, forbruk og miljø, distribusjon, tjenester, tekstiler, husholdsprodukter og husholdskjemikalier. Inneholder tips om hvordan bli en mer miljøvennlig forbruker.

Framtiden i våre hender
Organisasjon som arbeider for miljø og rettferdig fordeling.

Grønn Hverdag
Dette er Grønn Hverdags guide til deg som vil ta miljøhensyn i hverdagen.

Pedagogikk for de rike (PfR)
Et folkehøgskoleprosjekt som tar i bruk utradisjonelle metoder for å minske skillet mellom nord og sør. Blikket rettes mot de rike og de utfordringene livsstilen vår skaper: Hva kan vi i den rike verden gjøre for at vår felles globale framtid skal bli best mulig?

Forbrukerrådet

Mest populære siste år

  1. Etiske varer - et naturlig alternativ?
    (1 deltakere)

Siste registreringer

  1. Etiske varer - et naturlig alternativ?
    Ski videregående skole, Norway
    (24.05.2023)

>Flere registreringer...