miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Kystprogrammet > Kystprogrammet - Registreringsskjema

Kystprogrammet - Registreringsskjema

A - Opplysninger for registrering og stedsidentifikasjon

A1 Skolens/ gruppas navn

Skolens/gruppas navn

 

Skoletype, klassetrinn eller organisasjon

 

Lærer/kontaktperson

 

Telefon/adresse

 

Deltakerene i gruppa

Navn

Alder

Navn

Alder

       
       
       
       
       

A2 Enhetens nummer

Enhet nr.

 

av

 

enheter

A3 Lengden på enheten som ble undersøkt

Var 500 m

 

nei, den var

 

fordi

 

A4 Kjenner noen i gruppa området godt?

JA, besøker området ofte og kjenner det godt

 

LITT, har besøkt området noen ganger og kjenner litt til området

 

NEI, dette er første eller andre gang vi er her

 

A5 Er det reguleringsplaner for området?

Nei

Vet ikke

Friareal/ rekreasjon

Bolig / hytter

Industri/ næringsliv

Transport

           

Kontakt kommunenn og be om å få reguleringsplann for området.

B - Påvirkning fra land

B1 Hva er det mest av på området? (Kryss av i ett eller to felt)

Dyrket beitemark

 

Tettbebygd område

 

Dyrket mark

 

Turistområde

 

Annet landbruk

 

Avfallsplass

 

Sanddyner

 

Industriområde/havn

 

Skog/park

 

Område for transport, biler, fly, bane

 

Myr/våtmark

 

Utbygningsområde

 

Fjell, stein, sand

 

Militært område

 

Gras og lynghei

 

Spredt bebyggelse

 

Annet

 

Småbåthavn

 

B2 Type og antall tilførsler

 

Elver

Bekker

Grøfter

Tilsig

Rør

Antall

         

B3 Åpne tilførsler

(velg inntil 5 av de største vanntilførslene, sett X for "ja")

 

Sett ring rundt tilførselstype

Størrelse: Bredde og dybde på vannet I cm(ca)

Fisk i størrelsen L-levende

D-død fisk

Vannet er rent Vannet lukter vondt Vannet er misfarget Det er begroing på bunnen Det er søppel i tilførselen Det er olje eller film på vannet Det er skum på vannet Bakterie telling er foretatt Nitrogen er målt
    Bred Dyb

Antall

                 
       

L

D

                 

Tilførsel 1

Elv, Bekk, Tilsig, Grøft

                         

Tilførsel 2

Elv, Bekk, Tilsig, Grøft

                         

Tilførsel 3

Elv, Bekk, Tilsig, Grøft

                         

Tilførsel 4

Elv, Bekk,

Tilsig, Grøft

                         

Tilførsel 5

Elv, Bekk,

Tilsig, Grøft

                         

B4 Lukkede tilførsler, rør

(Velg inntil 5 lukkede utløp, sett X for "ja")

  Materiale:
Metall(M)
Tre(T)
Plast(P)
Sement(S)
Steinsatt(SS)
Asbest(A)
Diameter på rør i centimeter Utløpet er over, i eller under tidevannssonen Vannet er rent Det renner noe ut av røret Vi kan se kloakk, ekskrementer og papir Vannet lukter vondt Vannet er misfarget Det er synlige lekkasjer eller ødelagte rør Det er olje eller film på vannet Bakterie- telling er foretatt Nitrogen er målt
     

O

I

U

                   

Rør 1

M T P

S SS A

                             

Rør 2

M T P

S SS A

                             

Rør 3

M T P

S SS A

                             

Rør 4

M T P

S SS A

                             

Rør 5

M T P

S SS A

                             

B5 Påvirkning av kloakk og industiutslipp

(dersom dere kjenner enheten godt, skal dere angi hvor ofte enheten er utsatt for kloakk og industrislipp her.)

 

Kloakk med synlig toalettavfall

Industriutløp

 

Aldri

   

Husk at mange rør anlegges for å slippe fram regnvann. Disse skal ikke regnes med i B5.

Sjelden

   

Påvirkninger kan forekomme.

Regelmesssig

   

Påvirkninger skjer ofte, men ikke hele tiden.

Vanlig

   

Stadig påvirkning.

Sesongavhengig

   

Forekommer ved flom. I ferietiden, ved vedlikehold og liknende.

C - Beskrivelse av enheten

C1 Sonenes størrelse

(Mål langs bakken, sett inntil to kryss for hver sone dersom det er store variasjoner på enheten)

Bredde

0-1 m

1-2 m

2-5 m

5-25 m

25-50 m

50-100 m

100-250 m

>250 m

Tidevannssone                
Bølgeslagssone                

C2 Sonens grunnforhold

(sett ett eller to kryssfor det som dereser mest av)

 

Fjell

Blokker og steiner >20 cm

Grus og småstein 20-0,2 cm

Sand 0,2-0,002 cm

Mudder, silt, leire <0,002 cm

Mold, myr,gjørme

Skjellsand

Bebygd,betong,tre osv.

Tidevannssone

               

Bølgeslagssone

               

C3 Er enheten vernet eller del av vernet område?

Vet ikke

Nei

Nasjonalpark

Naturreservat

Landskapsvernområde

Offentlig friareal

Annet

             

D - Planter og dyr på enheten

D1 Vegetasjontyper i bølgeslagssonen

(sett kryss for den vegetasjonstype det er mest av, eventuelt to kryss når området har flere vegetasjoner)

Strandeng

Takrørs-

vegetasjon

Strandberg

Sand og stein-

strand

Annen vegetasjon

Ingen vegetasjon

           

D2 Alger og ålegress

(sett kryss)

 

Rødalger

Grønnalger

Brunalger

Ålegress

Løse

       

Fastsittende

       

D3 Spesielle brunalger

(sett kryss)

Japansk drivtang og sauetang er ikke funnet langs hele kysten vår , og en del funn må kontrolleres. Prøver av japansk drivtang funnet nord for Stavanger skal sendes inn. Det samme skal gjøres med sauetang som er funnet øst for Eiersund. Dette skal gjøres for at vi skal kunne kontrollere hvordan disse artene sprer seg,).

 

Sauetang

Blæretang (o.l)

Grisetang

Sagtang

Japansk

drivtang

Tare

Løse

           

Fastsittende

           

D4 Større mengder grønnalger

(Mål opp område på 10 kvadrat meter og angi hvor mye av området som er dekket av grønnalger, sett kryss)

0-2 m 2

2-4 m2

4-6 m2

6-10 m2

       

D5 Tang og tare voller

(Tang og tarevoller kan i lang tid ligge i bølgeslagssonen. Tykkelse og form kan variere mye, sett kryss)

Tykkelse

1-10 cm

 

10-20 cm

 

>20 cm

 

Areal

0-5 m2

 

5-10 m2

 

>10 m2

 

D6 Dyr i eller fra vann

(sett kryss)

  (3-5 cm. Ujevnt skall)
(1-3 cm, glatt)
Art/gruppe Albusnegl (patella) Skillpaddesnegl (Acmea) Purpursnegl Strandsnegl Blåskjell O-skjell Kamskjell Knivskjell
Levende                
Døde                

Art/gruppe Andre muslinger og snegler Krabbe Reker, tanglopper, tanglus og andre krepsdyr Sjøpiggsvin/ kråkeboller Sjøstjerner/ korstroll Fisk Vadefugl

Levende

             

Døde

             

Art/gruppe Brennmaneter Glassmaneter Ekskrementhauger etter fjæremark Rur
         

(Det kan være vanskelig å se om disse er levende eller døde)

D7 Antall pattedyr

Antall

Rotte

Mink

Oter

Sel

Nise

Andre hvaler

Annet

Levende

             

Døde

             
Kommentarer
 

(Husk å melde i fra til fiskerioppsynet om funn av syke eller døde sel og hval)

D8 Antall sjøfugl

(Funn av levende eller døde sjøfugl med eller uten olje i fjærdrakten)

Antall

Med olje

Uten olje

Levende

   

Døde

   

D9 Spesielle funn

Eggkapsler fra kongesnegle

Sepiaskall fra blekksprut

Eggkapsler fra skate eller hai

Andeskjell

       

E - Søppel

NB! Bruk hansker dersom rede vil flytte på søppel, vær forsiktig med ukjent avfall.

E1 Gjenstander som er kastet eller dumpet fra land

(Sett kryss. Skriv kommentar for større mengder)

Type avfall Bølgeslagssonen Tidevannssonen Kommentarer om årsak eller oppbrinnelse

Bygnings- og rivningsmasser

     

Store metallgjenstander

     

Skibs- eller båtvrak

     

Møbler og inventar

     

Husholdnidgsavfall I sekker eller hauger

     

Dumpet frukt eller grønnsaker

     

Slakt- eller fiskeavfall

     

Bil/båtbatterier (akkumulator)

     

Mindre batterier

     

Ekskrementer fra hund eller menneske

     

Rester etter raste- eller leirplass, bålmerker

     

Garnrester og rester etter båtutstyr

     

Annet, oppgi type

     
       

E2 Ilanddrevet søppel

(sett kryss under riktig mengde angivelse. Skriv antall for hele gjenstander, eller omtrent hvor stort volumet (liter) er dersom antallet ikke er hele gjenstander (en bøtte = 10 liter, en sekk = 100 liter). Husk å melde fra om mistenkelige funn. Send inn eksemplarer av glassampuller (22) til Agderforskning, se veiledning.)

NB! Bruk hansker når dere skal flytte på eller undersøke søppel. VÆR FORSIKTIG!
Søppeltype Antall hele gjenstander Inntil en håndfull Mer enn en håndfull inntil en bøtte Mer enn en bøtte inntil en full sekk Flere sekker
Plast Rester av fiskeutstyr          
Fiskekasse          
Øl-, brus- og melkekasser          
Plastflasker til drikkevarer          
Plastkanner          
Isopor, hard skumplast          
Pakkebånd          
Øl- og brusholdere          
Små plastkuler, støpemateriale          
Annen plast          
Olje Asfaltklumper, tjære          
Olje, diesel, bensin          
Tre Fiskekasser          
Trepaller          
Tremateriale, tømmer, finér, bark          
Metall Øl- og brusbokser av metall          
Spraybokser          
Andre bokser, spann, kanner          
Tønner, fat          
Andre mindre ting av metall          
Glass Hele glassflasker          
Andre typer glass, helt eller knust          
Glassampuller          
Papir Melkekartonger, juicekartonger          
Aviser eller papir i bunter          
Embalasje, papp og papir          
Diverse Matrester, frukt og grønnsaker          
Tøy, sko, hansker o.l.          
Sanitæravfall          
Medisinavfall, tablettesker, forbindingssaker          
Sprøyter          
Beholderer merket med faresymbol          
Leca-kuler, porøse steinkuler          
Bildekk          
Annet, angi type          
           

F - Generelle observasjoner

F1 Har været den siste tiden forandret utseende på enheten?

Nei

Vet ikke

Ja, det er mer søppel

Ja, det er renere

Ja, mye løse planter

Ja, grunnmasser er flyttet

Ja, store ødeleggelser

             

Kommentarer:

 
 

F2 Rydding av området

  Ja Nei Vet ikke
Blir enheten ryddet regelmessig?      
Er området ryddet siste uke?      
Er området ryddet siste år?      
Bør området ryddes?      
Kommentar:
 

F3 Er det noe som kan forandre hele eller deler av enheten i nær framtid?

(For eksempel planer om utbygging, eller ny bruk av området)

Vet ikke

 

Turisme

 

Farlig transport

 

Nei

 

Utbygging

 

Landbruk

 

Erosjon fra bølger

 

Dummping av fyllmasse

 

Opprydding, restaurering

 

Rasfare og utglidning

 

Utplanering, fylling

 

Vannforuresning

 

Utgraving

 

Båt-/Skipstrafikk

 

Militære øvelser

 

Kommentarer

 
F4 Spesielle unormale eller skadelige forhold skal meldes

Spesielle forhold skal meldes fra til en av følgende:
Kommunens miljøetat eller teknisk etat
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Sjøfartsdirektoratets alarm telefon 90 60 50 30
SFT 22 57 34 00
Kystoppsynet eller fiskerisjefen
Politi eller lensmann

Større mengder døde snegler og muslinger med bløtdelen I behold.

Døde eller syke sjøpattedyr, sel eller hval.

Større mengder døde fugler.

Dumping av avfall.

Større mengder døde fisk.

Ulovlig bruk av masse, arealer, naturressurser.

Større mengder kjemikalier, olje.

Dersom meldingen ble gitt, skriv hvem melding ble sendt til og meldings innhold

Til:

Meldingens innhold:

 

F5 Tilgjenlighet på enheten

Lett

 

Vanskelig

 

Bare fra sjøen

 

Forbudt

 

F6 Synes deres arbeid var

Interessant

 

Morsomt

 

Lærerikt

 

Spennede

 

For lett

 

Passe vanskelig

 

Vanskelig

 

For vanskelig

 

Bortkastet

 

Kjedelig

 

For omfattende

 

For tidkrevende

 

F7 Samarbeid

Kommunal etat

 

Klasse-kontakter

 

Fiskerirettleder

 

Politi/lensmann

 

Fylkesetat

 

Miljøorganisasjon

 

Velforening

 

Aviser, nærradio

 

Industri/bedrift

 

Foreldre

 

Næringsmiddeltilsynet

 

Fagorganisasjon

 

Lærersamarbeid

 

Grunneiere

 

Politikere

 

Andre

 

Hos disse vil dere folk som kan samarbeide med dere om planlegging, feltarbeid og etterarbeid. Skriv gjerne noen kommentarer om samarbeidet.

Kommentarer:

 
 
 

F8 Oppfølging av arbeidet

(hvordan kan gruppen tenke seg å arbeide videre med stoffet)

Finne ut mer om naturen

 

Gi informasjon til andre

 

Lære mer om kommunen

 

Lære mer om miljøforhold

 

Annen overvåking

 

Begynne i organisasjon

 

Sammenligne med andre skoler

 

Starte aksjonsgruppe

 

Starte en verneaksjon

 

Utstillinger på skolen

 

Gjennomføre en ryddeaksjon

 

Annet

 

Kommentarer:

 
 

F9 Tips og kommentarer til prosjektet, kan også legges ved på eget ark