miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Vannressurser > Hvem forurenser vannet? > Bakgrunnsstoff

Hvem forurenser vannet?

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Elvar og bekker - livsnervane i naturen
Vassdraga gir liv til landskapet og er livsmiljø for mange levande organismar, både insekt, fugl, fisk og pattedyr. 341 norske vassdrag er verna mot kraftutbygging, men står likevel i fare for å miste noko av verneverdien sin på grunn av andre inngrep og påverknader.

Inngrep og utslipp påvirker vassdragene
Store deler av norsk vassdragsnatur er i dag påvirket av ulike inngrep som skyldes arealbruken langs vassdraget og den mangfoldige bruken av vassdragsressursene. I løpet av dette århundret har særlig vannkraftutbygging, moderne landbruksdrift og omfattende veibygging endret naturtilstanden i norske vassdrag.

Lenker

Miljøstatus i Norge: Overgjødsling
Tiltak for å redusere utslippene av nitrogen og fosfor har ført til at målsettingen om 50 prosents reduksjon av de menneskeskapte utslippene til Skagerrakkysten er oppnådd for fosfor.

Miljøstatus i Norge: Tilførsel til kystområder
Tilførsel av næringssalter til kystnære havområder.

Miljøstatus i Norge: Tilførsel fra landbruk
Jordbruksarealer i drift utgjør ca 10,4 millioner dekar eller omtrent 3 prosent av Norges totale areal i følge SSBs landbruksstatistikk for 2005.

Miljøstatus i Norge: Tilførsel fra kommunalt avløp
Avløpsvann fra befolkningen inneholder blant annet fosfor, nitrogen, organisk stoff, bakterier og virus. Sammen med utslipp fra industri, landbruk og akvakultur påvirker dette miljøforholdene i vassdrag, fjorder og kystfarvann.

Miljøstatus i Norge: Tilførsel fra fiskeoppdrett
Utslipp av næringssalter fra akvakultur påvirker miljøforholdene i fjorder og kystfarvann. Utslippene kommer fra fôring og fiskens ekskrementer.

Miljøstatus i Norge: Sur nedbør
Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere utslippene av svovel, både i Norge og i Europa. Dette har ført til at belastningen har avtatt betydelig. Likevel er det fortsatt store områder i Sør-Norge som er utsatt for og skadet av sur nedbør.

Miljøstatus i Norge: Miljøgifter, vann
Reduserte utslipp av miljøgifter har ført til at miljøtilstanden har blitt bedre i flere områder. Likevel er miljøgifter fortsatt et stort problem i en del fjorder og havner. I ferskvann er miljøgifter et problem på enkelte steder.

Miljøstatus i Norge: Hav og vann
FNs ekspertgruppe for havmiljø har identifisert forurensning fra landbaserte kilder, ødeleggelse av leveområder for marine arter, effekter av fiskeriene og introduksjon av fremmede arter, som hovedtrusler mot det marine miljøet i global sammenheng.

Miljøstatus i Norge: Olje og gass
Oljevirksomheten har påvirket miljøet på sjøbunnen i nærområdene rundt oljeinstallasjonene. Dette skyldes særlig utslipp av borekaks med vedheng av oljebasert borevæske.

En reise i vannets historie
Serien "En reise i vannets historie" som ble sent på NRK er solg til mer enn 40 TV-stasjoner. Den kan bestilles fra denne nettsiden.