miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Friluftsliv og naturopplevelser > Fritidsbruk av vannmiljøet > Veiledning

Fritidsbruk av vannmiljøet

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

 • Kartlegge bruken av vannområdet til fritidsferdsel og rekreasjon og vurdere hvilke miljøkonsekvenser bruken kan ha
 • Foreslå tiltak for forbedringer

Samarbeidspartnere

Grunneiere og beboere i området, brukere av området, miljøvernlederen i kommunen, lokale organisasjoner

Gjennomføring

1 Kartlegging av fritidsbruk og miljøpåvirkning

Finn ut hvordan folk bruker vannet og strandområdene i fritida, ved å gjøre befaringer i området og ved å spørre grunneiere, beboere og brukere som dere møter. Vanlige typer av fritidsaktiviteter ved sjø og vassdrag er blant annet:

 • fisking med ulike typer redskaper både sommer og vinter
 • bading og soling
 • bruk av ulike typer båter: robåt, seilbåt, kano, kajakk, motorbåt
 • bruk av vannskuter
 • fuglekikking eller andre typer naturstudier
 • turgåing langs land
 • telting
 • grilling og bålbrenning i strandkanten
 • skøyting og skigåing på islagt vann

Vurder ut fra egne observasjoner og intervjuer om de ulike fritidsaktivitetene har negativ virkning på miljøet. Er det søppel eller andre typer av forurensning som skriver seg fra fritidsbruken av området? Er det synlige tegn på vegetasjonsslitasje eller svimerker etter engangsgriller? Fører aktivitetene til støy eller forstyrrelser? Fyll ut registreringsskjemaet for de aktivitetene som forekommer i området.

Hvis dere vil gå grundigere til verks, kan dere over tid gjøre tellinger av for eksempel småbåttrafikken og hvor mange som besøker badestrendene, eller dere kan kartlegge søppelmengden.

2 Foreslå miljøforbedringstiltak

Opplysningene som skolen har innhentet om fritidsbruken av området, kan dere bruke som utgangspunkt for å diskutere forbedringstiltak. Hva bør gjøres for å unngå negative miljøkonsekvenser av fritidsbruken og for å gjøre det enklere for brukerne å opptre miljøvennlig? Hvilke tiltak er best: organisering av søppelrydding og utsetting av søppel- og glasskonteinere eller informasjons- og holdningskampanjer overfor brukerne for å unngå videre forsøpling?

Skolen kan også diskutere hvilke tiltak man kan sette i verk for å fremme lite miljøbelastende aktiviteter i området. Er det aktuelt å anlegge fiskeplasser, fugletårn og enkle turstier, og kan økt satsing på opplæring og utlån av kanoer og kajakker være et alternativ til støyende vannskutere? Kanskje tiltak for bedre fiske kan gi økt interesse for fritidsfiske (for eksempel kalking dersom vannet er surt, utsetting av fisk, bygging av terskler og fisketrapper, utlegging av gytegrus og utgraving av kulper)?

Noen aktuelle miljøforbedrende tiltak

 • Tiltak for bedre fiske
  • kalking
  • bygging av fisketrapper
  • utsetting av fisk
  • bygging av terskler
  • grusing for gyting
 • Anlegging av turstier langs vassdraget eller kysten
 • Anlegging av badeplasser og brygger
 • Sikring av atkomst for fiske, kanopadling og lignende
 • Forbud mot vannskutere
 • Forbud mot bålbrenning på svaberg
 • Forbedring av avfallshåndteringen

Tiltakene dere foreslår, bør dere ta opp med grunneierne, lokale organisasjoner, miljøvernlederen og andre aktuelle etater i kommunen, for eksempel teknisk etat, parkvesen og idrettskontor. Kanskje kan synspunktene og forslagene fra skolen innarbeides i en kommunal plan for området.


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Skolen og elevenes bruk

Hvordan bruker elevene ved skolen vatnet i fritida?
Hvordan bruker skolen vatnet i undervisningen?
Vurdering av allmenn bruk

Hva slags type fritidsbruk av vannmiljøet foregår i området? Har bruken negativ miljø-påvirkning? Hvis ja, hvilken påvirkning forekommer (forurensning, støy, slitasje og lignende)?
Ja Nei Vet ikke
         
         
         
         
         
         

Tiltak

Fortell om tiltak som skolen har foreslått, og hvordan tiltakene er fulgt opp.Vis bare skjema