miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Friluftsliv og naturopplevelser > Fritidsbruk av vannmiljøet > Bakgrunnsstoff

Fritidsbruk av vannmiljøet

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Elvar og bekker - livsnervane i naturen
Vassdraga gir liv til landskapet og er livsmiljø for mange levande organismar, både insekt, fugl, fisk og pattedyr. 341 norske vassdrag er verna mot kraftutbygging, men står likevel i fare for å miste noko av verneverdien sin på grunn av andre inngrep og påverknader.

Inngrep og utslipp påvirker vassdragene
Store deler av norsk vassdragsnatur er i dag påvirket av ulike inngrep som skyldes arealbruken langs vassdraget og den mangfoldige bruken av vassdragsressursene. I løpet av dette århundret har særlig vannkraftutbygging, moderne landbruksdrift og omfattende veibygging endret naturtilstanden i norske vassdrag.

Veibygging i strandsonen
Strandsonen er et verdifullt element i landskapet som er sårbart for utbygging. Det er likevel ikke til å unngå at strandsonen blir berørt, verken når gamle veianlegg skal utbedres eller nye bygges.

Lenker

Miljøstatus i Norge: Friluftsliv
Miljøstatus i Norge er en informasjonsbank for alle som har spørsmål om norsk natur og miljø. På nettsidene finnes fakta om miljøtilstanden, hva som påvirker den og politiske målsetninger, artikler og kart og figurer som viser tilstanden lokalt og nasjonalt. Tema friluftsliv inneholder f.eks informasjon om Allemannsretten, jakt, fiske, aktiviteter, friluftsområder og tilrettelegging.

Miljøstatus i Norge: Friluftslivsaktiviteter
Det norske friluftslivet kjennetegnes først og fremst av et mangfold av aktiviteter, fra rolige spaserturer i nærmiljøet til sykling, bading, fjellklatring og elvepadling. Det er de rolige og lite ressurskrevende aktivitetene som er de mest populære.

Miljøstatus i Norge: Fiskeri
Fritidsfiske er en populær aktivitet, og en viktig del av norsk friluftslivstradisjon. Omkring halvparten av den voksne befolkningen fisker en eller flere ganger i året.