miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Vannressurser > Bruk av vannmiljøet/tiltak > Veiledning

Bruk av vannmiljøet/tiltak

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

 • Kartlegge bruk av vannområdet eller kystområdet og vurdere miljøkonsekvensene av bruken
 • Lære å finne løsninger på miljøproblemene i området
 • Få kunnskap om hvilke tiltak som egner seg for ulike problemer
 • Forstå at noen tiltak er viktigere enn andre (prioritering)
 • Få innsikt i hvordan tiltakene kan gjennomføres, og hvordan elevene kan påvirke og bidra

Samarbeidspartnere

Teknisk etat i kommunen, miljøvernavdelinger i kommune og fylke, landbrukskontoret i kommunen, grunneiere, lokale miljøvernorganisasjoner, lokale organisasjoner som bruker vannområdet, lokalbefolkning, lokal presse, velforening, lokale politikere

Gjennomføring

Kartlegging av bruksformål og miljøpåvirkning

Vann er en viktig ressurs som brukes til forskjellige formål. Skal bruken være bærekraftig, må miljøbelastningen være minimal slik at ressursen ikke forringes for framtidige generasjoner. Finn ut hva skolens referanseområde brukes til, og hvordan bruken påvirker vannmiljøet eller kystområdet.

De vanligste bruksformålene knyttet til ferskvann/kystområder er (bortsett fra vannforsyning og vannkraftutbygging gjelder lista også for saltvann):

Vannforsyning: drikkevannsforsyning, vannforsyning til industri og landbruk

Avløp: utslipp av kloakk, næringsstoffer og lignende (resipient), utslipp av oppvarmet kjølevann

Næringsformål: vannkraftutbygging, fiskeoppdrett, fiskeri, skipsfart

Friluftsliv: fisking, bading, båtkjøring, skøyting, turgåing

Forskning og undervisning: vannforskning, miljøundervisning

Gjennomfør en befaring i området og legg merke til om det er boliger, gårdsbruk eller bedrifter i nærheten som kan bruke eller påvirke vannressursen/kystområdet, eller om det er lagt til rette for at folk skal kunne bruke området til turgåing og rekreasjon. Legg merke til om det stikker vannslanger ut i vannet, eller om det er kloakk- eller avløpsrør der. Innhent også opplysninger fra kommunen, bedrifter, grunneier og andre som kjenner området.

Skriv ned på skjemaet hva dere finner ut. Prøv å angi om bruken kan ha negativ innvirkning på vannmiljøet eller kystområdet. Er det synlige tegn på kloakkutslipp eller utslipp fra landbruket? Påvirkes vannkvaliteten av fiskeoppdrettsanlegg eller av sigevann fra søppelfylling? Er det stor reduksjon i vannstanden på grunn av vanning i jordbruket? Påvirkes livet i vannet av utslipp av spillvarme? Er det store variasjoner i vannstanden, og blir strandsonen tørrlagt i perioder på grunn av vassdragsregulering?

Vanlige former for miljøforbedrende tiltak i vann, vassdrag og kystområder og i arealene rundt (nedbørfeltet)

Bosetning

 • rensing av kloakkutslipp
 • tetting av kloakkrør (ledningsnett)
 • tetting av drikkevannsrør (for å redusere tapping)
 • rydding av søppel
 • rensing av sigevann fra søppelfylling

Landbruk

 • reduksjon av landbruksutslipp
 • fjerning av kanalisering for å få tilbake det naturlige elveleiet med svinger
 • planting av kantvegetasjon

Industri

 • fjerning av oljesøl
 • rensing av industriutslipp

Transport

 • omarbeiding av vegovergang
 • omlegging av veger

Fritidsbruk

 • tiltak for bedret fiske
  • kalking (for å hindre skader som følge av sur nedbør)
  • bygging av fisketrapper - utsetting av fisk
  • bygging av terskler
  • andre tiltak for bedret fiskevandring
  • opparbeiding av fiskeplasser
  • grusing for gyting
  • utgraving av kulper
 • anlegging av turstier
 • anlegging av badeplasser
 • sikring av atkomst for fiske og kanopadling

Forslagene må komme som et resultat av en samlet vurdering av vannkvalitet, plante- og dyreliv, forurensning, forsøpling, inngrep og brukerinteresser. En del tiltak er lette å finne ut av, for eksempel søppelrydding hvis det er mye søppel i området. Andre tiltak for å få bedre vannkvalitet kan være å stoppe utslipp fra rør som går til vannet. Slike utslipp kan ofte samles og føres til kommunens renseanlegg, men det koster ganske mye. Tiltak i jordbruket er ikke alltid så lette å få gjennomført, for jordbruket drives for å sikre best mulig avlinger. Dersom avlingstapet er lite og det er stort tap av matjord og næringsstoffer på grunn av erosjon, kan bøndene likevel akseptere slike tiltak, særlig dersom kommunen eller staten tilbyr erstatning for eventuelle avlingstap.

Tiltakene dere foreslår må drøftes med miljøvernlederen i kommunen og med andre aktuelle kommunale etater, for eksempel teknisk etat eller landbrukskontoret. Fisketiltak bør også drøftes med den lokale jeger- og fiskeforeningen. Diskuter hvordan elevene kan påvirke og bidra ved planlegging og gjennomføring av tiltak.

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Hva brukes vannet til? Har bruken negativ virkning på vannmiljøet?
Bruksform Ja Nei Vet ikke
       
       
       
       

Bruksformer Hvis ja i tabellen ovenfor, hvilken påvirkning har de forskjellige bruksformene?
   
   
   
   
   

Er det behov for tiltak for å forbedre miljøtilstanden i området? Ja Nei Vet ikke
     

Tiltak som kan være aktuelle, rangert etter hvor viktige eller nødvendige de er (lag liste ved å bruke tabellen ovenfor; dere kan også foreslå andre tiltak):

1
2
3
og så videre
Har forslagene til løsning vært drøftet med kommunen? Ja Nei Vet ikke
     
Tiltak som er gjennomført i området de siste fem årene:
 
Vis bare skjema