miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Vannressurser > Bruk av vannmiljøet/tiltak > Bakgrunnsstoff

Bruk av vannmiljøet/tiltak

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Inngrep og utslipp påvirker vassdragene
Store deler av norsk vassdragsnatur er i dag påvirket av ulike inngrep som skyldes arealbruken langs vassdraget og den mangfoldige bruken av vassdragsressursene. I løpet av dette århundret har særlig vannkraftutbygging, moderne landbruksdrift og omfattende veibygging endret naturtilstanden i norske vassdrag.

Skolen kan bidra i den kommunale planprosessen
Plan- og bygningsloven gir barn og unge rett til å delta når planer skal legges. Skolen kan gjennom sin miljøundervisning legge til rette for medvirkning slik at elevenes synspunkter på utformingen av eget nærmiljø kommer fram i planleggingen.

Lenker

Miljøstatus i Norge
Miljøstatus i Norge er en tjeneste utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet for å gi den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling landet. På de ulike temasidene finnes bla. informasjon om gjeldende lover og avtaler, hvilke miljømål som er vedtatt, referanser som kan gi utfyllende informasjon, og en oversikt over de viktigste relevante nettstedene til temaet.

Litteratur

Faafeng, B: Restaureringsstrategi for eutrofierte innsjøer
NIVA-rapport nr. 2857, 1993.

Faugli, P.E., Erlandsen, A. og Eikenæs, O: Inngrep i vassdrag - konsekvenser og tiltak. En kunnskapsoppsummering.
NVE-publikasjon nr. 13. Bind 1 og 2, 1993.

: Inngrep i vassdrag - effekter og tiltak
DN-håndbok nr. 9 1994.

Sørenden og Magnusse: Nytten av å bevare eller forbedre miljøkvaliteten i vannforekomstene.
Metode for nyttevurderinger. NIVA-rapport 3845-98, 1998.