miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Fugleliv langs kyst og vatn > Veiledning

Fugleliv langs kyst og vatn

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Føremål

Kartleggje fuglelivet ved lokaliteten, sjå på samanhengen mellom førekomst og levetilhøve

Samarbeidspartar

Lokallag av Norsk Ornitologisk Forening, folk som bur i området, miljøvernleiaren i kommunen

Utstyr

Kikkert (eventuelt teleskop), fuglebøker, notatbøker og skrivesaker

Gjennomføring

Mange fugleartar hentar maten sin frå vatn, og mange hekkar nær vatn. Særleg våtmarks- og gruntvassområde er viktige fuglebiotopar med stor artsrikdom. Her finst rikeleg med næring (vassplanter, smådyr og fisk) og gode reirplassar i skjul av sumpvegetasjonen. I tillegg til at fuglane et planter og dyr frå vatnet, påverkar dei vassområda ved å gjødsle dei. Både planter og dyr som lever i vatnet, kan bli spreidde til nye lokalitetar ved å hengje fast på fuglar.

Fuglelivet er ein viktig del av naturopplevinga; korleis ville vi oppleve ein vårdag utan fuglesong? Vi påverkar fulgane ved måten vi bruker området på. Utbygging av hekke- eller våtmarksområde, fjerning av kantvegetasjon, vassdragsregulering, forsuring og anna ureining påverkar fuglelivet. Diskuter korleis menneska har påverka førekomsten av fuglar i området. Noter dersom de finn fuglar med olje i fjørdrakta, og meld eventuelt frå til miljøvernleiaren i kommunen.

Prøv å kjenne igjen dei artane de ser eller hører. Det er fint om de har med nokon som kan identifisere fuglane ut frå utsjånad eller song. Elles kan de bruke enkle felthandbøker. Prøv ikkje å få tak i fuglane og hald dykk på god avstand frå egg og reir, slik at de ikkje forstyrrar fuglane. Mange av dei vanlege fuglane som lever mange stader, finst sjølvsagt også rundt vassdraga, særleg der det er mykje kantvegetasjon. Det er ingen grunn til ikkje å ta med fuglar som ikkje er spesielt knytte til vatn; skriv opp alle de kjenner igjen.

Registreringar av fuglar, særleg langs kysten, er påverka av vêrtilhøve. Det skal ikkje mykje vind til før dei små artane av sjøfugl forsvinn i bølgjene. For å kunne samanlikne registreringane over fleire år er det ein fordel å registrere korleis vêr og vind er på observasjonsdagen. Dei beste observasjonane får de på rolege dagar utan regn.

Tips: Vår og sommar er fugleaktiviteten absolutt størst tidleg på morgonkvisten. Dersom de har høve til å overnatte ute i det området som skal undersøkjast, kan de ved næringsrike ferskvasslokalitetar (med til dømes mykje takrør) høre artar om natta som de ikkje får med dykk på dagen. Det gjeld særleg riksefuglar (sivhøne, vassrikse og sothøne) og nattsongarar (rørsongar, sivsongar, grashoppesongar). Dersom de vil fange opp årstidsvariasjonar, bør de telje ca. ein gong i månaden.

Tiltak for forbetring

Diskuter kva som kan gjerast for å ta vare på fuglelivet i området, til dømes regulere området til spesialområde eller friområde, byggje fuglekassar og andeholkar og etablere fôringsplassar.

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Artar som er sedde eller hørte Om lag kor mange? Kryss av om arten hekkar i området
     
     
     
     
     
     
     
Kommentarar om vindstyrke og vindretning, generelle vêrtilhøve
Er det funne levande eller daude fuglar med olje i fjørdrakta?
Fuglar som ikkje er observerte under feltarbeidet, men som de veit finst i området. Noter kven de har fått opplysningane frå.
Fuglar som var i området tidlegare, men som ikkje er registrerte i det siste. Noter kven de har fått opplysningane frå, og når dei vart registrerte. Er det komme fuglar til området som ikkje var der tidlegare?
Har menneska påverka førekomsten av fuglar i området?
Vis bare skjema