miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Interessekonflikter > Land, strand og vann > Bakgrunnsstoff

Land, strand og vann

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Elvar og bekker - livsnervane i naturen
Vassdraga gir liv til landskapet og er livsmiljø for mange levande organismar, både insekt, fugl, fisk og pattedyr. 341 norske vassdrag er verna mot kraftutbygging, men står likevel i fare for å miste noko av verneverdien sin på grunn av andre inngrep og påverknader.

Inngrep og utslipp påvirker vassdragene
Store deler av norsk vassdragsnatur er i dag påvirket av ulike inngrep som skyldes arealbruken langs vassdraget og den mangfoldige bruken av vassdragsressursene. I løpet av dette århundret har særlig vannkraftutbygging, moderne landbruksdrift og omfattende veibygging endret naturtilstanden i norske vassdrag.

Skolen kan bidra i den kommunale planprosessen
Plan- og bygningsloven gir barn og unge rett til å delta når planer skal legges. Skolen kan gjennom sin miljøundervisning legge til rette for medvirkning slik at elevenes synspunkter på utformingen av eget nærmiljø kommer fram i planleggingen.

Veibygging i strandsonen
Strandsonen er et verdifullt element i landskapet som er sårbart for utbygging. Det er likevel ikke til å unngå at strandsonen blir berørt, verken når gamle veianlegg skal utbedres eller nye bygges.

Våtmark og myr - dei mest truga naturtypane våre
Våtmarkene omfattar ei rekkje naturtypar som har høg biologisk produksjon og stort artsmangfald. Våtmarkene hører til dei mest truga naturtypane vi har, og dei har særleg vore utsette for utbygging, utfylling og oppdyrking.

Lenker

Miljøstatus i Norge: Arealbruk
Økende rasjonalisering og intensivering etter andre verdenskrig har gjort det moderne landbruket til en langt sterkere påvirkningsfaktor på det biologiske mangfoldet enn tidligere tiders jord- og skogbruk.

Kan vann eies?
Tatt i betraktning vannets betydning for alt liv på jorda – og vannets ujevne utbredelse, kan spørsmålet om eierskap på mange måter synes irrelevant. Vann er noe vi må ha. Derfor er det kanskje mer fruktbart å snakke om retten til vann. Utfordringen for nasjoner og verdenssamfunnet som helhet er å sikre alle mennesker – og samfunn - godt og nok vann til daglig forbruk. Forvaltning og rettferdig fordeling er stikkordene.