miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Deltakelse og demokrati > Er utviklingen i Norge bærekraftig? > Veiledning

Er utviklingen i Norge bærekraftig?

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

 • Få et bevisst forhold til bærekraftig utvikling i Norge, bl.a. gjennom praktisk arbeid med enkel statistikk
 • Kartlegge hva folk vet eller tror om utviklingen i Norge, sett i et bærekraftperspektiv

Utstyr

PC med Internettoppkobling og/eller bibliotek

Gjennomføring

Som kjent avhenger bærekraftig utvikling av en rekke forhold, både miljømessige, sosiale og økonomiske, samt at det avhenger av utviklingen i forholdet mellom generasjoner og mellom fattige og rike. Noen av disse forholdene er enklere å måle enn de andre, og det er heller ikke alle relevante forhold det finnes statistikk for.

Vi har her plukket ut noen sentrale miljøindikatorer som belyser ressursforbruk, forurensning og avfallsbehandling. Elevene skal gjennom å hente frem statistikk for en del viktige nøkkeltall om miljøsituasjonen i Norge, evaluere og vurdere utviklingen i et bærekraftperspektiv. Deretter skal intervjue noen personer om de samme temaene.

Steg 1: Finn miljøstatistikk

Statistisk Sentralbyrå lager hvert år en omfattende statistikk "Naturressurser og miljø". Denne finnes altså på deres websider, eller den kan bestilles i trykket utgave. Finn fram statistikk for følgende områder:

Energi (unntatt sjøfart og energisektoren)
  Bruk av energi, olje og gass
  Bruk av energi (fornybar)
Transport
  Innenlands persontransport, passasjerkilometer
Klima
  Utslipp av klimagasser til luft
Jordbruk
  Størrelse av dyrket areal
  Forbruk av plantevernmidler
Avfall (våtorganisk avfall)
  Totalt
  Gjenvinning og kompostering
Avfall (papir)
  Totalt
  Gjenvinning

Alle disse områder er sentrale for å vurdere om den miljømessige utviklingen i Norge går i bærekraftig retning. Vi kan f.eks. ha økende gjenvinning av avfall, men dersom totalvolumet av avfall også øker, vil dette spise opp den positive gevinsten av gjenvinningen.

For hvert av disse områdene skal elevene finne tall for hhv. året 1992 og siste år som er offentliggjort. Beregn prosentvis endring i perioden for hver enkelt indikator.

Steg 2: Vurder og gi karakter

På bakgrunn av utviklingstrekkene, skal elevene så gjøre en vurdering av hvor bærekraftig utviklingen i Norge er på dette området. Det finnes ikke fasitsvar til denne oppgaven. Bærekraftig utvikling er et komplekst område, og her tar vi bare for oss en dimensjon - miljødimensjonen. I utførelsen av aktiviteten, er det vel så viktig med selve drøftingen av kompleksitet, som det er å trekke noen konklusjon.

Vurderingen registreres også på nettsiden. Dermed kan man sammenligne vurderingene fra flere elevgrupper/skoler.

Steg 3: Gjør en spørreundersøkelse

Elevene går så ut og gjennomfører en spørreundersøkelse blant folk i nærmiljøet. Elevene stiller fem likelydende spørsmål til minst 15 personer. Resultatene blir bedre jo flere personer som svarer. Gjerne 30-50 totalt, men kravet er minst 15.

Skriv ut skjemaet og la elevene få med seg noen eksemplarer hver. Elevene velger selv ut de personene som skal intervjues, men bør bestrebe seg på å oppnå en viss spredning i alder og kjønn (minst fem personer av hvert kjønn) hos svarpersonene.

NB! Alle spørsmålene må besvares av alle personer!

Spørsmålene

 • Er utviklingen i Norge mer bærekraftig nå enn i 1992?
 • Har tiltakene i Norge bidratt til å bedre livsbetingelsene for mennesker globalt?
 • Oppfører nordmenn seg i det daglige mer miljøvennlig nå enn i 1992?
 • Oppfører du deg i det daglige mer miljøvennlig nå enn i 1992?
 • Vil Norge ha en mer bærekraftig utvikling i 2012 enn nå?

Elevene registrerer resultatene i skjemaet på nettet. Resultatene deles inn i aldersgruppene:

 • <-20
 • 21-40
 • 41-60
 • 61-80
 • 80->

For hvert spørsmål vil det automatisk lages grafer over svarene i prosent, fordelt på alder og kjønn. Dette bruker elevene som bakgrunn for sine vurderinger av resultatene. Er det sammenheng mellom det statistikken sier om miljøutviklingen i Norge og det intervjupersonene sier? Hva kan det komme av dersom disse ikke stemmer overens? Registrer også en kommentar om sammenhengen mellom statistikk og svarpersonenes meninger.


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Steg 1 og 2:

Utført av  
  1992 År: __ __ __ __
Energi
Bruk av energi, olje og gass  1000 tonn  1000 tonn
Bruk av energi, fornybar  1000 tonn  1000 tonn
Transport
Innenlands persontransport, passasjerkilometer  km  km
Klima
Utslipp av klimagasser til luft  *1000 tonn  *1000 tonn
Jordbruk
Størrelse av dyrket areal  dekar*  dekar*
Forbruk av plantevernmidler  tonn  tonn
Avfall (våtorganisk avfall)
Totalt  1000 tonn  1000 tonn
Gjenvinning og kompostering  1000 tonn  1000 tonn
Avfall (papir)
Totalt  1000 tonn  1000 tonn
Gjenvinning  1000 tonn  1000 tonn
Elevenes vurdering av hvor bærekraftig utviklingen i Norge er i skjemaets berørte områder:

* 1 dekar = 1 mål = 1000 kvadratmeter

Steg 3 *

Alder  
Kjønn  
Spørsmål 1 Er utviklingen i Norge mer bærekraftig nå enn i 1992?
Veldig lite Litt Noe En del Mye
Spørsmål 2 Har tiltakene i Norge bidratt til å bedre livsbetingelsene for mennesker globalt?
Veldig lite Litt Noe En del Mye
Spørsmål 3 Oppfører nordmenn seg i det daglige mer miljøvennlig nå enn i 1992?
Veldig lite Litt Noe En del Mye
Spørsmål 4 Oppfører du deg i det daglige mer miljøvennlig nå enn i 1992?
Veldig lite Litt Noe En del Mye
Spørsmål 5 Vil Norge ha en mer bærekraftig utvikling i 2012 enn nå?
Veldig lite Litt Noe En del Mye

* Når du registrerer skjemaet i steg 3 vil du etter å ha registrert det første skjemaet få opp lenke til å gjenta registrering av neste skjema.

Vis bare skjema