miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Naturområder > Kartlegging av område som er viktige for biologisk mangfald > Veiledning

Kartlegging av område som er viktige for biologisk mangfald

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

 • Bli kjende med kva slag naturtypar som finst i nærområda
 • Bidra med å kartlegge viktige naturtypar
 • Få betre kjennskap om det biologiske mangfaldet i regionen
 • Lære meir om kva slag artar som er typiske for ulike naturtypar
 • Få kunnskap om kva type naturområder som vert sett på som verdifulle og verneverdige

Aktuelle samarbeidspartnarar

Direktoratet for naturforvalting, lokale og regionale forvaltingsorgan (Fylkesmannen eller forvaltingskontor ved kommunen), Norsk Botanisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfald, grunneigarar.

Utstyr

Kart (til dømes N50-serien), kamera.

Bakgrunn

Politiske føringar
Det er gjort vedtak på nasjonal plan om at vi skal ta vare på det biologiske mangfaldet i naturen vår: "Alle landets kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet på kommunens areal i løpet av år 2003" (St.meld. 58, 1996-97, "Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling"). Internasjonalt forplikta vi oss til dette då vi i 1993 ratifiserte avtalen gjort under Rio-konvensjonen i 1992.

Kvifor er biologisk mangfald viktig?
DN grunngjev dette på følgjande måte:

 • For mennesket representerer mangfaldet i naturen rikdom som næring og ressursar, grøde og mylder, oppleving og undring, råmateriale og medisinar, og som klimaformar og jordsmonndannar.
 • Mangfaldet må vernast for å ta vare på samspelet i naturen, for å sikre produksjonsoverskot og for at vi i framtida og skal ha tilgang på andre nytteverdiar.
 • Naturen har ein eigenverdi, der alle plante- og dyreartar har rett til liv.
 • Framtidige generasjonar bør overta ein klode der vilkåra for å utnytte ressursar og oppleve naturen er like gode som dei vi har i dag.
 • Sidan mangfald er ein føresetnad for at naturen kan reagere raskt på endringar, som til dømes endringer i klima, forureining og vanntilførsle, er biologisk mangfald også ein føresetnad for at mennesket skal kunne overleve på lang sikt.
 • Det er ikkje alltid lett å spå kva konsekvensar utarminga av det biologiske mangfaldet får. Det er derfor viktig å forvalte naturen på ein slik måte at framtidige generasjonar kan ha nytte og glede av den.

Korleis kan ein gjennomføre denne målsetjinga?
Gjennomføring av vern av viktige naturområde krev god kjennskap til kva biologisk mangfald ein har i Norge, med andre ord, det trengs mykje kartleggingsarbeid. For å lette og strukturere dette arbeidet har Direktoratet for Naturforvaltning laga ei handbok nr 13 der dei skildrar 57 utvalgte naturtypar som er vurdert å vere spesielt viktige for det biologiske mangfaldet. Her vert det gitt metodar for korleis ein kan verdisette biologisk mangfald, og råd om korleis det biologiske mangfaldet kan vernast om på kommunenivå. I handbok nr. 19 har ein tatt for seg spesielle, men viktige marine naturtypar.

Gjennomføring

 • Ta utgangspunkt i DN si liste over prioriterte naturtypar eller spesielle marine naturtypar. Finn eit (eller fleire) område i regionen dykkar som fell inn under DN sine naturtypekategoriar.
 • Ta kontakt med kommunen og undersøk om der finst verneplanar for området. Kor langt har dykkar heimkommune kome i arbeidet med å kartlegge og verdiklassifisere biologisk mangfald?
 • Kva er tilstanden til biotopen? Er området truga av påverknader som kan endre naturtypen?
 • Kva verdiar har området med tanke på biologisk mangfald?
 • Finn de raudlisteartar (artar som er under spesielt vern) i biotopen? Her finn de eit samandrag av den norske raudlista. Rødlista er tilgjengeleg og søkbar hos artsdatabanken.no.
 • Teikne området inn på eit kart og estimér eller mål flatemålet. Skann kartet inn på dataformat og last dei opp på miljolare.no. Last og gjerne opp foto av området.
 • Legg inn registreringane i databasen ved å bruke skjemaet som de finn peikar til nederst på sida. Om de vil registrere fleire område og/eller fleire naturtypar opprettar de eit nytt område på områdemenyen for kvar nye registrering. Fyll ut eit skjema per område.


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Informasjon om utvalgt naturområde
Kva slag naturtype har de fokusert på?  
Kor stort er flatemålet på området (i kvadratmeter)  
Kva er tilstanden/statusen til området (er det til dømes påverka eller truga av inngrep)?

 
Finst det verneplanar for området? I så fall kva er vernestatusen? 
Kva meiner de er spesielt viktige artar i dette området? 
Finst det raudlisteartar i dette området? Hvis ja, list opp.


 
Anna relevant informasjon

 

Vis bare skjema