Miljolare.no

Veiledning

I denne aktiviteten får klassen mulighet til å jobbe med lokale hendelser, både de som skyldes ekstremvær og andre "naturkatastrofer". I tillegg kan elevene intervjue lokalbefolkningen om spørsmål knyttet til klima og klimatilpasning.

Registrere ekstremvær og andre spesielle naturhendelser i nærmiljøet

Her registrerer klassen en eller flere lokale hendelser, både ekstremvær og andre spesielle naturhendelser. Dere står fritt til å avgjøre om hendelsen er ekstrem i forhold til det som er vanlig i deres lokalmiljø, det er ikke nødvendig at hendelsen faller inn under denne definisjonen av ekstremvær:

Definisjon av en ekstrem værhendelse:

Vinden eller nedbøren er så kraftig, forventet vannstand så høy eller snøskredfaren så stor, at liv og verdier kan gå tapt om ikke samfunnet er spesielt forberedt på situasjonen.
(Kilde: Meterologisk institutt)

Registrer tidspunkt for hendelsen, og beskriv hva som skjedde. Oppgi hvilke kilder du har brukt (f.eks. medias dekning av hendelsen, folk som selv har opplevd det som skjedde, historiske kilder). I feltet for å registrere konsekvenser er det viktig å få med eventuell skade som hendelsen forårsaket. For eksempel:

  • Tap av liv/helse (personskade eller dødsfall)
  • Skade på eiendom (bygninger, biler, gjerder ol.)
  • Skade av transportnett (hvor mange dager var veier stengt?)
  • Forurensning (f.eks ved flom)
  • Tap av estetiske verdier

Har dere egne bilder av naturhendelsen, er det spesielt fint om dere legger inn foto sammen med registreringen. Dere kan også legge inn lenker til medias dekning av det som skjedde.

Intervju om klima og klimatilpasning

Hva er folks tanker om klima og klimatilpasning? Dere kan be personer i nærmiljøet (for eksempel foreldre, besteforeldre eller naboer) svare på et kort spørreskjema, eller dere kan velge å besvare spørreskjemaet selv. Dere registrerer så mange spørreskjema som dere ønsker.

Ved posting av mange intervjuskjema kan det være praktisk å bruke elevkodefunksjonen. Det gjøres ved at læreren logger seg på og velger "Opprett elevkode" på skjemaet for denne aktiviteten. Elevene kan da logge seg inn med denne koden og poster hver sine spørreskjemaer.