miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Energi > Lag økoprofil for en skole > Veiledning

Lag økoprofil for en skole

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål
Formål
  • Kartlegge miljøbelastningen for en skole etter gitte parametrer
  • Få trening i å hente inn og bearbeide data

Aktuelle samarbeidspartnere
Klasseforstander, vaktmester

Utstyr
Skjema for befaring av skoler (vedlegg 1)
Skjema for beregning av økoprofil for skoler (vedlegg 2)

Gjennomføring
Økoprofil er en ny metode som er utviklet for å foreta miljøvurdering av næringsbygg og boliger. Metoden som er vist her er nå utvidet til også å omfatte skoler. Verktøyet som presenteres her, er en forenklet versjon som kan benyttes for skolebygg. Skolene vurderes i forhold til de tre hovedområdene ”ytre miljø”, ”ressurser” og ”inneklima”, som igjen er delt inn i flere delområder med tilhørende parametrer. 32 parametrer inngår i vurderingen. Til orientering kan det nevnes at en ordinær økoprofilkartlegging inneholder 80 parametrer.

Det kreves ingen måleinstrumenter for å gjennomføre undersøkelsen. Parametrene som er valgt ut, kan sjekkes ved en befaring sammen med vaktmester. Det forutsettes at vaktmesteren har en del opplysninger om skolen. Det gjelder for eksempel tall for årlig energiforbruk og oppvarmet areal. Sett dere godt inn i skjemaet som brukes ved befaring, slik at dere vet hva dere skal se etter eller spørre vaktmesteren om.

Det er lagt vekt på at metoden skal være mest mulig objektiv, dvs. at resultatet skal bli det samme for en bygning uansett hvem som foretar undersøkelsen. Det kan sjekkes ved å la flere grupper undersøke samme skole og sammenligne resultatet.

Foreta befaring
Velg din skole og dra på befaring og gå gjennom befaringsskjemaet (vedlegg 1) punkt for punkt sammen med klasseforstander/vaktmester, og eventuelt en bygningskyndig person. Enkelte punkter kan kreve tilgang til loft og kjeller.

For hver parameter i skjemaet er det oppgitt tre alternativer med ulik miljøbelastning. Alternativene er gradert som lite miljøbelastende (1), middels miljøbelastende (2) og høyt miljøbelastende (3). Finn ut hvilket alternativ som gjelder for skolen dere undersøker, og marker dette i skjemaet. I punktet om hvilken type fyringsanlegg skolen har, setter dere ring rundt 3-tallet dersom skolen har oljefyringsanlegg (se eksempelet nedenfor). Eventuelle merknader, for eksempel om oljefyren er ny eller gammel, kan dere skrive i kommentarfeltet. NB! Det skal bare krysses av for ett alternativ. Enkelte punkter i skjemaet krever kunnskap om hvilke tekniske løsninger og installasjoner som finnes i skolen. Noen kan dere se direkte ved befaringen. Har skolen vannmåler, skal den være montert ved hovedvanninntaket, og ved å ta en titt på dusj og toaletter kan dere sjekke om det finnes vannbesparende utstyr som sparedusjer og spareknapp på toalettet. Hvor stor andel av skapene som går helt opp til taket, og om det er teppegolv i noen av rommene, er også enkelt å få rede på ved befaringen. Andre forhold kan være vanskeligere å oppdage. Det gjelder for eksempel om det er varmegjenvinning av ventilasjonsluft og mulighet for forvarmet tilluft. Balanserte ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning er mest vanlig å ha i de fleste skoler. I skoler med sentralt ventilasjonssystem kan vaktmesteren gi svar på om det er installert varmluftgjenvinner. Et annet punkt gjelder om det er gamle oljetanker i grunnen som kan gi utslipp. Det bør forventes at vaktmesteren har kunnskap om dette. Det samme gjelder punktet om det er høy, middels eller lav andel av gjenbrukte bygningsmaterialer i skolen. Noen få punkter i skjemaet må vurderes ut fra skjønn. For eksempel skal det oppgis om dagslyset i klasserommet er godt, tilfredsstillende eller dårlig. Finn ut hvilken himmelretning vinduene vender mot, og om skolen ligger slik til at det kommer lys inn. Bruk skjønn og lytt til vaktmesterens oppfatning når dere velger mellom de tre alternativene som er oppgitt. Ett av punktene i skjemaet gjelder reell energibruk (R1.6). Det krever at dere samler inn bakgrunnsopplysninger om energiforbruk og oppvarmet areal, og dessuten er det nødvendig med noe utregning for å finne fram til riktig alternativ. Følg denne framgangsmåten:
  • Finn fram til årlig energiforbruk for skolen, målt i kilowatt-timer (kWh). Spør vaktmesteren eller kontakt energiverket eller strømleverandøren for å få tall for siste års forbruk.
  • Finn fram til hvor mange kvadratmeter (m²) oppvarmet areal er. Ta utgangspunkt i skolens grunnflate, men ikke ta med kalde loft og kjellere i beregningen.
  • Regn ut årlig spesifikk energibruk for skolen ved å dele antall kilowatt-timer på antall kvadratmeter.
  • Bruk tabellen nedenfor for normtallområdene for årlig energibruk ut fra skolebygg med og uten svømmehall.
  • Sammenlign den målte spesifikke energibruken for skolen med normtallområdene og for normtallområdet "Best" (se regneeksemplene) krysser dere av for alternativ 1 i befaringsskjemaet. Dersom skolen tilhører normtallområdet "Middels" krysser dere av for alternativ 2. Og dersom forbruket tilhører normtallområdet "Dårlig" krysser dere av for alternativ 3.

Tabell: Normtallområder for årlig spesifikk energibruk (kWh/m²) for ulike skoler
Skolebygg uten svømmehall Skolebygg med svømmehall
Best Middels Dårlig Best Middels Dårlig
-159 160 - 194 195 - - 209 210 - 269 270 -

Regneeksempler:
Eksempel 1:
Et skolebygg på 700 m² uten svømmehall har et totalt årlig energiforbruk målt til 98 500 kWh. Spesifikk energibruk blir 98 500 kWh : 700 m² = 140 kWh/m². I tabellen finner vi at normtallet for beste skole er mindre enn 159 kWh/m². I befaringsskjemaet krysser vi av for alternativ 1 siden forbruket ligger i dette området.

Eksempel 2:
En skole på 1500 m² med svømmehall har et totalt årlig energiforbruk målt til 320 000 kWh. Spesifikk energibruk blir 320 000 kWh : 1500 m² = 213 kWh/m². I tabellen finner vi at normtallet for en middels skole ligger mellom 210 og 269 kWh/m². I befaringsskjemaet krysser vi av for alternativ 2 siden forbruket ligger i dette området.

Beregn miljøsnitt for hovedområdene
Verdiene for miljøbelastning (1, 2 eller 3) som ble funnet ved befaringen, fører dere inn i beregningsskjemaet (vedlegg 2). Dersom det er flere parametrer under samme delområde (merket a, b, c, d), fører dere opp aritmetisk gjennomsnitt av verdiene i kolonnen merket snitt (jf. eksempelet nedenfor). For delområder med bare en parameter blir snittet det samme som verdi.

De ulike delområdene har fått ulik vekt, alt etter hvor stor innvirkning man tror de har på miljøprofilen. Vekt er oppgitt i skjemaet. Multipliser snittverdien med vekttallet og før summen opp i siste kolonne. Finn deretter snittet for hovedområdet ved å legge sammen summen for hvert delområde og dividere med 100. Snittet skal ligge mellom 1 og 3, hvor 1 er lite miljøbelastende og 3 høyt miljøbelastende.

Framstill økoprofilen grafisk
Kartleggingen av økoprofil kan visualiseres på to måter. Hovedresultatene fra undersøkelsen, dvs. snittverdien for hvert av de tre hovedområdene, kan vises i et søylediagram der søylene angir om det er stor, middels eller liten miljøbelastning på ytre miljø, ressurser og inneklima. Snittverdi 1 angir liten mijøbelastning, snittverdi 2 middels og snittverdi 3 høy belastning.

I rosediagrammer kan kartleggingsresultatene vises mer detaljert. Skalaen fra 1 til 3 (fra liten til høy miljøbelastning) går fra midten og utover i diagrammet, og snittverdien for hvert delområde vises som spisser i en kompassrose. De lange spissene angir delområder med dårlig resultat, dvs. høy miljøbelastning.

Hvilke områder er det som peker seg ut med høyest miljøbelastning? Kan det settes i verk tiltak som kan redusere miljøbelastningen? Hva kreves i tilfelle av investeringer?

Presenter resultatene
Resultatene fra undersøkelsen bør presenteres for andre. Lag en utstilling eller et foredrag hvor dere inviterer skolens vaktmester, foreldre eller lokalbefolkning.

Fyll også ut registreringsskjemaet og send det inn til nettverkets database.

Kontakt
Har dere spørsmål som gjelder gjennomføringen av oppgaven, kan dere kontakte Byggforsk.


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Eiendommens adresse (gateadresse og postnr.)  


Gårds- og bruksnr.  
Bygningstype (sett kryss) Skolebygg med kun klasserom  
Skolebygg med klasserom og svømmebasseng  
Økoprofil (sett inn snittverdien for hvert delområde, f.eks. 2.1) Ytre miljø  
Ressurser  
Inneklima  
Presenter byggets økoprofil ved hjelp av søylediagram eller rosediagram og skriv en kort vurdering av byggets miljøbelastning  
På vevsidene kan dere også legge inn kommentarer og illustrasjoner til aktiviteten.

Vis bare skjema