miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Friluftsliv og naturopplevelser > Inviter til naturvandring > Bakgrunnsstoff

Inviter til naturvandring

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Lenker

Miljøstatus i Norge: Friluftsliv
Miljøstatus i Norge er en informasjonsbank for alle som har spørsmål om norsk natur og miljø. På nettsidene finnes fakta om miljøtilstanden, hva som påvirker den og politiske målsetninger, artikler og kart og figurer som viser tilstanden lokalt og nasjonalt. Tema friluftsliv inneholder f.eks informasjon om Allemannsretten, jakt, fiske, aktiviteter, friluftsområder og tilrettelegging.

Miljøstatus i Norge: Friluftslivsaktiviteter
Det norske friluftslivet kjennetegnes først og fremst av et mangfold av aktiviteter, fra rolige spaserturer i nærmiljøet til sykling, bading, fjellklatring og elvepadling. Det er de rolige og lite ressurskrevende aktivitetene som er de mest populære.

Miljøstatus i Norge: Friluftsområder
Friluftsliv har en særstilling som fritidsaktivitet hos det norske folk. Norge er rikt på naturområder, men friluftslivet er avhengig av at områdene er tilgjengelige for befolkningen. Allemannsretten sikrer oss retten til ferdsel i skog og mark, men den hindrer ikke at det skjer endringer med arealene som gjør dem ubrukelig til friluftsliv. For å hindre annen utnyttelse av slike arealer, kan det offentlige sikre dem ved oppkjøp, og båndlegge dem, slik at de i fremtiden bare kan bli brukt til allmennhetens friluftsliv

Miljøstatus i Norge: Tilrettelegging
I regi av myndigheter og frivillige organisasjoner drives det et kontinuerlig arbeid for å stimulere folk til å drive et helsefremmende og miljøvennlig friluftsliv. Ressurser blir brukt på informasjon, fysisk tilrettelegging og aktiviteter.

Miljøstatus i Norge: Naturvennlig tilrettelegging
Å bevare mest mulig av natur- og kulturmiljøet er sentralt i arbeidet med naturvennlig tilrettelegging. Det er et mål at mange skal drive friluftsliv og aktiviteter i naturen. Mange mennesker foretrekker eller er avhengig av tilrettelegging, dersom de skal komme seg ut i naturen.

Miljøstatus i Norge: Pilegrimsleden
Pilegrimsleden i Norge er turveier basert på tradisjonen om å dra på pilegrimsvandring. Leden bindes sammen av natur- og kulturminner med religiøs tilknytning til middelalderen, samt minner knyttet til Olavstradisjonen.

Miljøstatus i Norge: Statlig sikra friluftsområder
Allerede i forrige århundre så en behovet for å sikre områder hvor folk kunne drive friluftsliv. Opp gjennom årene er et betydelig nettverk av naturperler sikra for friluftsliv, områder for bading, båtutfart, turgåing og arealer for lek, mosjonsaktivitet og naturopplevelse.