miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Verneverdier i vassdrag

Verneverdier i vassdrag

Vassdragene inneholder en rekke verdier som det er viktig å ta vare på. Det kan være rike kulturminner og geologiske forekomster, god vannkvalitet, elvedelta med rikt fugleliv, sjeldne naturtyper eller særegne landskapsformer. Viktig er også vassdragets betydning for friluftsliv og som leveområde for fisk og vilt. Mange vassdrag er vernet mot kraftutbygging, men trues av andre former for utbygging. Kommunen kan gjennom sine arealplaner og vassdragsplaner bidra til å ta vare på verneverdiene i vassdrag.

Vassdragsvern

I alt 341 norske vassdrag er varig vernet mot kraftutbygging. Med vassdrag menes i de fleste tilfeller hele vassdragets nedbørfelt. Vassdragene er formelt bare vernet mot kraftutbygging, men Stortinget har flere ganger gitt uttrykk for at når samfunnet har satt verneverdiene i vassdraget foran den økonomiske verdien av kraftproduksjon, må ikke disse kvalitetene bli ødelagt av andre inngrep.

Dessverre har mange vernede vassdrag likevel vært utsatt for inngrep som veibygging, forbygninger, grusgraving og fjerning av kantskog. For å hindre ytterligere skade er det viktig å dokumentere hvilke verneverdier som finnes i vassdragene, og hvordan de vil påvirkes av ulike inngrep. Ansvaret for å ta vare på de vernede vassdragene hviler på så vel lokale grunneiere og brukere som sentrale myndigheter. Det er likevel først og fremst kommunene som gjennom sin planlegging og virksomhet har hovedansvaret for at målene med vassdragsvern blir gjennomført i praksis.

Verneverdier

I alle vassdrag, uansett om de er vernet mot kraftutbygging eller ikke, finnes en rekke verdifulle element som er verdt å ta vare på. Det er viktig å ha kjennskap til de verdiene som finnes i vassdraget og naturen omkring, slik at disse kan bli tatt hensyn til når arealplaner og inngrep i vassdragene skal vurderes.

Verneverdier i vassdrag er knyttet til selve elva og områder langs vassdraget og kan inndeles i følgende hovedgrupper:
 • Prosesser og former skapt av vann og is.

  Den fysiske utformingen av vassdragene er resultat av istidens arbeid og av elvenes transport av løsmateriale. Former som er urørt av menneskelig aktivitet eller som har et historisk interessant særpreg, regnes som særlig verdifulle. Dette kan blant annet gjelde spesielle eller særpregede former som meandrerende elvestrekninger, elvegjel, delta og fosser.

 • Biologisk mangfold.

  Bevaring av en variert vassdragsnatur er en viktig forutsetning for å ta vare på naturtyper og arter som holder til i og ved vassdraget. Urørte vassdragsområder, truede naturtyper og områder med sårbare og sjeldne arter er av særlig stor verdi. Spesielt verdt å ta vare på er kantvegetasjonen langs vassdrag, som både er artsrik og sårbar for inngrep.

 • Landskapsbilde.

  Vassdragene har verdi som visuelle landskapselement. Oppfatningen av hva som gjør et vassdrag til et verdifullt element i landskapet, vil være subjektivt, men elver med kontraster mellom hurtige stryk og sakterennende vann, elver med variert kantvegetasjon og elver som meandrerer naturlig på en elveslette betraktes gjerne som viktige estetiske verdier.

 • Friluftsliv.

  Vassdragene er en verdifull ressurs for friluftsliv og naturopplevelser enten man foretrekker fiske, kanopadling, fuglekikking eller turgåing langs vassdraget. Vassdragsområder med villmarkspreg og variert natur kan ha spesiell opplevelseverdi, mens elvestrekninger med gode fiskemuligheter er av stor verdi for fritidsfiske.

 • Kulturminner.

  Vassdragsnaturen bærer mange spor etter tidligere tiders liv og virke. Kulturminnene kan omfatte bygninger som møller, kverner, sager m.m., bruer og spor etter fløtingsanlegg. I tillegg til fysiske kulturminner kan kulturlandskap langs vassdraget ha stor verdi både biologisk og kulturhistorisk.

Eksempel på verneverdier

Som et eksempel på hvilke verneverdier som kan finnes i og langs et vassdrag, kan vi tenke oss et landskap slik det er framstilt på tegningen under. Der ser vi en elv med utspring høyt til fjells som fosser ned en fjellside og gjennom et urørt skogsområde, videre i stryk og kulper gjennom et kupert terreng før den renner gjennom et jordbrukslandskap hvor den til slutt bukter seg stille på en elveslette og ut i et deltaområde. Fra et miljøvernståsted er følgende områder viktige å ta vare på (tallene i teksten refererer til tallene på tegningen):

 1. Flompåvirket gråorheggskog.

  Flommarkskog er en truet naturtype i Norge med et svært rikt fugleliv. I tillegg er kantskogen verdifull ved å skape variasjon i vegetasjon og landskapsbilde langs vassdraget.

 2. Elvestrekning med meanderbuer, kroksjøer og elvedelta.

  Deltaområder og elvesletter der elva får slynge seg fritt, har verdi ved å vise former og prosesser skapt gjennom årtusener. Områdene har ofte et særpreget dyre- og planteliv og er sterkt truet av utbygging.

 3. Fiskeløs gårdsdam med stor salamander.

  Stor slamander er en truet art i Norge, og det er av stor verdi å bevare gjenværende leveområder.

 4. Ugjødslet beitemark.

  Dette er etter hvert blitt en av de mest truede kulturmarkstypene vi har. Beitemarkene inneholder en rekke sjeldne arter og har verdi for biologisk mangfold.

 5. Leveområde for oter og laksefisk.

  Et variert elveløp med tjern og sidebekker har verdi som gyte- og oppvekstplass for laksefisk. I tillegg fungerer elva som leveområde for oter, som er en truet art i Norge.

 6. Elvestrekning med ravine, foss og tjern med fine fiskemuligheter.

  Raviner og bratte skrenter gir inntrykk av urørthet og variasjon i landskapsbildet. En variert elvestrekning med stryk, kulper og tjern har stor verdi for friluftsliv.

 7. Naturskog og urørte områder.

  Områder uten fysiske inngrep og tekniske installasjoner har verdi for å bevare en villmarkspreget natur. I tillegg er naturskog viktig som leveområde for mange sjeldne og truede arter.

 8. Fjellområde med høy foss.

  Fosser er et mektig innslag i vassdragsnaturen og har stor verdi visuelt og landskapsestetisk. I områder med fossesprut finnes sjeldne fuktkrevende moser som har biologisk verdi.

Ta vare på verneverdiene!

Kommunene har et særlig ansvar for å ta vare på verdiene i den norske vassdragsnaturen gjennom sin arealplanlegging. Dette gjelder alle vassdrag, men spesielt viktig er det å ivareta miljøhensyn i de vassdragene som er vernet mot kraftutbygging. En mulighet er at kommunen utarbeider en vassdragsplan hvor ulike verdier og brukerinteresser blir belyst. Kartlegging av verneverdiene i vassdraget og avklaring av ulike brukerinteresser er et viktig grunnlag for en vassdragsplan.

skisse av vassdrag Figur 1.
Verneverdier i og langs vassdrag.

Ordforklaringer

Kroksjøer
Avsnørte meanderbuer. Tidligere elveslynger som er avskåret ved at elva har tatt et nytt løp.
Kulturmarker
Kulturbetingede naturtyper skapt gjennom langvarig påvirkning av slått eller beite.
Meandrer
Buktninger i elveløpet når elva får utvikle seg fritt på en elveslette.
Ravine
Liten kløft eller dal som er gravd ut av rennende vann i løsmasser.