miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Tema: Friluftsliv og naturopplevelser

Friluftsliv og naturopplevelser

Friluftsliv er en del av norsk kulturarv med røtter både i bygdenes høstingstradisjoner og byenes turkultur. Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen forøvrig. I dette ligger det at arealplanlegging og sikring av naturområder for friluftsliv er viktige offentlige oppgaver for å nå dette målet.


Lenker

Den naturlige skolesekken
Den naturlige skolesekken er en satsing på natur, miljø og bærekraftig utvikling i grunnskolen. Den naturlige skolesekken inviterer til undervisnings- og arbeidsmåter som innebærer at elever og lærere bruker nærmiljøet som læringsarena. Nettstedet skal være en ressursbank for lærere.

Hamar naturskole
Hamar naturskole er en del av grunnskolen i Hamar Kommune og tar imot elever (1.-10.trinn) for å gjennomføre praktiske og konkrete øvinger i forbindelse med emner innen skog, vann, friluftsliv, kildesortering/avfallsbehandling og kulturminner i utmark. Skolen holder også kurs, leier ut utstyr m.m

Friluftsliv i skolen
Direktoratet for naturforvaltning har opprettet nettstedet friluftsliv i skolen som et tilbud til ansatte i barnehage og grunnskole som ønsker å bruke nærmiljøet som læringsarena. Nettstedet vil blant annet informere om tilrettelegging av uteområder, Allemannsretten, planlegging og gjennomføring av aktiviteter ute.

Friluftslivets fellesorganisasjon
FRIFO er en paraply for de 13 største friluftslivsorganisasjonene i Norge. Her er oversikt over de store friluftslivsarrangementene.

Friluftsrådenes landsforbund (FL) - Læring i friluft
Landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. Hovedoppgaven er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. Har kjennskap til egna naturområder og kompetanse på bruk av friluftsområdene til aktivitet og læring.

Den Norske Turistforening (DNT)- Friluftsliv i skolen
DNT ønsker å bidra til at lærere og klasser i større grad benytter natur og naturopplevelser som virkemiddel i hele sin undervisning.

Miljøstatus i Norge: Friluftsliv
Miljøstatus i Norge er en informasjonsbank for alle som har spørsmål om norsk natur og miljø. På nettsidene finnes fakta om miljøtilstanden, hva som påvirker den og politiske målsetninger, artikler og kart og figurer som viser tilstanden lokalt og nasjonalt. Tema friluftsliv inneholder f.eks informasjon om Allemannsretten, jakt, fiske, aktiviteter, friluftsområder og tilrettelegging.

Skoleskogen
Skoleskogen er undervisningsprogrammet Lære med skogen sin portal for lærere, skoleledere, foreldre og andre som er interessert i undervisning i skoleskogen. Her finnes oversikt over læremidler, kurstilbud, lokalt kontaktnett og en rekke aktiviteter og oppgaver for bruk i skoleskogen. Læremidler på nett: Uteskoleveven (for lærere), Kongleposten (for elever), Energiveven(bioenergi; for ungdom) og Treveven (ariktektur, teknologi og design; for ungdom).

Naturkart for Oslos bydeler
Naturkart er et informasjonsprosjekt i regi av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) og det skal øke elevers naturglede, naturkunnskap og fysiske aktivitet. Naturkart fra forskjellige bydeler i Oslo er tilgjengelig. Kartheftene inneholder blant annet vegetasjonskart og en sti med poster som er merket av.

Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning
Her kan du se data om natur og friluftsliv og søke etter informasjon blant annet via kart.

Norges nasjonalparksentre
Det er 14 nasjonalparksentre i Norge som tilbyr informasjon om: Norges nasjonalparker og nasjonalparken senteret har et spesielt informasjonsansvar for, friluftsliv, allemannsrett og aktuelle tema som miljøforvaltningen ønsker å sette fokus på

Skjærgårdstjenesten
Etablert i hele kyststrekningen forbi Lindesnes til og med Bergen i vest. Primæroppgavene er renovasjon, vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten, drive informasjons- og holdningsskapende arbeid og utøve oppsynsoppgaver.

Ung ute
Ung ute er Direktoratet for naturforvaltnings nettsted for barn og unge i aldersgruppen 10 – 16 år, men alle som er interessert i natur, uansett alder, vil ha nytte av sidene.

Elvedeltadatabase
Informasjonsbank med oppdaterte oversikter over arealsituasjonen i større norske elvedelta. Info om naturverdiene generelt i elvedelta som en truet naturtype, det biologiske mangfoldet og kvartærgeologiske verdier.

Ut.no
Turplanlegger fra Den norske turistforening i og NRK.

Mest populære siste år

 1. Insekter og andre småkryp
  (4 deltakere)
 2. Vårt naturområde
  (2 deltakere)

Siste registreringer

 1. Insekter og andre småkryp
  Ida Kristin Norshus Klausen, Norway
  (07.06.2024)
 2. Vårt naturområde
  Langestrand skole, Norway
  (23.04.2024)
 3. Insekter og andre småkryp
  Bente Antonsen, Norway
  (04.04.2024)
 4. Vårt naturområde
  Mjølner Speidergruppe, Norway
  (31.01.2024)
 5. Insekter og andre småkryp
  Frede Thorsheim, Norway
  (23.07.2023)

>Flere registreringer...