miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Naturområder > Bekkene og dammene > Veiledning

Bekkene og dammene

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

  • Få kunnskap om de små vannforekomstene i landskapet, deres funksjon og verdi
  • Skaffe fram oversikt over hvor stor del av bekkene og dammene som er forsvunnet de siste 30-40 årene

Samarbeidspartnere

Grunneiere, miljøvernleder, kommuneplanlegger eller teknisk etat, landbruksetat, lokale historielag, naturvernorganisasjoner

Utstyr

Kart fra ulike årstall (økonomisk kart, orienteringskart), flyfoto, fotografier

Gjennomføring

1 Kartlegg endringen av små vannforekomster

Med små vannforekomster mener vi her bekker og ulike typer av dammer og små tjern. Dammene kan enten være naturlige små vannforekomster eller skapt av mennesker (for eksempel gårdsdammer). Oppgaven er mest relevant å gjennomføre i jordbruksområder og tettbygde strøk der man vet at bekker er lukket og dammer fylt igjen. Undersøkelsen kan gjøres innenfor nedbørfeltet for et mindre vassdrag eller i et avgrenset område av kommunen. Kartlegg ingen kan gjerne gjennomføres over flere år dersom man ønsker å dekke flere deler av kommunen.

Start med en befaring i området der dere kartlegger hvilke bekker og dammer som eksisterer i dag. Bruk et kart over området og tegn inn de bekkene og dammene dere oppdager. Undersøk hvilke endringer som har skjedd, ved å sammenligne med eldre kart og fotografier fra området (for eksempel fra femti- eller sekstitallet) og ved å intervjue grunneiere og folk som har bodd lenge i området. I tillegg kan dere selv lete etter spor i terrenget som indikerer at det tidligere har vært en bekk eller en dam der. Det kan være fuktige søkk, rester av kantvegetasjon, dreneringsrør eller spor etter bakkeplanering.

Små, fisketomme tjern og dammer er viktige levesteder for salamandrer. Både stor og liten salamander står på «rødlista» over truede arter i Norge. Prøv å finne ut om det er fisk i dammene dere undersøker, og eventuelt om det er frosk og salamandrer der.

2 Undersøk årsaker til at bekkene og dammene er forsvunnet

Dersom mange små vannforekomster er forsvunnet, kan skolen prøve å finne årsaker til nedgangen. Dammer i kulturlandskapet er ofte fylt igjen fordi de har mistet sin funksjon som brann- og vanningsdammer, eller de kan ha grodd igjen på naturlig måte. I utmarka har dammer blitt drenert på grunn av skogbruksaktivitet. Bekker har man oftest drenert for å øke jordbruksarealet, eller de kan være nedbygd i tett bygde strøk. Diskuter hvordan endringene i forekomsten av bekker og dammer kan ha påvirket landskapet eller landskapsbildet og dyre- og plantelivet. Drøft gjerne spørmålet med grunneier, miljøvernleder, biologer eller lokale naturvernorganisasjoner.

Er det planer om utbygginger i området som vil føre til at flere dammer og bekker blir fylt igjen?

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Hvor stort område er undersøkt (i kvadratkilometer)?
km2
Hvor mange kilometer med bekker fantes det i området omkring for eksempel 1960?
km

Hvor mange kilometer med bekker finnes det i området i dag?


km

Hvor mange dammer fantes det i området omkring for eksempel 1960?

 

Hvor mange dammer finnes det i området i dag?

 

Hvor mange av dagens dammer er fisketomme?

 

Vis bare skjema