Hopp til hovedinnhold

Fuglene våre

Bokfinken er en av våre vanligste hekkefugler. Om vinteren trekker de fleste bort fra Norge, og oppholder seg på det europeiske kontinentet. Foto: Frode Falkenberg, 02.04.2011

Havørna er en rimelig vanlig art langs kysten fra Vestlandet og nord til Varanger. Norge har mer enn halvparten av europas hekkende havørner, og dermed et stort forvaltningsansvar for arten. Foto: Frode Falkenberg, 11.02.2013

Grønlandsmåka er en årlig vintergjest hos oss. Den finnes hekkende nærmest oss på Grønland. Foto: Frode Falkenberg, 27.04.2012

Det er påvist omtrent 500 forskjellige fuglearter i Norge. De fleste av disse er enten på gjennomreise eller tilfeldige gjester. Færre enn halvparten har blitt funnet hekkende i Norge.

Fuglefaunaen og årstider

Fuglefaunaen varierer mellom årstidene. De aller fleste norske hekkefuglene trekker bort fra landet om høsten for å tilbringe vinteren i miljøer med bedre klima og større næringstilgang. Spesielt arter som er avhengige av insekter og småkryp som mat, må trekke bort fra Norge om vinteren.

På samme måte som fuglene som trekker bort fra landet om høsten, kommer det også en rekke vintergjester til oss. En del av artene sees bare utenfor hekkesesongen hos oss. Hos andre kan det være slik at de norske hekkefuglene trekker bort om høsten, for å bli avløst av artsfrender som har sine hekkeområder nord eller øst for oss. Vinteren er forøvrig den minst artsrike sesongen for fugler i Norge.

Å observere fugler

Når man skal undersøke fuglene i et område trengs som regel litt forhåndskunnskap. Artsbestemming av fugler kan være vanskelig i mange tilfeller, og verktøy som fuglebok, kikkert og fotoapparat er hendige å ha med på tur. Er du usikker på hvilken art du ser på, må du se nøye på de forskjellige delene av en fugl. Har den langt eller kort nebb, tynt eller kraftig, hvilke farger har den, og hvordan er fargene fordelt? Er det en lang- eller kortbeint fugl? Hvor stor er den? Prøv å samle så mye informasjon om fuglen som mulig når den observeres, og noter de forskjellige kjennetegnene i ei notatbok. Klarer man å fotografere den så er det veldig bra.

Når eksperter undersøker fuglefaunaen er fuglenes lyder og sang viktige for dem. For de aller fleste artene er det mulig å avgjøre hvilken art det dreier seg om ut fra små sangstrofer eller lokkelyder. Slik artsbestemming krever mye kunnskap, men om man klarer å ta opp fuglens lyder med mobiltelefonen eller lignende, er det mulig å sammenligne lyden med opptak som dere finner i faktaarkene våre.

Norges fugleliv

Vår plassering helt nordvest i Europa gjør at vi har en unik kombinasjon av hekkende, trekkende og overvintrende fuglearter. Den store variasjonen av habitater, fra fjell til sjø, tundra og taiga, edelløvskog og myrer osv., gjør at mange arter finner gode leveområder hos oss. Norge har i europeisk målestokk unike hekkeforekomster av arter som havørn, hvitryggspett og bergirisk.

De vanligste hekkefuglene i landet vårt er alle trekkfugler. Løvsangeren er den absolutt mest tallrike, da den finnes i de fleste habitater fra kyst til fjell, og fra Sørlandet til Varanger. Bokfink og heipiplerke er også vanlige hekkefugler, men bokfinken er knyttet til skog, og heipiplerke trives best i åpne områder.

Noen av artene våre er truet. Det betyr at de står i fare for å bli utryddet innen overskuelig framtid om grep ikke tas. De mest truete fuglene i Norge i 2013 er åkerrikse, hortulan og dverggås.