Miljolare.no

Område: Kongodammen

Dafniejakten
25.09.2013
Seter skole
Kongodammen (Osen, Trøndelag)
(Husvikholka)
Bosmina
Chydoridae
Hoppekreps (Copepoda)
Daphnidae
Rundormer (Nematoda)
Hjuldyr (Rotifera)