Miljolare.no

Klasse: Tåresopper (Dacrymycetes)

Systematikk:

RikeSoppriket (Fungi)
Rekke Stilksporesopper (Basidiomycota)
Underrekke  Hymeniesopper (Agaricomycotina)
Klasse   Tåresopper (Dacrymycetes)
Orden    Tåresoppordenen (Dacrymycetales)