Miljolare.no

Slekt: Syreslekta (Rumex)

 • Engsyre (Rumex acetosa)
 • Engsyre (Rumex acetosa)
 • Småsyre (Rumex acetosella)
 • Høymol (Rumex longifolius)
 • Småsyre (Rumex acetosella)
 • Engsyre (Rumex acetosa) (27.07.2016)
 • Engsyre (Rumex acetosa) (27.07.2016)
 • Byhøymol (Rumex obtusifolius) Gunvor Hustoft (07.06.2016)
 • Krushøymol (Rumex crispus) Gunvor Hustoft (07.06.2016)
 • Småsyre (Rumex acetosella) Gunvor Hustoft (25.05.2016)
 • Syreslekta (Rumex sp.)
 • Engsyre (Rumex acetosa)
 • Høymol (Rumex longifolius) Gunvor Hustoft (19.06.2015)
 • Krushøymol (Rumex crispus)
 • Engsyre (Rumex acetosa)
 • Småsyre (Rumex acetosella)
 • Byhøymol (Rumex obtusifolius)
 • Krushøymol (Rumex crispus)
 • Matsyre (Rumex acetosa subsp. acetosa)
 • Matsyre (Rumex acetosa subsp. acetosa) (16.05.2014)
 • Engsyre (Rumex acetosa)
 • Syreslekta (Rumex sp.)
 • Engsyre (Rumex acetosa)
 • Engsyre (Rumex acetosa)
 • Engsyre (Rumex acetosa)
 • Engsyre (Rumex acetosa)
 • Engsyre (Rumex acetosa) Marit Davik (12.10.2010)