Rike: Soppriket (Fungi)
Rekke: Stilksporesopper (Basidiomycota)
Underrekke: Hymeniesopper (Agaricomycotina)
Klasse: Ekte hymeniesopper (Agaricomycetes)