Rike: Soppriket (Fungi)
Rekke: Stilksporesopper (Basidiomycota)
Underrekke: Sotsopper (Ustilaginomycotina)