Rike: Soppriket (Fungi)
Rekke: Stilksporesopper (Basidiomycota)
Underrekke: Urstilksporesopper (Pucciniomycotina)