Rike: Soppriket (Fungi)
Rekke: Koplingssopper (Zygomycota)