Rike: Soppriket (Fungi)
Rekke: Algesopper (Chytridiomycota)