Eikeglansvikler (Cydia splendana)

Vitenskapelig synonym: Cydia triangulella

Orden: Sommerfugler (Lepidoptera)
Gruppe: Nattsommerfugler mikro ("Micro-heterocera")
Familie: Viklere (Tortricidae)
Underfamilie: Olethreutinae
Slekt: Cydia