Rustsopp (Uredinales)

Rike: Soppriket (Fungi)
Rekke: Stilksporesopper (Basidiomycota)