Almeslekten er vanskelig, men vi regner nå i Norge at vi har en viltvoksende art (alm). Det finnes mange former av alm, den har underarter og krysser seg også med innførte almearter som har vært...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Almefamilien (Ulmaceae)