miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Tema: Kulturminner > Fagstoff for tema Kulturminner

Fagstoff for tema Kulturminner

Dette er en samling av fagstoffartikler relevant for aktiviteter i temaet Kulturminner. Se fagstoffsiden for artikler i andre tema eller bruk vegviseren til å finne artikler ved hjelp av emneord.

Arkeologi i mellomalderbyar
Den viktigaste kjelda til kunnskap er ofte dei arkeologiske utgravingane av kulturlaga – det underjordiske arkivet til mellomalderbyane.

Arkeologiske kulturminner
Ved å tolke funn fra fortiden kan arkeologene bokstavelig talt hente fram i lyset kunnskap om menneskenes liv og samfunn fra de begynte å innta landet. Nye og ofte overraskende funn kan bidra til å styrke de oppfatningene vi allerede har av historien, eller korrigere dem.

Bygningsarven
Behovet for å gi landets verneverdige bygninger og bygningsanlegg et sikkert vern var opprinnelig hovedgrunnlaget for at Riksantikvarembetet ble opprettet i 1912. I dag er virkefeltet sterkt utvidet, men bygningsvernet er fremdeles en prioritert oppgave i kulturminnevernet.

Bygningsvern
Bygningane er ein viktig del av kulturarven vår. Gamle hus vitnar om samfunnstilhøve, liv og gjeremål i tidlegare tider, om godt handverk og materialkunnskap.

Det er framsynt å se bakover
For alle mennesker er det viktig å vite at vi har en kulturell bakgrunn med røtter langt tilbake i tid, og at vi er ledd i en tidskjede som strekker seg fra fortiden og inn i en ukjent framtid.

Hvor gamle er kulturminnene?
Det er spor etter eldgamle bosetninger nesten overalt i landet; de eldste sporene er 12000 år gamle. Menneskene tok seg fram langs kysten, gjennom dalfører og over fjell i sin søken etter mat og ly. Etter hvert begynte de å dyrke jorda, fikk årvisse avlinger og ble bofaste.

Kulturlandskapet
Med kulturlandskap mener vi landskap som er formet av menneskers liv og virke opp gjennom tidene, eller landskap som på forskjellig vis bærer i seg forestillinger som påvirker mennesket.

Kulturminner langs elver og innsjøer
Vann er en forutsetning for alt liv, også for at mennesker skal kunne bosette og livnære seg. Elver, fossefall, tjern og innsjøer er også berikende innslag i kulturlandskapet. I Norge har den rikelige tilgangen på vann hatt stor betydning for utviklingen av industrisamfunnet.

Kulturminner tilknyttet vannmiljø
Utnyttelsen av vann som energikilde har lange tradisjoner. De mange store og små fossefallene i elver og bekker har skapt grunnlag for håndverks- og industribedrifter i hundrevis av år.

Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap
Kulturminneloven definerer kulturminner slik: Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter som det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Samiske kulturminner og landskap
Samiske kulturminner står i en særstilling. Sammen med blant annet språk, historie, klesdrakt, håndverks- og næringstradisjoner er de en del av grunnlaget for samisk kulturutøvelse og for samene som etnisk gruppe.

Stilhistorie
Jamvel dei enklaste husa har detaljar som plasserer dei i tid. Ei utskoren taklist, eit vindauge med sprosser eller eit dørhandtak – alt er med på å fortelje ei historie.

Tekniske og industrielle kulturminner
Tekniske og industrielle kulturminner er fellesbetegnelsen for kulturminner som er knyttet til utnyttelsen av naturressursene.

Vern av kulturminne i byar og tettstader
I byar og tettstader finn vi stort sett dei same hovudgruppene av kulturminne som elles i landet, men førekomsten av dei bygde kulturminna er naturleg nok større i byar og tettstader. Typiske kulturminne i byar og tettstader er bygningsmiljø frå ulike epokar.