Hopp til hovedinnhold

Ordliste

Ordliste for termer brukt i Nettverk for miljlølære.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CO2 -ekvivalenter
Klimagassene har ulike evne til å varme opp atmosfæren. Et lite utslipp av en gass som har stor evne til oppvarming kan bety mer for oppvarmingen av atmosfæren enn et større utslipp av en gass med liten oppvarmingsevne. For å kunne sammenlikne varmeendringen til de ulike klimagassene regnes de om til CO2-verdier, og mengdene kalles da CO2-ekvivalenter.

ENØK
Forkortelse for energiøkonomisering, energisparing.

LNF-område
Forkortelse for landbruks-, natur- og friluftsområde. Arealkategori i kommuneplanens arealdel.

aerob
En aerob organisme er en organisme som trenger oksygen.
gresk aer (luft), bios (liv)

anaerob
En anaerob organisme er en organisme som kan leve uten oksygen.
gresk uten (an), aer (luft), bios (liv)

arealbruk
Den aktuelle eller planlagte bruken av et areal.

arealplanlegging
Den delen av planleggingen som befatter seg med bruk og forvaltning av arealer og andre naturressurser.

art
Individer av planter eller dyr som er innbyrdes ensartede, og som ved formering kan gi opphav til forplantningsdyk-tig avkom (for eksempel ørret er en art).

avfallsminimering
Reduksjon av avfallsmengder gjennom tiltak/ virkemidler som motvirker at avfall oppstår. Oppnås ved å stimulerer til redusert forbruk og overgang til produksjonsprosesser som gir mindre avfall.

avleiring (i vann)
Avsetning av partikler på steder der strømhastigheten er for liten til å holde partiklene svevande i vannmassene eller rullende langs bunnen.

avsetning
Det at partikler synker og samler seg på bunnen på steder der strømhastigheten er for liten til å holde partiklene svevende i vannmassene eller rullende langs bunnen.

barnerepresentant
En tjenestemann/-kvinne med barnefaglig kompetanse som skal ivareta barns interesser i kommunens faste utvalg for plansaker.

bebyggelsesplan
En detaljplan for et begrenset kartfestet område.

bestand
Samling av individer av en art i et område (for eksempel ørretbestanden i et vann = antall ørreter i vannet).

biologisk mangfold
Mangfold av livsformer, dvs. millioner av planter, dyr og mikroorganismer, de arvelige variasjoner innen de enkelte artene, og det kompliserte samspillet de er en del av.

bioloisk produksjon
Produksjon av organisk materiale ved fotosyntese.

biotop
Noenlunde ensartet område som er levested for et bestemt samfunn av dyr eller planter (for eksempel rypa har fjellet som biotop).

drivhuseffekten
Den temperaturøkning som skjer på jorda som følge av at enkelte gasser (drivhusgasser) sammen med vanndamp, slipper varmestrålingen fra sola inn til jorda - men holder tilbake varmestrålingen fra jorda. Økte utslipp av drivhusgasser antas å medføre en global oppvarming og klimaendringer

egengodkjenning (av plan)
Når kommunen vedtar en arealplan som er rettslig bind-ende uten at det er fremmet innsigelse mot planen.

ekstensiv bruk av arealer
I forbindelse med jordbruk betegner dette en driftsform med liten innsats av driftsmidler pr. areal, for eksempel bruk av utmark til beite (motsetning til intensiv bruk).

erosjon
Tap av jordsmonn med vann eller vind. Foregår særlig ved dyrking av åpen åker, brakkland, veiskråninger. I elver skjer erosjon ved at vannstrømmen graver i elvebunn og elvekanter.

eutrofiering
En forhøyet vekst av planteplankton, alger og høyere vegetasjon som forårsakes av økt tilførsel av næringsstoffer (særlig fosfor og nitrogen). Tilførslene kommer særlig fra landbruk og kloakk, men også fra industri og fiskeoppdrett. Kan føre til endringer i økosystemene, algeoppblomstring, gjengroing og i alvorlige tilfeller til oksygensvinn med fare for omfattende fiskedød.

finstoff
Partikler med diameter under 1 mm.

flerbruksplan
Plan som legger til rette for bruk av samme ressurs eller areal til forskjellige formål.

fortetting (om utbygging)
Ny utbygging i allerede bebygd område. Blir oftest brukt om boligbygging.

fossilt brensel
For eksempel olje, gass, kull

fylogeni
Utviklingshistorien til en organisme eller gruppe organismer.
gresk phylon (rase), genesis (opphav)

føre-var-prinsippet
Der det er fare for alvorlig eller ubotelig skade på miljøet, skal ikke mangel på vitenskaplig sikkerhet bli brukt som argument for ikke å iverksette tiltak. Tvilen skal komme miljøet til gode.

gen
Arvestoff som sitter i DNA-molekylene, og som inneholder koder for arvelige egenskaper.

genmodifisert organisme
Planter, dyr og mikroorganismer som har fått endret arveanleggene ved hjelp av gen- eller celleteknologi. Genene kan flyttes mellom individer av samme art eller overføres til helt andre arter.

genressurser
Samlet mengde arvemateriale i alle planter, dyr og mikroorganismer som finnes på kloden, dvs alt levende.

inngrepsfrie naturområder
Samlebegrep for områder som ligger mer enn én kilometer fra tyngre tekniske inngrep.

innsigelse (mot plan)
Når statlig fagmyndighet eller fylkeskommunen nekter kommunen å egengodkjenne en arealplan. Dette skjer når nasjonale eller regionale hensyn er i konflikt med kommunens vedtak. I slike tilfeller er det Miljøverndepartementet som bestemmer om planen skal godkjennes.

intensiv bruk av arealer
I forbindelse med jordbruk betegner dette en driftsform med stor innsats av driftsmidler (investert teknologi, kunstgjødsel o.l.) pr. arealenhet (motsetning til ekstensiv bruk).

jorderosjon
Tap av jordsmonn, som regel ved at jorden blåses eller vaskes bort.

jordvernhensyn
Tiltak for å hindre nedbygging av dyrket eller dyrkbar jord eller at dyrket jord skal gå ut av produksjon.

klage (på vedtak)
Er en uenig i et vedtak kommunestyret eller kommunens faste planutvalg har gjort etter plan- og bygningsloven, kan en vanligvis klage til Fylkesmannen.

klimagasser
Atmosfæriske gasser som slipper gjennom inngående solvarme, men absorberer (tar opp) en del av den utgående varmestrålingen fra jorda. Det gir et netto varmetilskudd til atmosfæren og fører til at gjennomsnittstemperaturen ved jordoverflaten øker.

kommunedelplan
Arealplan og/eller handlingsplan for del av kommunen, eller handlingsprogram for et bestemt virksomhetsområde.

kommuneplan
Oversiktsplan for en kommune.

kommuneplanens arealdel
Plan i form av et kart, eventuelt med tilhørende bestemmelser som viser hvordan arealene i kommunen tenkes brukt. Arealdelen i en vedtatt kommuneplan er rettslig bindende.

kunngjøring (av plan)
Offentlig annonsering av at planarbeid som skal føre fram til ny eller revidert reguleringsplan/bebyggelsesplan, blir satt i gang.

meandrer
Buktninger i elveløpet når elva får utvikle seg fritt på en elveslette.

miljøgifter
Stoffer som kan gi skadeeffekter på naturmiljøet også ved små konsentrasjoner. Skadene forårsakes av egenskaper som akutt giftighet, liten nedbrytbarhet og bioakkumulering. Eksempler på miljøgifter er kvikksølv, kadmium, bly, dioksiner.

nabovarsel
En skriftlig melding til naboer om at det for eksempel blir søkt om tillatelse til et byggearbeid, slik at naboene kan komme med merknader.

nedslamming
Avsetting av finpartikler og slam på bunnen av en elv. Gir dårlige gyteforhold for fisk som trenger ren elvegrus som gyteplass.

næringskjede
Organismer som lever av hverandre, danner en «kjede» der energi overføres fra ett ledd i kjeden til det neste (for eksempel planter spises av planteetende insekter, som igjen er føde for insektspisende fugler).

næringsnett
Sammenveving av ulike næringskjeder fordi samme orga-nisme (for eksempel meitemark) kan være næring for flere andre arter (for eksempel fugl eller piggsvin).

næringssalter
De næringsstoff som levende organismer trenger for å vokse. I vann finnes næringssalter i oppløst form og/eller som partikler f.eks. fosfor- og nitrogenforbindelser. Økte tilførsler av næringssalter til vann fører til eutrofiering.

offentlig ettersyn
Når utkast til planer blir lagt fram offentlig slik at alle interesserte får anledning til å uttale seg.

omdisponering
Blir brukt i plansammenheng når man bestemmer at et område skal brukes på en annen måte enn nåværende bruk (for eksempel når man vedtar at et jordbruksområde skal brukes til boliger).

organisk materiale
Stoff som inneholder karbon (med unntak av karbonater og karbonoksyder). Organiske stoff omfatter slike som naturlig er dannet ved biologiske prosesser i planter, dyr, jord og bergarter.

overgjødsling
Øket tilførsel av næringstoffer til vann. Se eutrofiering.

ozonlag
Ozon dannes i det øverste luftlag (Stratosfæren) under innvirkning av stråler fra solen. Dette laget av ozon absorberer en stor del av de farlige ultraviolette strålene, slik at de ikke når jordoverflaten. Ozonet i de øvre luftlag beskytter livsprosessene på jorda og er ønskelig og nødvendig. Ozon på bakkenivå dannes bl.a. som følge av eksos fra biler, og er uønsket på grunn av planteskader og helseefefekter.

planstatus
Angir hvilken formell juridisk binding et areal er underlagt i medhold av plan- og bygningsloven (for eksempel vedtatt regulert til friområde).

populasjon
En gruppe organismer av samme art innenfor et bestemt område.

ratifisere
Godkjenne, gjøre gyldig.

reguleringsformål
Betegner hvilken arealbrukskategori et areal angis som i reguleringsplanen (for eksempel byggeområde).

reguleringsplan
En detaljplan for et begrenset kartfestet område.

resipient
Mottaker av spillprodukter og avfall, dvs. der forurensninger ender (luft, vann, jord).

ressurs
I videste forstand alt vi kan utnytte. For eksempel naturressurser, menneskeskapte ressurser (kapital, kunnskap osv.) og mennesklige ressurser (skaperevne, arbeidsevne osv.)

rikspolitiske retningslinjer (RPR)
Retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven § 17 som formidler nasjonal politikk i forhold til fylkes- og kommuneplanleggingen. De rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen ble vedtatt i statsråd 1.9.89.

rødliste
Sammenstilling/ oversikt over arter som er truet av utrydding.

spesialavfall
Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger på mennesker eller dyr. Eksempler på spesialavfall er spillolje, maling, lakkavfall, oljeemulsjoner.

stedsanalyse
En måte å systematisere kunnskap for å forstå stedets historie, situasjon og fremtidsmuligheter. Det er særlig aktuelt som grunnlag for planutarbeidelse, byggesaksbehandling og som del av konsekvensutredninger.

sur nedbør
Nedbør som er blitt forsuret gjennom utslipp av SO2 eller NOx- forbindelser. Sur nedbør har bl.a. medført at vann og vassdrag har blitt så sure at fiskestammene er sterkt redusert eller utdødd. Det meste av den sure nedbøren over Norge skyldes langtransporterte utslipp, spesielt fra England og Tyskland.

tålegrense
Grense for akseptabel miljøbelastning, inklusive sikkerhetsmargin.

utvasking
Når næringsstoffer fra jorda vaskes ut og renner vekk med nedbøren. Av næringssaltene er særlig nitrater, kalium, kalsium og magnesium utsatt for utvasking.

villmarkspregede naturområder
Samlebegrep for områder som ligger mer enn fem kilometer fra tyngre tekniske inngrep.

økologi
Læren om samspillet i naturen.

økosystem
Samlingen av plante- og dyresamfunn i et avgrenset område (for eksempel skog, ferskvann) og deres livsmiljø.